Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Uudet menetelmät parantavat ympäristövaikutusten arviointien laatua

Tiedote 14.1.2016 klo 9.23

SYKE, Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Ramboll Finland Oy ja SITO Oy tiedottavat

Tuulivoimalan valmistelutyöt Vaasassa (iso)
Tuulivoimalan työmaa Vaasassa. © Kuva: Feodor Gurvits

Uudet menetelmät helpottavat hankkeiden merkittävimpien ympäristövaikutusten tunnistamista, järjestelmällistä arviointia ja tulosten esittämistä havainnollisesti. Ne parantavat myös kansalaisten ja sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia sekä ymmärrystä hankkeista ja niiden ympäristövaikutuksista. Tulokset syntyivät juuri päättyneessä SYKEn johtamassa IMPERIA-hankkeessa ja ne ovat sovellettavissa kaikentyyppisiin ympäristövaikutusten arviointeihin.

Hyvin toteutettu ympäristövaikutusten arviointi (YVA) säästää ympäristöä ja resursseja sekä sujuvoittaa hankkeen suunnittelua, lupaprosessia ja toteutusta. Ympäristövaikutusten arviointeihin kohdistuu suuria ja osin ristiriitaisia odotuksia, joihin nyt voidaan paremmin vastata.

IMPERIA-hankkeessa kehitetyt menetelmät ovat herättäneet kiinnostusta myös ulkomailla mm. Ruotsissa ja Tanskassa. Soveltamistarve voi lähivuosina lisääntyä, sillä vuonna 2017 voimaan tulevien YVA-direktiivin muutosten myötä myös yhteysviranomaisten tulee tehdä perusteltu päätelmä hankkeiden merkittävistä ympäristövaikutuksista.

ARVI-menetelmä avuksi vaikutusten merkittävyyden arviointiin

Ympäristövaikutusten arvioinnissa yksi suurimmista haasteista on vertailla ja suhteuttaa toisiinsa monia hyvin erityyppisiä luontoon ja sosiaaliseen ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia sekä tunnistaa, mitkä niistä ovat merkittäviä. IMPERIA-hankkeessa kehitetty uusi ARVI-menetelmä ja sitä tukeva työkalu ohjeistoineen tuovat parannuksen nykytilanteeseen.

ARVI-menetelmä mahdollistaa sen, että eri vaikutuksia arvioivat asiantuntijat noudattavat yhdenmukaisia periaatteita ja raportoivat arvioinnin päättelyketjut havainnollisesti. Menetelmä on jo käytössä suurimmissa konsulttitoimistoissa ja sitä on sovellettu kahdeksassa laajassa YVA-hankkeessa kuten Suomen ja Viron välisessä maakaasuputken YVAssa (Balticconnector) vuonna 2015 ja Helsingin Energian biopolttoaineiden käytön lisäämisen YVAssa vuonna 2014.

Paikallisten ihmisten näkemykset huomioitava paremmin

IMPERIA-hankkeessa havaittiin, että eräs tärkeimmistä hyvistä käytännöistä vuorovaikutuksen parantamiseksi on kutsua avainsidosryhmien edustajat yhteistyöryhmään, joka kokoontuu hankkeen aikana useita kertoja ja välittää paikallisia näkemyksiä arvioijille. Paikallistiedon hyödyntäminen jo varhaisessa vaiheessa auttaa olennaisten vaikutusten tunnistamisessa ja voi ohjata myös suunnittelua haitattomampiin vaihtoehtoihin.

Vuosikymmenien merkittävimmän YVA-kehittämishankkeen tulokset käytettävissä

Julkaisuun ”Hyviä käytäntöjä ympäristövaikutusten arvioinnissa” on koottu hankkeessa tunnistetut, kehitetyt ja sovelletut hyvät käytännöt ja menetelmät. Hankkeessa tuotettu aineisto ja ARVI-työkalu löytyvät hankkeen sivuilta (imperia.jyu.fi):

Tutkimus ja käytäntö kohtasivat IMPERIA-hankkeessa

Imperia-hankkeen logo

IMPERIA-hankkeen aikana käytiin tiivistä vuoropuhelua asiantuntijoiden, viranomaisten ja tutkijoiden kesken sekä järjestettiin useita koulutustilaisuuksia. Kerätyn palautteen perusteella Suomen YVA-asiantuntijat ovat hyvin perillä tuloksista ja kiinnostuneita soveltamaan niitä omassa työssään.

 

IMPERIA-hankkeen toteuttivat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johdolla Oulun yliopiston Thule-instituutti, Jyväskylän yliopisto, Ramboll Finland ja SITO Oy. Rahoitus saatiin EU LIFE -rahastosta (EU LIFE 11 ENV/FI/905), ympäristöministeriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä sekä hankepartnereilta. Hankkeen kesto oli 3,5 vuotta 1.8.2012–31.12.2015.

Miksi ympäristövaikutuksia arvioidaan?

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -menettelyä sovelletaan hankkeisiin, jotka saattavat vaikuttaa erityisen haitallisesti ympäristöön. Tavoitteena on vähentää tai kokonaan estää hankkeen rakentamisen ja käytön aikaisia haitallisia vaikutuksia ottamalla tulokset huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa. Arviointiprosessin aikana on oleellista, että kansalaiset, joiden elinoloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, saavat riittävästi tietoa vaikutuksista ja että heillä on tarpeeksi hyvät vaikutusmahdollisuudet arvioinnin eri vaiheissa.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Mika Marttunen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. +358 295 251 411

Johtaja Jorma Jantunen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. +358 295 251 217

Yliopistotutkija Timo P. Karjalainen, Oulun yliopisto, etunimi.p.sukunimi@oulu.fi, puh. +358 50 468 9015

Yliopistonlehtori Elisa Vallius, Jyväskylän yliopisto, etunimi.sukunimi@jyu.fi, puh. +358 40 805 3871

Johtava asiantuntija Sakari Grönlund, SITO Oy, etunimi.sukunimi@sito.fi, puh. +358 207 476 190

Johtava asiantuntija Joonas Hokkanen, Ramboll Finland Oy, etunimi.sukunimi@ramboll.fi, puh. +358 400 355 260

Viestintäasiantuntija Katri Haatainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. +358 295 251 135

Life logo

Linkkejä:

Julkaisu: Hyviä käytäntöjä ympäristövaikutusten arvioinnissa (13.1.2016)

Hanke: Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa (IMPERIA)

Ympäristövaikutusten arviointi (www.ymparisto.fi/YVA)


Kohderyhmä: