Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Paikkatietoanalyyseistä merkittävää apua luonnon monimuotoisuuden suojelulle

Uutinen 5.11.2019 klo 8.48
© Marja Hokkanen

Suomen ympäristökeskus SYKE on ollut keskeisessä roolissa tänään Säätytalolla Helsingissä loppuseminaaria pitävässä ”Ekologinen päätösanalyysi yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena (MetZo II)” -hankkeessa. Siinä Helsingin yliopistossa, tutkimusjohtaja Atte Moilasen johdolla, kehitetyllä Zonation-ohjelmistolla on tehty useita luonnon monimuotoisuuden suojelua edistäviä priorisointianalyysejä.

Laajamittaista yhteistyötä

Etenkin hankkeen aikana tehdyt metsäanalyysit ovat olleet SYKEn keskeisintä työsarkaa. Niitä ovat tehneet SYKEn biodiversiteettikeskuksessa suunnittelija Ninni Mikkonen ja vanhempi tutkija Niko Leikola, mutta yhteistyötä on tehty laajasti niin SYKEn sisällä, kuin runsaasti eri organisaatioidenkin kanssa. Työ on vahvistanut SYKEn osaamista ja näkyvyyttä luonnonsuojelun ja maankäytön päätöstukiosaajana. Myös SYKEn merikeskuksen tuottamia meriluonnon VELMU-aineistoja on tuotu onnistuneesti Zonation-analyyseihin hankkeen aikana ja niillä on edistetty sekä merialuesuunnittelua että yhdennettyä rannikkoaluesuunnittelua.

SYKEllä on keskeinen rooli Zonation-metsäanalyysien ylläpidossa ja siinä, että ne ovat vapaasti kaikkien saatavilla. ”Metsäanalyysien tuloksia käytetään jo nyt laajalti ympäristöhallinnossa, Suomen metsäkeskuksessa ja metsäteollisuudessa sekä maakuntien liitoissa. Myös yksityiset metsänomistajat saavat tiedon monimuotoisuudelle arvokkaista metsistään Metsään.fi –palvelun kautta tai he voivat ladata aineistot itselleen netistä”, kertoo Mikkonen. ”Jatkossakin on tärkeää, että SYKEssä pystytään tekemään itsenäisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Zonation-analyysejä, koska meillä on valtava määrä luonto- ja ympäristötietoa sekä siihen liittyvää paikkatieto-osaamista", Mikkonen jatkaa.

Tulokset hyödyttävät kaikkia

Hankkeen koordinaattori Marja Hokkanen kertoo Metsähallituksen tiedotteessa, että tuloksena syntyneet aineistot ovat oiva apu muun muassa kaavoituksessa, suojelualueiden hankinnassa ja luonnonhoitoon sekä vesitalouden ennallistamiseen soveltuvien kohteiden valinnassa. Lisäksi tuloksia on käytetty esimerkiksi palveluvarustuksen sijoittelussa luonnonsuojelualueille kuten kansallispuistoihin.

Tulosten ansiosta metsänomistajat ovat saaneet helpommin tietoa siitä, onko omassa metsässä kohteita, joiden vapaaehtoisesta suojelusta voisi mahdollisesti saada korvauksen. Myös esimerkiksi retkeilijät, sienestäjät ja marjastajat voivat halutessaan etsiä uusia retkikohteita hankkeen tuottamista kartta-aineistoista.

© Ninni Mikkonen

Zonation-ohjelmisto tukee kestävää maankäytön suunnittelua

Zonation-ohjelmisto on päätöksenteon apuväline, jonka käyttö perustuu erityisesti ekologiseen tietoon. Sen avulla pystytään tuottamaan paikkatietoihin ja muuhun aluetta koskevaan tietoon perustuvia analyysejä, joiden tuloksia käytetään erilaisiin maankäytön suunnittelun tarpeisiin kuten kaavoitukseen, suojelualuesuunnitteluun ja ekologisten haittavaikutusten välttämiseen.

Zonation mahdollistaa laajojen, jopa koko maan kattavien paikkatietoaineistojen analysoinnin huomioiden tutkittavien asioiden yleisyyden ja alueiden toistensa täydentävyyden. Sen avulla pystytään ilmentämään yleisesti hankalina pidettyjä asioita kuten kytkeytyvyyttä tai kustannuksia. Analyysit antavat päätöksentekijälle korvaamattoman arvokasta tietoa luontoarvojen jakautumisesta tarkasteltavien kohteiden välillä.

Zonation-analyysejä METSO-ohjelman tueksi

Metsänomistajille vapaaehtoisen METSO-ohjelman tavoitteita tukevia Zonation-analyysejä on kehitetty jo vuodesta 2008 lähtien. Tuloksia on hyödynnetty esimerkiksi METSO-ohjelman kohdennetussa viestinnässä ja niiden perusteella on tuotettu Metsään.fi-palveluun metsänomistajien nähtäville tiedot mahdollisesti METSO-ohjelmaan soveltuvista kohteista.

Uusimmat metsien monimuotoisuutta tarkastelevat Zonation-analyysit on laadittu Suomen ympäristökeskuksessa ja Metsähallituksen Luontopalveluissa. Laajapohjaiseen yhteistyöhön osallistuvat myös Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Metsähallitus Metsätalous Oy, Suomen metsäkeskus, Tapio Oy ja Uudenmaan ELY-keskus. Hanketta on rahoitettu pääosin ympäristöministeriöstä ja hyvin onnistuneelle hankkeelle ollaan hakemassa jatkoa.

Lisätietoja

  • suunnittelija Ninni Mikkonen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 890
  • ryhmäpäällikkö Kimmo Syrjänen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 666
  • projektikoordinaattori Marja Hokkanen, Metsähallitus, etunimi.sukunimi@metsa.fi, puh. 0400 375 874

Lisää aiheesta


Kohderyhmä: