Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Meri-teeman seurannat

Vedenalainen maisema
© Visa Hietalahti / YHA

SYKE kerää pitkäaikaisia havaintosarjoja meren fysikaalisesta, kemiallisesta ja biologisesta tilasta sekä haitallisten aineiden pitoisuuksista. Osa havaintosarjoista on aloitettu jo1800-luvun lopulla. SYKE tekee seurantoja omistamallaan merentutkimusalus Arandalla ja koordinoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) seurantoja.

Pitkäaikaisten havaintosarjojen avulla voidaan nähdä muun muassa rehevöitymisen, haitallisten aineiden ja ilmaston muuttumisen vaikutuksia meriluontoon. Tieto luo pohjan meren tilan kokonaisvaltaisille arvioille, joiden avulla on mahdollista ennustaa meren tilan tulevaa kehitystä, arvioida jo tehtyjen suojelutoimien tehokkuutta ja suositella uusia toimenpiteitä. Seurantatietoa tarvitaan myös päätöksenteossa ja lainsäädännön valmistelussa.

Meriympäristön seuranta on uudistettu vuonna 2014. Tulevaisuudessa seurannassa hyödynnetään entistä enemmän automatisoitua havaintojenkeruuta ja kansalaisten tekemää omaehtoista havainnointia.

SYKE raportoi merta koskevien seurantojen tulokset mm. Euroopan ympäristökeskukselle, EU-komissiolle ja HELCOMille. Raportoinnissa käytetään myös vesiä likaavien toimijoiden velvoitetarkkailussa keräämiä vedenlaatua ja biologisia tekijöitä koskevia tietoja.

Julkaistu 12.5.2017 klo 9.58, päivitetty 28.2.2018 klo 12.21
Aihealue:
Kohderyhmä: