Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
17
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
6Aika: CircVol 2 - Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa

Hankkeella kannustetaan kierrätettyjen materiaalien uusiokäyttöön ja hyödyntämiseen maa- ja kaupunkirakentamisessa. Tavoitteena on säästää arvokkaita ja ehtyviä luonnonvaroja sekä pienentää toiminnan ...

ODS- ja F-kaasupankkien koko ja päästöjen hallinta

Otsonikerrosta heikentävien aineiden (ODS) ja fluorattujen kasvihuonekaasujen (HFC) ”pankeilla” tarkoitetaan näiden aineiden varastoja käytössä olevissa ja käytöstä poistetuissa kylmälaitteissa, kylmä...

CofiWater-hanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vesien tilan seurannasta kansallisella tasolla vastaavan viranomaisen valmiuksia suunnitella, rakentaa ja käyttää veden laadun arvioinnin järjestelmiä Kolumbiassa.

Kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta (KOKOSOPU)

KOKOSOPU-hankkeen päätavoitteena on tuottaa kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta.

Elämää veden kiitoradalla: monilaitekuvantaminen ja kuvien luokittelu avoimella kuvajoukolla planktonin tiheän aikavälin muutosten tutkimuksessa (FASTVISION-plus)

Konsortiossa yhdistyvät SYKEn nykyaikaiset planktonkuvannuslaitteet ja lajintuntemus sekä LUT:n tietokonenäkö- ja hahmontunnistusosaaminen. Automaattisten kuvantamislaitteiden tuottamien kuvien ja mui...

Highly Optimised Energy Systems (HOPE)

Highly Optimized Energy Systems (HOPE) -projekti on perustettu tukemaan alan toimijoita, jotka kehittävät ratkaisuja energiatehokkuuden lisäämiseksi energiaverkoissa ja edistämään alojen välistä integ...

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu Barentsin alueella vuonna 2020 ja sen jälkeen: tilannearviointi ja tie kohti luonnon monimuotoisuuden valtavirtaistamista metsätaloudessa

Barentsin alueen boreaaliset metsät sijaitsevat Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. CBD:n Tämä projekti tekee Barentsin alueen boreaalisten metsien osalta tilannekatsauksen toimiin, joita on t...

Kohti ympäristöllisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää vesivoimatuotannon hallintaa (SusHydro)

SusHydro-hanke kehittää tieteidenvälisen tutkimuksen avulla suuntaviivoja kohti kestävää vesivoimatuotannon hallintaa Suomessa. Sen lähestymistavassa yhdistyvät ekologinen, taloudellinen ja sosiaaline...

Makroista mikroihin: luonnossa hajoavien muovien ja niiden lisäaineiden kohtalo pohjoisen Itämeren ravintoverkossa (PLASTER)

PLASTER-hankkeessa seurataan isokokoisten makromuovien hajoamista mikromuoveiksi, sekä mikromuovien siirtymistä eläimiin ja kulkeutumista ravintoverkossa. Lisäksi eräiden muovin lisäaineiden, kuten pa...

Itämeren alueen lääkeainefoorumi (Baltic Sea Pharma Platform)

Itämeren alueen lääkeainefoorumi tuo yhteen ympäristön lääkejäämiin liittyviä hankkeita ja sidosryhmiä koko Itämeren alueelta. Sen tehtävänä on jakaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa ja ed...

Kosteikkoviljelyllä ilmastollisesti kestävä ratkaisu kasvualustatuotantoon (Kasvua)

Hankkeessa tutkitaan ruokohelven kosteikkoviljelyn potentiaalia matokompostoinnin kautta tuottaa turvekasvualustalle turpeeton korvike. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -to...

Luontotyyppien seurannan kehittäminen Suomessa (LUSEK)

Suomen ympäristökeskus SYKE laatii yhdessä laajan asiantuntijajoukon kanssa ehdotusta uudesta luontotyyppien seurantajärjestelmästä. Toteutuessaan seuranta parantaisi merkittävästi luontotyyppitiedon ...

WasteLess Karelias

Hankkeen päämääränä on vähentää maaseutualueiden roskaantumista ja parantaa kylien jätehuoltoa Pohjois-Karjalan ja Venäjän Karjalan alueella. Hanke kannustaa paikallisia asukkaita, viranomaisia ja yri...

Ympäristönsuojelulain toimivuus- ja vaikuttavuusarviointi

Hanke tuottaa tietoa ympäristönsuojelulain (527/2014) vuosina 2014-2019 voimaan tulleiden uudistusten toimivuudesta eri tahojen näkökulmasta sekä siitä, miten uudistamisen eri vaiheissa tehdyt muutoks...

Geneettiset menetelmät kasviplanktonseurantaan (GeMeKa)

Hankkeessa pyritään yhdistämään geneettistä kasviplanktonlajistotietoa valomikroskoskopoimalla saatuun kvantitatiiviseen lajistotietoon. Hankkeen tulokset auttavat kehittämään kasviplanktonin monimuo...

Kansallinen tiekartta eDNA:n ja muiden molekyylibiologisten seurantamenetelmien tehokkaan, luotettavan ja rutiininomaisen käyttöönoton eri vaiheista (eDNA-tiekartta)

Ympäristö-DNA:lla eli eDNA:lla tarkoitetaan eliöiden ympäröivään ympäristöön levittämää DNA:ta. eDNA-näytteet kerätään vesi- tai maaympäristöstä, lumesta tai ilmasta sen sijaan, että näyte otettaisiin...

BlueBioSites -siemenrahahanke vesiviljelyn tueksi

BlueBioSites siemenrahahankkeen aikana on tarkoitus suunnitella varsinainen, suuren mittakaavan projekti selvittämään simpukoiden, makrolevien ja kalojen kasvattamiseen, sekä mikrolevien että järviruo...

Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa avointa tietoa tulvista ja maankäytöstä ilmastotoimien tueksi. Hanke toteutetaan hyödyntämällä ja edelleen kehittämällä aikaisemmissa pilottihankkeissa ja tulvakarttoje...

Uusien hankkeiden vaikutusten arviointi suhteessa vesien- ja merenhoidon tilatavoitteisiin – työkalujen nykytila ja kehittämistarpeet (VESIMALLIT)

Kun ympäristölupaprosessissa arvioidaan uusien hankkeiden vaikutuksia vesimuodostumille, erilaisille ennakkoselvitysmenetelmille on suuri tarve. Monia menetelmiä ja malleja, on jo käytössä, mutta tois...

Sinilevien ultraäänitorjunnan vaikutukset planktonyhteisöön (UltraPlan)

UltraPlan-hanke tutkii Pieksämäellä, Jäppilän Ahvenlammella kesällä 2021 toiminnassa olevan ultraääntä tuottavan lautan kykyä torjua sinileväkukintoja sekä sen vaikutuksia kasvi- ja eläinplanktonyhtei...


1
2
3
4
...
17
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle