Automaattiset menetelmät levien perustuotannon mittaamiseen Euroopan merialueilla (PROTOOL)

Hankkeen kuvaus

Kolmivuotisessa PROTOOL-projektissa kehitetään merien perustuotannon mittaamiseen laitteistoa, joka automatisoituihin optisiin mittauksiin perustuvana soveltuisi sijoitettavaksi mm. kauppalaivoille.

Perustuotantomittausten soveltuvuutta rutiiniseurantaan on aiemmin heikentänyt käyttökelpoisten ja kustannustehokkaiden menetelmien puute, siten projektissa tehtävä kehitystyö parantaa mahdollisuuksia kytkeä perustuotanto osaksi EU-direktiivien edellyttämää ekologisen tilan arviointia. Laitteisto kykenee tuottamaan ajallisesti ja alueellisesti kattavaa tietoa eri merialueiden perustuotannosta ja edelleen kyseisten ekosysteemien kantokyvystä. Siten myös mahdolliset ekosysteemimuutokset voidaan havaita ja tunnistaa herkemmin.

Kehitettävälaitteisto rakentuu yksittäisistä moduuleista, kuten kasviplanktonin fotosynteettistä aktiivisuutta mittaavasta fluorometristä, meriveden ja sen eri komponenttien absorptiospektriä mittaavasta laitteesta sekä meriveteen tunkeutuvan ja siitä takaisin heijastuvan valon spektriä ja intensiteettiä mittaavasta reflektanssi–yksiköstä. Laitteiston modulaarisuus mahdollistaa erilaisten kokoonpanojen käytön tarpeen mukaan.

Hankeen aikana moduulien prototyyppejä testataan Euroopan eri merialueilla; Itämerellä, Pohjanmerellä, Englannin kanaalissa, Biskajanlahdella sekä Hollannin rannikkovesissä. Näiden kenttätestien yhteydessä kerätään tietoa, niin fluoresenssiperusteisen perustuotannon laskentaan tarvittavien muuttujien, kuin itse perustuotannon ajallisesta ja alueellisesta vaihtelusta eri merialueilla.

SYKE osallistuu hankkeessa reflektanssi-mittausten automatisointiin sekä näistä mittauksista johdettavien muuttujien kuten valon vaimenemiskertoimen ja meriveden klorofyllipitoisuuden laskentaan käytettävien algoritmien kehittämiseen. Lisäksi kehitämme fluoresenssiperusteisia perustuotantomenetelmiä erityisesti sinileviä sisältäville vesille sopivammiksi. SYKE koordinoi myös Itämerellä suoritettavia kenttätestejä, joiden aikana mittalaitteita testataan niin R/V Arandalla tehtävillä tutkimusmatkoilla kuin sijoitettuina Algaline–seurannan käyttämille kauppalaivoille.

PROTOOL päättyi elokuussa 2012. Kaikki projektin tulokset ovat saatavilla sivulta:

                                                               > www.protool-project.eu (engl.)

Lisätietoja

Stefan Simis, Erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi, puhelin: 040 182 3319

Julkaistu 22.4.2013 klo 14.26, päivitetty 22.4.2013 klo 14.24