Biodiversiteetin turvaaminen monilla hallinnon tasoilla ja eri maantieteellisissä, ajallisissa ja ekologisissa mittakaavoissa (SCALES)

Lyhyesti SCALES -hankkeesta

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen hallinta on sidoksissa eri tasoilla tehtäviin poliittisiin ja hallinnollisiin päätöksiin sekä eri mittakaavoissa tapahtuviin maantieteellisiin ja ekologisiin ilmiöihin. Suurimmat ihmisperäiset uhat luonnon monimuotoisuudelle ovat elinympäristöjen väheneminen ja pirstaloituminen, vaikeasti ennakoitavat häiriöt ja ilmaston muutos. Osa muutoksia on epälineaarisia, ja seurauksena voi olla äkillinen ja palautumaton muutos. 

Ollakseen tuloksellista luonnon monimuotoisuuden suojeluun tähtäävän politiikan tulee ottaa huomioon eri prosessien mittakaavat sekä hallinnan eri tasot. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen hallinnassa tulisi siis huomioida eri mittakaavojen erityispiirteet ja hallinnan mahdollisuudet, jotka vaikuttavat osaltaan päätösten tehokkaaseen soveltamiseen.

Tavoitteet

SCALES-hankkeen tavoitteena on lisätä luonnollisten ja ihmislähtöisten prosessien biodiversiteettivaikutusten ymmärtämystä sekä edistää niiden hallintaa eri tasoilla. Hanke pyrkii luomaan edellytykset tehokkaiden luonnon monimuotoisuuden suojelua koskevien ohjauskeinojen kehittämiseen yhdistämällä luonnontieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Tutkimuksessa: 

a) sovelletaan uusia ja edistyksellisiä tutkimusmenetelmiä uuteen sekä jo olemassa olevaan aineistoon;

b) kehitetään uusia menetelmiä ja lähestymistapoja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien prosessien analysointia varten ja innovatiivista tapaa analysoida aineistoa eri toimintatasoilla;

c) selvitetään, kuinka prosessit ovat vuorovaikutussuhteessa eri toimintatasojen välillä ja kuinka tämä vaikuttaa osaltaan biodiversiteettiin;

d) selvitetään, kuinka tutkimuksesta saatavalla tiedolla voidaan tukea päätöksentekoa ja siten nopeuttaa päätöksenteon sopeuttamista luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen haasteisiin.

Hankkeessa yhdistetään ja testataan lupaavimpia lähestymistapoja, tutkimusmenetelmiä ja päätöksenteon malleja sekä EU- että kansallisella tasolla. Tapaustutkimuksia tehdään Iso-Britanniassa, Suomessa, Puolassa, Ranskassa ja Kreikassa.

SCALES-hankkeen yleiset tavoitteet on jaettu edelleen seitsemään työpakettiin:

Työpaketti 1: Arvioi ja mallintaa yhteiskunnallisia trendejä ja (mm. EU-politiikka, talouden ja väestönkasvun trendit) ja niiden ympäristölle aiheuttamia uhkia (mm. elinalueen väheneminen ja pirstaloituminen, ilmastonmuutos), jotka vaikuttavat luonnon monimuotoisuuden tilaan ja kehitykseen eri mittakaavoissa Euroopassa.

Työpaketti 2: Kehittää menetelmän, jolla analysoidaan uhkien vaikutusta eri mittakaavoilla ilmeneviin ekologisiin kokonaisuuksiin. Ekologisia kokonaisuuksia ovat geenit, lajisto, populaatio ja ekosysteemi.

Työpaketti 3: Kehittää ja arvioi uusia menetelmiä, joilla voidaan valikoida ja kohdentaa biodiversiteettitiedon hankintaa päätöksenteon tukemiseksi. Arvio perustuu luonnon monimuotoisuuden tilaa ja trendejä koskevaan tietoon, jonka pohjalta määritetään suojelun prioriteetit eri toimintatasoilla.

Työpaketti 4: (SYKEn vetovastuulla): Arvioi ohjauskeinojen vaikuttavuutta ja kykyä vastata luonnon monimuotoisuuden vähentymiseen liittyviin haasteisiin yli hallinnon tasojen, ja edesauttaa monitasoista luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja hallintaa. Luonnon monimuotoisuuden hallinnan mittakaavaherkkyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan EU-politiikan sekä kansallisen ja alueellisen hallinnan tasolla. Tarkastelu kohdistuu sekä suojelualueisiin että talouskäytössä oleviin alueisiin. Työpaketti tunnistaa innovatiivisia ohjauskeinoja, joilla voidaan ratkaista hallinnan mittakaavoista ja tasoista johtuvia ongelmia.

Raportit

Työpaketti 5: Testaa ja arvioi työpaketeissa 1-4 kehitettyjen menetelmien ja ohjauskeinojen toimivuutta käytännössä. Tarkastelee erityisesti eri tasojen välistä koordinaatiota ja soveltuvuutta biodiversiteetin turvaamisen ja kestävän käytön edistämisessä.

Työpaketti 6: Tukee tutkimuksessa saatujen tulosten siirtämistä osaksi päätöksentekoa, sekä integroi ne verkkokäyttöiseen tukityövälineeseen (SCALETOOL), jonka tarkoituksena on auttaa julkista hallintoa ja muita toimijoita varmistamaan biodiversiteetin turvaaminen ja kestävä käyttö eri sektoreilla ja hallinnon tasoilla.

Työpaketti 7: Välittää tietoa tutkimustuloksista keskeisille toimijoille, julkisen sektorin edustajille, maanomistajille, yksityiselle sektorille sekä yleisesti kansalaisille kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla.

Menetelmät

SCALES-hankkeessa hyödynnetään lukuisia eri menetelmiä ja malleja, joita sovelletaan ja kehitetään tutkimuksen eri työpaketeissa. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevaa ja uutta aineistoa, kehitetään uusia menetelmiä ja lähestymistapoja lajien monimuotoisuutta muokkaavien prosessien innovatiivista tarkastelua varten, sekä tutkitaan, millä tavoin prosessit ovat vuorovaikutuksessa eri mittakaavoissa vaikuttaen monimuotoisuuteen.

Tutkimusryhmä (SYKE)

Jukka Similä

Mikko Kuussaari

Risto Heikkinen

Juha Pöyry

Riikka Paloniemi

Eeva Primmer

Jukka-Pekka Jäppinen

Petri Ahlroth

Niko Leikola

Esimerkkejä hankkeen tutkijoiden julkaisuista

Apostolopoulou, E., Paloniemi, R. (2012) Frames of Scale Challenges in Finnish and Greek Biodiversity Conservation. Ecology and Society, 17(4):9, http://www.ecologyandsociety.org/vol17/iss4/art9/

Borg, R., Paloniemi, R. (2012) Deliberation in cooperative networks for forest conservation. Journal of Integrative Environmental Sciences, 9 (3): 1-16, DOI: 10.1080/1943815X.2012.709869.

Heikkinen, R.K., Luoto, M., Virkkala, R., Pearson, R.G. and Körber J.H. (2007) Biotic interactions improve prediction of boreal bird distributions at macro-scales. Global Ecology and Biogeography 16: 754-763.

Heikkinen, R.K., Luoto, M., Kuussaari, M., Toivonen, T. (2007) Modelling the spatial distribution of a threatened butterfly: impacts of scale and statistical technique. Landscape and Urban Planning 79:347-357.

Kangas, P., Jäppinen, J-P, von Weissenberg, Marina (eds.) (2005) The Implementation of the National Action Plan for Biodiversity in Finland 2002-2004. Third Progress Report (Summary). Ministry of the Environment. 113 pp. Helsinki.

Koivulehto M. & Paloniemi R. (2012) Mittakaava ja luonnonsuojelu [Scale and nature conservation] (in Finnish, abstract in English), Terra, 124: 17–27.

Kuussaari, M., Heliölä, J., Luoto, M., Pöyry, J. (2007) Determinants of local species richness of diurnal Lepidoptera in boreal agricultural landscapes. Agriculture, Ecosystems & Environment 122: 366-376.

Paloniemi R, Apostolopoulou E, Primmer E, Grodzinska-Jurcak M, Henle K, Ring I, Kettunen M, Tzanopoulos J, Potts S, van den Hove S, Marty P, McConville A, Simila J (2012) Biodiversity conservation across scales: lessons from a science–policy dialogue. Nature Conservation 2: 7-19. doi: 10.3897/natureconservation.2.3144

Primmer Eeva and Wolf, Steven, A. Empirical accounting of adaptation to environmental change: Organizational competencies and biodiversity conservation in Finnish forest management.  Ecology and Society. In press.

Pöyry, J., Luoto, M., Paukkunen, J., Raatikainen, K., Pykälä, J. & Kuussaari, M. (2006) Different responses of plants and insects to a gradient of vegetation height: and indicator of the vertebrate grazing intensity and successional age. Oikos 115: 401-412.

Pöyry, J., Luoto, M., Heikkinen, R.K. & Saarinen, K. (2008) Species traits are associated with the quality of bioclimatic models. Global Ecology and Biogeography, doi:10.1111/j.1466-8238-2007.00373.x.

Selonen, V. O. A., Ahlroth, P. and Kotiaho, J.S. (2005) Anthropogenic disturbance and diversity of species: polypores and polypore associated beetles in forest, forest edge and clear-cut. Scandinavian Journal of Forest research. 20(Suppl 6):49-58.

Similä, J., Thum, R., Varjopuro, R., Ring, I. (2006) Protected species in conflict with fisheries: The interplay between European and national regulation. Journal of European Environmental & Planning Law. 3:432-445.

Similä, J. Regulation pollution – the case of Finland, Helsinki University. Forum Iuris. Helsinki 2007.

Varjopuro, R., Gray, T.S., Hatchard, J., Rauschmayer, F., Wittmer, H. (2008) Introduction: Interaction between environment and fisheries – the role of stakeholder participation. Marine Policy, in press.

Wolf, Steven, A. and Primmer, Eeva. 2006. Between incentives and action: A Pilot Study of Biodiversity Conservation Competencies for Multifunctional Forest Management in Finland. Society and Natural Resources. 19(9): 845-861.

Julkaistu 2.5.2013 klo 17.04, päivitetty 25.5.2023 klo 13.14

Kohderyhmä: