Egyptin pohjoisten järvien vedenlaadun parantaminen ruoppaamalla ja minimoimalla ruoppausajan haitalliset vaikutukset

Hanke parantaa GAFRD:n kykyä seurata Manzala-järven vedenlaatua ja sen kalavaroja yhteistyössä muiden ympäristöviranomaisten kanssa. Tätä tukemaan kehitetään mallinnukseen ja jatkuvatoimiseen seurantaan perustuvia havainnointityökaluja.

Taustaa

Manzala -järven kalasto on aiemmin ollut merkittävänä kalaproteiinin lähteenä järven alueen asukkaille ja laajemminkin Egyptissä. Järven ja sen valuma-alueen pilaantuminen uhkaa kalakantoja. Kaikilla Egyptin pohjoisilla ”laguunijärvillä” on osapuilleen samat ongelmat ja haasteet. Nopea väestönkasvu on johtanut intensiivisempään lannoitukseen ja torjunta-aineiden käyttöön perustuvaan maataloustuotantoon. Tämän lisäksi teollisuus- ja asumajätevesiä on johdettu puhdistamattomana järviin. Tästä on ollut seurauksena luonnon kalakantojen nopea romahtaminen, mikä on aiheuttanut kalastuselinkeinosta riippuvan, usein köyhimmän väestöosan olojen heikentymiseen.

Yhteistyökumppani Egyptissä

SYKEn yhteistyökumppani hankkeessa on General Authority for Fish Resources Development (GAFRD). GAFRD on Egyptin kansallinen kalatalousviranomainen, jonka vastuulla on mm. yleinen kalastuksenhoito Egyptissä. GAFRD hankki Suomen korkotukiluotolla vuosina 2015-2016 neljä suomalaista Watermaster -monikäyttöruoppaajaa. Nämä koneet toimivat Egyptin pohjoisilla järvillä (nk. laguuneilla). Suomesta valmistetut ruoppaajat on erityisesti suunniteltu toimimaan matalissa vesissä. Yksi neljästä ruoppaajasta toimii Manzala-järvellä, joka on hankkeen pilottialue.

Watermaster
Watermaster-ruoppaaja työssään Manzalla-järvellä © Kuva: Karri Eloheimo

Projektialue

Manzala on kooltaan 52 611 hehtaaria ja se on kalatuotannoltaan  pohjoisista järvistä tuottoisin. Järven vesi on murtovettä ja järveltä on kolme vedenvaihtokanavaa merelle. Näitä vedenvaihtokanavia ruopataan, jotta järven vedenlaatu aikaa myöten parantuisi ja merellinen, saalisarvoltaan parempi kalalajisto valtaisi aluetta. Hankkeen yhteydessä jaettua oppia ja kokemusta on myöhemmin tarkoitus käyttää myös muiden järvien ruoppaus- ja kunnostussuunnitelmia laadittaessa.

Hankkeen tulokset ja tehtävät

Ruoppaus on varsin järeä kunnostuskeino ja sillä on väistämättä myös haitallisia vaikutuksia vesiluontoon. Näitä negatiivisia vaikutuksia pyritään hankkeessa minimoimaan. Ruopattavat sedimentit sisältävät todennäköisesti suuria pitoisuuksia ympäristölle haitallisia aineita. Ensiarvoisen tärkeää on, että ruoppausmassat sijoitetaan ja käsitellään siten, etteivät haitalliset aineet pääse vahingoittamaan ympäristöä.

Hankkeen projektisuunnitelma on jaettu kolmeen tulosalueeseen

  1. Ympäristöseikat huomioiva ruoppaus ja ympäristövaikutusten arviointi
  2. 3D -mallin soveltaminen Manzala-järvelle (mallissa huomioitu suolaisuus, lämpötila ja kiintoaine sekä kiintoainekseen sitoutuneet ympäristölle haitalliset aineet)
  3. Suunnitelma Manzala-järven operatiiviseksi seuranta- ja tiedonhallintajärjestelmäksi ja suositukset sen toteuttamiseksi.

Kukin edellä mainituista tulosalueesta (results) sisältää lukuisia koulutuspainotteisia aktiviteetteja, jotka toteutetaan Egyptissä ja GAFRD:n henkilökunnon opintomatkojen aikana Suomessa.

Vedenkorkeusanturi
Tallentava vedenkorkeusanturi päätettiin asentaa tähän, sillä pohja ja syvyys olivat siihen tarkoitukseen sopivat. © Kuva: Karri Eloheimo
Julkaistu 14.3.2017 klo 13.06, päivitetty 8.5.2017 klo 9.49