Ekosysteemilähestymistapa Euroopan merien suojeluun: ekosysteemit, talous ja politiikat (KnowSeas)

Taustaa

Ihmistoiminta on heikentänyt Euroopan aluemerien tilaa (Itämeri, Mustameri, Välimeri ja koillis-Atlantti). Tähän mennessä toteutetut suojelutoimet eivät ole olleet riittäviä pysäyttääkseen huolestuttavaa kehitystä, johon Euroopan unioni on vastannut meren käyttöä ohjaavalla yhdennetyllä meripolitiikalla (2007) ja mertensuojelusta säätävällä meristrategiadirektiivillä (2008). Nämä molemmat perustuvat ekosysteemilähestymistapaan, joka korostaa ihmistoiminnan ja meriekosysteemien vuorovaikutuksia eikä pyri lähtökohtaisesti erottelemaan näitä. Lähestymistapa on kuitenkin uusi ja haastava. Sen toteuttaminen tarvitsee tuekseen uudenlaista tutkimusta ja koeteltuja työkaluja. 

Tavoitteet

KnowSeas -hanke kokoaa kattavan tietokannan ja kehittää käytännön ohjeistoja ekosysteemilähestymistavan toteuttamisen tueksi. Tämä systemaattisesti kaikilta aluemeriltä koottu tietämys vahvistaa päätöksentekijöiden saatavilla olevaa tietoa ja keinovalikoimaa.

Tämä monitieteinen hanke tuottaa monipuolista, korkealaatuista tieteellistä tietoa ekosysteemilähestymistavan selkeyttämiseksi tarkastelemalla meriekosysteemien käyttöä ja suojelua korostamalla sosiaalisten ja ekologisten systeemien keskinäistä riippuvuutta.   

Menetelmät

Ekologia, Talous, Hallinta ja Politiikka

Hankkeessa on kolme tutkimuksellista tarkastelun kohdetta: meriekosysteemien muutosten syyt ja seuraukset; kustannukset ja hyödyt; sekä mertensuojelun ja käytön institutionaaliset ja sosiaaliset ulottuvuudet. Kaikkia kolmea tarkastelulinjaa hyödynnetään hankkeen kymmenessä tapaustutkimuksessa, jotka sijoittuvat kaikille Euroopan aluemerille.

Hanke hyödyntää aikaisemmassa European Lifestyles and Marine Ecosystems (ELME) hankkeessa tuotettua tietopohjaa, jota vahvistetaan ilmastonmuutosta ja merten hyödyntämistä koskevilla tiedoilla. Täysin uusi tutkimus tutkii meriekosysteemien tuottamien hyödykkeiden ja ylläpitämien ekosysteemipalvelujen muutoksien taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä uusien ja kehiteltävien politiikkavaihtoehtojen kustannuksia ja hyötyjä. Näiden lisäksi hankkeen aikana analysoidaan päätöksenteon rakenteita institutionaalisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta sekä selvitetään meriekosysteemeihin liittyviä intressiristiriitoja.

Tutkimus osallistaa intressiryhmät ja tiedonkäyttäjät osaksi hanketta alueellisten yhteistyöryhmien ja hankkeen laajapohjaisen ohjausryhmän kautta.

Hanke-esite

Lisätietoa

Vanhempi tutkija Riku Varjopuro, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 2.5.2013 klo 15.38, päivitetty 4.4.2023 klo 9.49

Kohderyhmä: