Ekosysteemilähestymistavan soveltamisvaihtoehdot merien hallintaan (ODEMM)

 

 

Taustaa

Meripuitedirektiivin täytäntöönpanossa noudatetaan ekosysteemilähtöistä käsittelytapaa; luontodirektiivin puitteissa suojellaan arvokkaina pidettyjä luontokohteita. Ihmisen toimilla voi olla merkittävä vaikutus meri-ekosysteemien toimintaan, siksi niitä on pyrittävä ohjaamaan näiden direktiivien suuntaviivojen mukaisesti.

Hankkeen haasteena on analysoida, arvioida, tarkentaa ja ehdottaa

 

 

 vaihtoehtoja sekä keinoja, joiden avulla voitaisiin vähitellen siirtyä hajanaisista hoitotoimenpiteistä (esim. kalastuskiintiöt) kokonaisvaltaiseen meriympäristönhoitoon. Tavoitteen saavuttamiseksi on luotava myös alueelliset toimintasuunnitelmat, jotka mahdollistavat ekosysteemilähtöisen merenhoidon täytäntöönpanon. Tämä vaatii lyhyen tähtäimen taloudellisten tavoitteiden sovittamista meriympäristön pitkän tähtäimen kestävään käyttöön.

Tavoitteet

ODEMM –hankkeen kokonaistavoitteena on kehittää meriympäristönhoitoon taloudellisesti järkeviä vaihtoehtoja, jotka noudattavat meristrategia- ja luontodirektiivin sekä EU:n Sinisen Kirjan ja meripolitiikan tavoitteita. Keskeisenä pyrkimyksenä on tuottaa tieteellisesti perusteltuja toiminnallisia työkaluja, jotka mahdollistavat vaiheittaisen siirtymisen nykyisistä hajanaisista hoitotoimenpiteistä yhtenäiseen meriympäristönhoitoon.

 

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö Juha-Markku Leppänen, Suomen ympäristökeskus, SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 8.4.2013 klo 15.21, päivitetty 2.8.2023 klo 15.35