Ekosysteemipalveluiden arvottamismenetelmien mahdollisuudet ja rajat (ValuES)

hillakuksa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ©Kuva: Aarno Torvinen/YHA kuvapankki

Hankkeessa vertaillaan erilaisia arvottamismenetelmiä (taloudellisia ja ei-taloudellisia), joiden avulla voidaan ottaa huomioon ekosysteemipalveluiden moninaiset arvoulottuvuudet. Arvottamisen kohteeksi on valittu avosoiden tuottamia ekosysteemipalveluja eteläisen Suomen alueella (tarkastelualue).

Valintakoemenetelmän (Choice Experiment) avulla on kartoitettu ihmisten maksuhalukkuutta soiden tuottamista ekosysteemipalveluista. Samalla on syntynyt kyselyaineisto (n=2000) soiden käyttöön ja suojeluun liittyvistä arvostuksista.

Monitavoitearvioinnin (Multi-Criteria Decision Analysis) avulla on luotu soidenkäyttöskenaarioita, arvioitu näiden vaikutuksia ekosysteemipalveluihin ja analysoitu keskeisten sidosryhmätahojen näkemyksiä eri skenaarioiden tuottamisen ekosysteemipalveluiden merkityksestä.

Kansalaispaneelimenetelmässä (Citizens’ Jury) kolme 10-12 hengen ryhmää ’tavallisia’ kansalaisia on pohtinut ekosysteemipalveluiden merkitystä keskustelevan arvottamisen avulla.

Kustakin osahankkeesta on valmisteilla erillinen artikkeli. Lisäksi kirjoitetaan synteesipaperi, jossa vertaillaan arvottamismenetelmien tuloksia ja pohditaan niiden hyödyntämistä soiden käyttöä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Soiden ekosysteemipalveluiden lisäksi hankkeessa on tarkasteltu pienvesistöjen ekosysteemipalveluiden taloudellista arvottamista.

Hankkeen tuloksia esiteltiin 1.12.2017 seminaarissa, joka järjestettiin yhdessä Ympäristötiedon foorumin kanssa.

Tutkimuksesta vastaa konsortio, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja johon osallistuu Luonnonvarakeskus (LUKE). Hankkeella on yhtymäkohtia sekä OpenNESS-hankkeeseen  että Etelä-Suomen soiden ekosysteemipalveluiden arvo –hankkeeseen.

Julkaistu 5.10.2015 klo 10.17, päivitetty 17.1.2019 klo 9.26

Kohderyhmä: