Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys - Argumenta-hanke

Metsäntutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyöhankkeen tavoitteena on tuottaa laaja-alainen yhteenveto ekosysteemipalvelujen yhteydestä ihmisten terveyteen. Hankkeessa luodaan terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvä kansallisen ekosysteemipalvelututkimuksen tie­teidenvälinen yhteistyöverkosto.

Hanke on päättynyt ja sen loppuraportti on ladattavissa:

Jäppinen, J.-P., Tyrväinen, L., Reinikainen, M. & Ojala, A. (toim.) 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi. Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys Argumenta-hankkeen (2013–2014) tulokset ja toimenpidesuositukset. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 35/2014. 104 s. Helsinki.

 

Hanke on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama. Argumenta on rahoitusmalli, jolla luodaan tutkijoiden ja tieteiden välistä keskustelua ajankohtaisista, merkittävistä tutkimusaiheista.

Metsävadelmia. Raili Malinen.

Metsävadelmia. Luonnon tarjoama ekosysteemipalvelu. © Raili Malinen, ympäristöhallinnon kuvapankki.

Hankkeen tarkoitus on

  1. kartoittaa mukana olevien tieteenalojen näkemyksiä ekosys­teemipalvelujen ja terveyden välisistä suhteista, terveysvaikutusten esiintymisestä ja arvosta eri yhteyksissä sekä hyötyihin vaikuttavista tekijöistä,
  2. rakentaa lähestymistapoja, joilla terveyteen vaikuttavien ekosysteemipalvelujen monitieteistä tutkimusta voidaan kehittää ja tutkimuksen tuloksia voidaan ottaa huomioon kaupunkisuunnitteluun ja luonnonvarojen käyttöön liittyvässä päätöksenteossa.

Ihmisten terveyteen ja ekosysteemeihin liittyvä tutkimus ja tietovarannot ovat Suomessa kan­sainvälisesti vertaillen korkeatasoisia. Koska alan tutkimus on hajanaista, niin hankkeen tavoitteena on edistää ja lisätä aidosti poikkitieteellistä otetta näiden alojen välillä ja tuottaa siten sekä ihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää, mutta myös ympäristön tilaa kohenta­vaa tietoutta. Hankkeen aikana kehittyvä poikkitieteellinen yhteistyöverkosto edistää alan uusien, innovatiivisten tutkimushankkeiden ideointia ja kehittämistä.

Hanke noudattaa tieteidenvälistä ja toimijalähtöistä lähestymistapaa integroimalla tutkimuk­sellisia näkökulmia esim. ekosysteemitutkimuksen, politiikantutkimuksen, lääketieteen, terveystie­teen, ekologian, yhteiskuntatieteiden, psykologian ja taloustieteen aloilta. Hankkeessa on mukana alan asiantuntijoita ja päättäjiä.

Kaksivuotinen hanke (2013–2014) toteutetaan Suomen ympäristökeskuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteistyönä. Käytännössä laitokset järjestävät vuorollaan yhteensä:

  • Kaksi tieteidenvälistä työpajaa; Ekosysteemipalvelut, hyvinvointi ja terveys
  • Kaksi suunnittelijoiden, päätöksentekijöiden ja tutkijoiden yhteisestä työpajaa ja
  • Yhden medialle suunnatun seminaarin

Aihealueet

  1. Ihmisen henkiseen terveyteen vaikuttavat ekosysteemipalvelut
  2. Ihmisen fyysiseen terveyteen vaikuttavat ekosysteemipalvelut
  3. Kokonaisvaltaiset tarkastelut ihmisen terveyden ja ekosysteemipalvelujen kytkennöistä
  4. Terveyteen vaikuttavien ekosysteemipalvelujen ymmärtäminen ja monitavoitearvioinnit
  5. Ekosysteemipalvelujen terveyshyötyjen kehittäminen ja huomioon ottaminen alueiden käytön suunnittelussa ja luonnonvarojen hoidossa.

Soutelemassa. Päivi Tahvanainen.

Luonnon tarjoama virkistyspalvelu. © Päivi Tahvanainen, ympäristöhallinnon kuvapankki.

Julkaistu 4.6.2013 klo 10.18, päivitetty 11.8.2023 klo 15.31

Kohderyhmä: