Eurooppalaisten vedenlaadun satelliittikartoitusten palveluntarjoajien verkosto (MarCoast, GMES)

 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

MarCoast-hankkeen  tavoitteena on perustaa Euroopan laajuinen palveluverkko vedenlaadun havainnointiin satelliittien avulla. Laadunvarmistuksen ja palveluiden tuotekuvausten avulla palveluntuottajien tuotosten käyttäjät voivat perustaa toimintansa näihin tunnetulla tavalla toimiviin lähtötietoihin. MarCoast-projektin pääkoordinaattorina toimii Thales Alenia Space (Ranska).

Hankkeen keskeiset tulokset

SYKE tuottaa MarCoast-hankkeen yhteydessä Suomenlahden ja Pohjanlahden alueilta teemakarttoja veden pintalämpötilasta, sameus- ja klorofyllipitoisuudesta sekä arvioita alueista, joilla ilmeisimmin havaitaan kelluvia levälauttoja. Tuotantojakso on toukokuusta syyskuun loppuun. Ainakin osittain käyttökelpoisia satelliittikuvia saadaan usein päivittäin, mutta usein pilvisyys estää kuvan hyödyntämisen pilvisten alueiden kohdalta. Tämän takia palvelussa koostetaan yhdistelmäkuvia esimerkiksi viikon tai koko vuodenajan aikana hankituista kuvista. Koska jokaiseen yksittäisen karttakuvan pikseliin sisältyy arvio esimerkiksi klorofyllin konsentraatiosta kyseisessä pisteessä kyseisellä hetkellä, voidaan esimerkiksi EU-vesipuitedirektiivin tai meristrategiadirektiivin seurannoissa määritellyille alueille laskea alueille havainnoista keskiarvoja ja muita tilastollisia tunnuslukuja ja indikaattoreita.

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet

Hankkeen yhteydessä tuotetaan myös kansainvälisesti vertailukelpoisia arvioita satelliittihavaintojen ja erilaisten maastomittausten keskinäisestä vertailusta. Hankkeen avulla vertaisarviointipohjaisesti myös tarkastetaan tarjotun palvelun laatua tarkkuuden ja soveltuvuuden tarkastuksen lisäksi myös esimerkiksi toimitusvarmuudelle ja muille käytännöille.

MarCoastin yhteydessä touko-syyskuuhun tehtävät tutkintakartat eri vedenlaatuparametreistä löytyvät www-sivuilta:

Heinä- elokuussa tuotetaan myös pintalevälauttatuotetta (surface floating algae bloom intensity product.)

Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit 

 

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Timo Pyhälahti, Suomen ympäristökeskus (SYKE), etunimi.sukunimi@ympäristo.fi tai kaukokartoitusryhmä (syke_rs_oper): ryhmä@ymparisto.fi [ryhmä= syke_rs_oper]

Julkaistu 24.4.2013 klo 16.00, päivitetty 2.8.2023 klo 15.09