Osahanke 1: Happamien sulfaattimaiden kartoitus ja riskiluokittelu

Osahankkeen 1 vastuulla on kartoitusmenetelmien kehittäminen sekä happamien sulfaattimaiden kartoitus ja riskiluokittelu. Osahankkeen tehtäviin osallistuvat Geologian tutkimuskeskus (päävastuu), Åbo Akademi, Helsingin yliopisto ja SYKE.

Potentiaalisia happamien sulfaattimaiden esiintymisalueita ovat muinaisen Litorina-meren korkeimman rannan alapuoliset alueet. Pohjois-Pohjanmaalla tämä rantaviiva sijaitsee n. 100 metrin korkeudella ja Etelä-Suomessa n. 30-40 metrin korkeudella nykyisen merenpinnan yläpuolella. Maankohoamisen seurauksena rannikkoalueilla kohoaa happamia sulfaattimaita merestä maanpinnalle tänä päivänäkin. Lisäksi rikkipitoisia sedimenttejä tavataan satunnaisesti myös muualla Suomessa järvien ja soiden pohjilla sekä kallioperän mustaliuskevyöhykkeillä.

Happamien sulfaattimaiden kartoitustilanne 2012 (pdf 1654 KB)

Maakairausnäyte
Kairausnäyte hapettumattomasta sulfidisavesta
© Rainer Rosendahl

Osahankkeessa:

  • Kootaan yhteen olemassa oleva hajanainen tieto HS-maista ja arvioidaan aineiston luotettavuutta sekä pyritään rajaamaan alueet joilla HS-maita tiedetään esiintyvän tai niitä todennäköisesti esiintyy. 
  • Kehitetään kustannustehokkaita menetelmiä HS-maiden jatkokartoitukseen. Määritetään HS-maiden esiintymisen laajuus, esiintymissyvyys sekä fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet.
  • Pilottikohteilla tehtävien, tarkempien tutkimusten perusteella kehitetään ja laaditaan ohjeistus HS-maiden tunnistamiseen ja kuvaukseen.
  • Laaditaan HS-maiden ympäristövaikutuksiin ja – riskeihin perustuva luokittelukriteeristö ottaen huomioon myös odotetut muutokset ilmastossa.
  • Tuotetaan kartat ja yleiseen käyttöön soveltuva tietokanta HS-maiden esiintymisestä, ominaisuuksista ja riskiluokittelusta.
  • Osahanke tekee yhteistyötä osahankkeiden 2, 3 ja 4 kanssa laatien ehdotuksia maankäytön suunnitteluun ja skenaarioita ilmaston muutoksen mukanaan tuomista riskeistä.

Osahankkeen tuloksia

Vastuuhenkilö: Peter Edén, GTK, puh. 0205505215, etunimi.sukunimi@gtk.fi

Julkaistu 12.8.2013 klo 12.13, päivitetty 27.8.2013 klo 12.48
Kohderyhmä: