Osahanke 2: Pintavesien ekologiseen tilaan ja kalakantoihin kohdistuvien riskien tunnistaminen ja demonstrointi

Sedimenttinäytteenottoa
Sedimenttinäytteenottoa Lestijoen suistossa
© Jaana Wallin

Osahanke arvioi HS-maiden vesistövaikutuksia sekä vesiensuojelumenetelmien ja ilmastomuutoksen vaikutuksia vesistökuormitukseen, vedenlaatuun, kalakantoihin ja vesien ekologiseen tilaan. Toteutuksesta vastaa SYKE yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, RKTL:n ja Åbo Akademin kanssa.

Osahankkeessa:

  • kootaan yhteen tiedot HS-maiden metalli- ja happamuuskuormituksesta ja sen vaikutuksista ja vaikutusten kehityksestä viime vuosikymmeninä,
  • täydennetään seurantatietoja toksisuus- ja kalastovaikutuksista HS-maiden kuormittamissa pilottikohteissa,
  • arvioidaan muuttuvien ilmasto-olojen vaikutus kuormituksen kehitykseen sekä vesien tilan ja kalakantojen kehitykseen,
  • arvioidaan vesiensuojelumenetelmien sopeuttamisen vaikuttavuutta ja kehitetään vaikutusten seurantaa ja
  • tunnistetaan tilakehityksen riskikohteet ja laaditaan vesistövaikutusten riskikartta.

Osahankkeen tuloksia:

Suomen happamimmat jokivesistöt keskittyvät alueille, joilla esiintyy runsaasti happamia sulfaattimaita.

Alla olevassa kuvassa ja karttaliitteessä (pdf 751 KB) on esitetty eri vuosikymmenten (aina 1960-luvulta lähtien) vedenlaatuseurantojen tulosten perusteella niiden vuosien prosenttiosuus, jolloin pH:n vuosiminimi on alittanut arvon 5.5 (hyvän ja tyydyttävän ekologisen tilan raja-arvo).

Lisätietoa löytyy liittestä: Länsirannikon jokien happamuustilanne (pdf 177 KB)

Länsirannikon jokien happamuustilanne

Happamien sulfaattimaiden vesialueiden vedenlaatutietokanta. Ohjeet tietokannan käyttöön. (pdf 88 KB)

Happamien sulfaattimaiden vesistövaikutusten seuranta vuosina 2009-2011 (pdf 7.5 MB)

Länsirannikon jokisuistojen sedimenttien metallipitoisuudet ja myrkyllisyys valobakteeritestin avulla arvioituna (pdf 654 KB)

Modeling the efficiency of drainage practices on acid sulphate soils at present and future climates at river Kyrönjoki, Finland - draft report (pdf 3,9 MB)

Modeling the efficiency of drainage practices on acid sulphate soils at present and future climates at river Kyrönjoki, Finland (poster) (pdf 1,6 MB)

Ecotoxicological risk assessment of Ostrobothnian river estuaries affected by acidity and metals leached from acid sulphate soils (pdf 1,6 MB)

Julkaistu 12.8.2013 klo 13.25, päivitetty 23.8.2013 klo 12.37
Kohderyhmä: