Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa (YKR-IKÄ)

Yhteenveto

Seuraavien vuosikymmenten aikana ikääntyneiden osuus Suomen väestöstä kasvaa merkittävästi.Vuonna 2030 Suomessa on väestöennusteen mukaan noin 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta, mikä on neljännes
koko maan väestöstä. Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa –raportti kokoaa yhteen Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) toteuttaman Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa -selvityksen tulokset.

Selvityksessä tarkastellaan yli 65-vuotiaiden asuinpaikkoja ja asumista valtakunnallisten paikkatietoaineistojen avulla. Raportissa esitetään laajojen, pääosin rekisteripohjaisten tietoaineistojen avulla näiden ikäluokkien sijoittumista erilaisille alueille ja asuntoihin. Ikääntymiseen liittyvää alueellista muutosta tarkastellaan muuttoliikkeen ja asukaspysyvyyden näkökulmista. Näiden perusteella arvioidaan ikääntyneiden tulevaa alueellista kehitystä. Selvityksen tuloksia hyödynnetään osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013–2017 toteutusta.

Selvityksen tulokset vahvistavat näkemystä siitä, että väestön ikääntymisen aiheuttama yhteiskunnallinen muutos tulee huomioida eri tasoilla – asuinalueilla, kunnissa, maakunnissa ja maan eri osissa -ja kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Väestörakenteen alueellisten erojen takia ikääntymisen mukanaan tuomiin haasteisiin tarvitaan suunnittelua, jossa otetaan huomioon eri alueiden olosuhteet ja tekijät. Kasvavilla kaupunkialueilla paine tulee kohdistumaan ensisijaisesti palveluiden riittävyyteen ja ikääntyneille sopivan asuntokannan saatavuuteen. Taantuvilla alueilla haasteena on ikääntyneiden kasvava osuus väestöstä ja palveluiden saatavuus.

Ikääntyneiden muuttoalttius on muihin ikäluokkiin verrattuna alhainen, joten merkittävä osa ihmisistä ikääntyy paikallaan samassa asunnossa, jossa on jo asunut pitkään. Ikääntyneet asuvat myös vanhemmissa rakennuksissa kuin väestö keskimäärin. Nämä tulokset korostavat entisestään ennakoinnin ja varautumisen tärkeyttä.

Jotta ikääntyneiden kotona asuminen olisi mahdollista, asuntojen ja asuinympäristöjen tulee olla esteettömiä, liikkumisen helppoa ja palveluiden hyvin saavutettavissa. Asuinympäristöjen kehittämisessä yhdyskuntarakenteella on suuri merkitys. Jatkossa suunnittelun haasteeksi nousee se, kuinka olemassa olevia asuinalueita voidaan muuttaa vastaamaan erityisesti ikääntyneiden tarpeita ja mutta samanaikaisesti ottamaan huomioon muu väestö. Nämä tarpeet, kuten lähipalvelujen saavutettavuus ja asuinalueen esteettömyys, ovat tällöin keskeisiä kysymyksiä yhdyskuntasuunnittelussa.

Hankkeen loppuraportti

Hankkeen loppuraportti sisältää kattavan tietoaineiston ikääntyneiden asumisen ja palvelujen alueelliseen tarkasteluun nykytilanteen ja tulevaisuuden näkökulmasta.

Hankkeen tulokset

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin ikääntyneiden sijaintia suhteessa erilaisiin aluejakoihin sekä ikääntyneiden asuntoihin liittyvä ominaisuuksia ja yksin asumista.

Uutiset ja muut kirjoitukset

 

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [ville helminen]

Julkaistu 28.6.2017 klo 9.59, päivitetty 28.6.2017 klo 10.03