Itämeren biogeokemia muuttuvassa ilmastossa: valuma-alueelta avomerelle

Hankekuvaus

Nykyiset ilmastonmuutosmallit ennustavat Itämeren alueelle merkittäviä muutoksia vuodenaikaisissa prosesseissa (mm.jääpeite, valuma), mikä johtaa muutoksiin ravinteiden ja orgaanisen aineen huuhtoutumisessa maalta vesistöihin ja edelleen mereen. Itämeren biogeokemialliset kierrot tulevat muuttumaan ja näiden muutosten vaikutukset tulevat ulottumaan koko Itämeren ekosysteemiin, erityisesti rehevöitymisen osalta. Muutosten vaikutuksia ei tunneta hyvin, erityisesti vaikutukset valuma-alue - meri -vuorovaikutuksiin tunnetaan huonosti.

Tässä hankkeessa tutkimuksen pääpaino on Itämeren valuma-alue-avomeri vaihettumivyöhykkeen biogeokemiallisissa kierroissa ja niitä välittävissä mikrobiekologisissa prosesseissa. Erityisesti tutkimuskohteina ovat epäorgaanisten (mineraali-) ja orgaanisten (hiili ja orgaaninen typpi) ravinteitten vapautuminen maaperästä, huuhtoutuminen vesistöön ja ajautuminen mereen. Edelleen tutkitaan Itämeren ekologiassa; mikrobiravintoverkkojen rakenteessa ja toiminnassa, biomassan määrässä sekä lajistossa ilmeneviä eroja suhteessa vaihteluun valuma-alueella. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevaa aineistoa ja täydennetään sitä tarpeellisessa määrin pyrkimyksenä muodostaa kokonaiskuva vuodenaikaisista ja alueellisista eroista epäorgaanisten ravinteiden ja orgaanisen aineen kulkeutumisessa, muuntumisessa ja biologisissa vaikutuksissa.

Tutkimuksen tuloksia tarkastellaan ilmastomuutosskenarion valossa. Hankkeen päämääränä on tehdä ja tukea tutkimusta, joka lisää tietoa ilmastomuutoksen vaikutuksista Itämeressä ja sen vaikutuspiirissä. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään ekosysteemi- ja ilmastonmuutosmallien validoinnissa päämääränä täsmällisempi ilmastonmuutoksen biologisten vaikutusten ennakointi.

Lisätietoja

Johtava tutkija Riitta Autio Suomen ympäristökeskus SYKE, puhelin: 050 520 3305, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 22.4.2013 klo 14.55, päivitetty 26.5.2023 klo 19.32