Itämeren kemiallinen monimuotoisuus - levämyrkyt Itämeressä (IKEMON)

 

Tarkoitus

Hankkeessa tarkastellaan Itämeren kemiallista monimuotoisuutta. Erityisesti kohteina ovat haitallisten kasviplanktonlajien tuottamat biogeeniset yhdisteet eli fykotoksiinit. Nämä luonnollisesti syntyvät, runsastuottoiset, myrkylliset ja biokertyvät yhdisteet ovat muuttaneet Itämeren kemiallista kokonaiskuvaa. Haitallisten yhdisteiden nykykirjo on muuttunut myös klassisten ympäristömyrkkyjen päästövähennysten ja toisaalta uudempien, synteettisten yhdisteiden ympäristöön päätymisen johdosta. Tutkimuksissa tarkastellaan myös Itämeren mikrobiyhteisöjä geneettisesti. Näillä yhteisöillä on tärkeä rooli haitallisten aineiden ja erityisesti biogeenisten yhdisteiden kierrätyksessä.

IKEMON-hanke linkittyy Itämeren haitallisten aineiden seurantaan. Tutkimustyössä käytettäviä kenttäprotokollia ja analyyttisen kemian menetelmiä hyödynnetään jatkossa kotimaisessa Itämeren haitta-aineseurannassa. Näiden työkalujen avulla Itämeren tilasta saadaan olennaista, HELCOM COMBINE –ohjelmaa täydentävää lisätietoa. Tämä lisäinformaatio on myös meristrategiadirektiivin puutteiden takia tarpeen. Hankkeessa käydään aktiivista vuoropuhelua Itämeren merikemiallisista ominaispiirteistä ja merikemiallisen tutkimuksen kehittämisestä.

Hankkeella on valmiuksia selvittää myös fykotoksiiniepäilyjä akuuteissa merieliöiden myrkytystapauksissa, kuten esimerkiksi toukokuussa 2010 Suomenlahdella tapahtuneen lintujen joukkokuoleman yhteydessä. Tehdyt analyysit osoittivat, että maksamyrkylliset peptidifykotoksiinit tai hermomyrkylliset PST-yhdisteet eivät aiheuttaneet kuolemia. Hanke voi erikseen sovittaessa analysoida em. yhdisteryhmiä myös ulkopuolisten tahojen näytteistä.

Linkkejä julkaisuihin:

 

Lisätietoa:

Erikoistutkija Harri Kankaanpää, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 9.4.2013 klo 11.05, päivitetty 23.5.2018 klo 12.00