Jätehuollon elinkaariarviointien katselmus - vahvuudet, heikkoudet ja suositukset Suomen näkökulmasta (Jäte-LCA)

Hanke lyhyesti

Hankkeessa käydään läpi Suomessa toteutetut, jätehuoltoa käsittelevät elinkaaritarkastelut ja arvioidaan niiden tuloksia, johtopäätöksiä ja toteutuksen vahvuuksia ja heikkouksia. Lisäksi suomalaisista ja muutamista keskeisiksi arvioitavista ulkomaisista jätehuollon elinkaarianalyyseistä kootaan mahdollisia yleisiä ja/tai kansallisesti yleistettäviä ympäristövaikutuksiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin liittyviä keskeisiä tekijöitä ja lainalaisuuksia. Tekijöistä koostetaan ohjeet sovellettaviksi hallinnollisissa menettelyissä (mm. YVA ja ympäristölupaprosessit). Ohjeita laadittaessa huomioidaan EU:n komission Joint Research Centerin (JRC) laatimat oppaat elinkaariajattelun soveltamisesta.

Hankkeen tavoitteena on saada jätealan ympäristövaikutuksista kertynyt tietämys kootuksi ja käyttöön, arvioida tehtyjen tutkimusten ja selvitysten laatua ja antaa kuva elinkaariarviointimenetelmän vahvuuksista, heikkouksista, rajoituksista ja soveltamismahdollisuuksista erilaisissa ympäristövaikutuksiin perustuvissa kysymyksenasetteluissa. Hankkeessa tuotetaan raportti, johon kootaan eri elinkaariarviointien keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset, laadullisen arvioinnin tulokset ja kansalliset ohjeet. Raportti on tarkoitettu hallinnon päätöksentekijöille, jätehuoltoyrityksille ja -laitoksille. Lisäksi hankkeessa perustetaan kansallinen jätalan LCA-asiantuntijoiden oppimis- ja osaamisverkosto parantamaan tiedonvaihtoa.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 24.4.2013 klo 11.19, päivitetty 24.4.2013 klo 11.18