Kaivostoiminnan taloudellisten hyötyjen ja ympäristöhaittojen rahamääräinen arvottaminen

Taustaa hankkeelle

Hankkeen esiselvityksessä ”Kaivostoiminnan hyötyjen ja ympäristöhaittojen taloudellinen arvottaminen ja ympäristösääntely” tunnistettiin kaivostoiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja yleisellä tasolla ja pyrittiin määrittelemään niille rahassa mitattavia arvoja mahdollisuuksien mukaan. Osa tunnistetuista vaikutuksista jäi selvityksessä arvottamisen ulkopuolelle sen vuoksi, että tietoa joko ympäristökuormituksen haittavaikutuksista tai ympäristöhaittojen hyvinvointivaikutuksista tai niiden arvottamismenetelmistä ei ollut saatavilla riittävästi. Esitutkimuksesta julkaistiin raportti: Ympäristötietoa kaivoshankkeista
-taustatietoa kaivostoimintaan liittyvästä lainsäädännöstä ja eräiden kaivosten ympäristötarkkailusta.

Hanke lyhyesti

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia esiselvitystä tarkemmin. Haittoina tarkastellaan ympäristökuormitusta, maankäytön vaikutuksia ja mahdollisia kaivostoiminnan aiheuttamia riskejä. Näiden seurauksena aiheutuu hyvinvoinnin vähenemistä. Erityisesti tarkastelun kohteena on SYKEssä liikenteen aiheuttamat päästöt sekä PTTssä kaivosten aiheuttamat hyödyt ja haitat liikenneverkostolle. Taloudellisia hyötyjä määrittelee PTT, tarkastellen työllisyyttä ja palkkoja.

Tavoitteet

Tutkimuksessa syvennetään tietoa kaivostoiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Tutkimuksen tavoitteena on tarkentaa esitutkimuksessa tehtyä arviota haittojen rahassa mitattavasta arvosta sekä mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon hyötyjen ja haittojen arvioinnissa esitutkimuksessa puutteellisesti käsiteltyjä tai kokonaan arviosta pois jääneitä vaikutuksia.

Toteutus

Tutkimukseen on valittu neljä erityyppistä kaivosta tarkempaan hyötyjen ja haittojen tarkasteluun: Agnico-Eagle Finland Oy (Kittilän kultakaivos), Outokumpu Chrome Oy (Kemin kromikaivos), Altona Mining Limited (Kylylahden kupari-, kulta- ja sinkkikaivos) ja Talvivaara Sotkamo Oy (Sotkamon monimetallikaivos). Neljän esimerkkikaivoksen avulla tutkitaan kaivostoiminnan maankäytön vaikutuksia ja ympäristökuormitusta kuten ilmapäästöjä ja kuormitusta veteen vuoden 2012 ympäristöraportoinnin perusteella sekä erillisillä kyselytutkimuksilla. Liikenteen aiheuttamaa pienhiukkaskuormitusta lasketaan, sekä mallinnetaan sen leviämistä ympäristöön. Kaivostoiminnan riskejä kartoitetaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmän (VAHTI –tietokannan) ja kaivosten stressitestikysymyspatteriston avulla.

Hyötyjen ja haittojen arvottaminen tehdään yhteistyössä PTTn kanssa.

Tutkimuksesta julkaistaan loppuraportti vuoden 2013 lopulla.

Lisätietoja

Tutkija Sari Kauppi, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 5.6.2013 klo 14.01, päivitetty 16.12.2014 klo 12.12

Kohderyhmä: