Kansallinen ekosysteemipalveluiden taloudellisen merkityksen arviointi (Suomen TEEB)

 

Hankkeen tausta

Ympäristöhallinnossa ekosysteemipalvelut ja niiden merkitys ihmisen hyvinvoinnin kannalta tunnistetaan yleisesti. Sen sijaan monille päätöksentekijöille ja ympäristöhallinnon ulkopuolisille toimijoille esimerkiksi virkamiehille ja vaikuttajille ekosysteemipalvelun käsite ja sen taloudelliset ulottuvuudet ovat vielä vieraita. Myös TEEB ja vihreä talous ovat uusia käsitteitä, joiden sisältöä, merkitystä tai osuutta ja mahdollisuuksia päätöksenteossa tai käytännön toiminnassa ei vielä laajemmin ymmärretä.

SYKE oli aiemmin mukana arvioimassa eri ekosysteemipalvelujen sosio-ekonomista merkitystä Pohjoismaissa (TEEB Nordic). Suomenkielinen yhteenveto tämän hankkeen tuloksista on ladattavissa oikealta.

Hankkeen tavoitteet

Hanke tuotti arvion Suomen tärkeimpien ekosysteemipalvelujen nykytilasta ja tulevasta kehityksestä sekä niiden merkityksestä vihreän talouden edistämisessä. Lisäksi esitettiin keinoja ekosysteemipalvelujen integroimiseksi nykyistä paremmin osaksi keskeisiä politiikkaprosesseja sekä ohjauskeinoista, joilla luontopääoma ja ekosysteemipalvelut voidaan turvata. Hanke tuotti myös tietoa aihepiirin jatkoselvitystarpeista.

Hankkeen eri osatavoitteista, tehtävistä ja suunnitelluista lopputuotteista löytyy tarkempaa tietoa alla olevista dokumenteista.

Hankkeen eteneminen

Hanke toteutettiin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT), Pellervon taloustutkimuksen (PTT) ja Euroopan ympäristöpoliittisen instituutin (IEEP) yhteistyönä. SYKE vastasi hankkeessa ekosysteemipalveluihin liittyvästä ekologisesta ja sosio-ekonomisesta asiantuntemuksesta, MTT lähinnä ekosysteemipalvelujen arvottamiseen liittyvästä työstä, PTT taloudellisten ohjauskeinojen arvioinnista ja IEEP kansainvälisten TEEB -hankkeiden (TEEB Global, TEEB Nordic) tietoperustan ja osaamisen liittämisestä Suomen TEEB -hankkeen tueksi.

Hankkeen tulokset perustuivat pääosin olemassa olevan tiedon pohjalta tehtyihin viiteen osatarkasteluun ja niistä tehtyyn yhteenvetoon:

  • Osio 1. Suomen tärkeimpien ekosysteemipalvelujen ja indikaattoreiden määrittely sekä ekosysteemipalveluja tuottavien alueiden tunnistaminen ja visualisointi
  • Osio 2. Suomen tärkeimpien ekosysteemipalvelujen nykytila ja arvio niiden tulevasta kehityksestä
  • Osio 3. Suomen tärkeimpien ekosysteemipalvelujen merkitys ja taloudellinen arvo
  • Osio 4. Ekosysteemipalvelujen integrointi osaksi keskeisiä politiikkaprosesseja
  • Osio 5. Ekosysteemipalvelujen merkitys ja mahdollisuudet vihreän talouden edistämisessä
  • Osio 6. Synteesi ja suositukset.

Hanke toteutettiin kiinteässä yhteistyössä SYKEn koordinoiman ekosysteemipalvelujen tilan ja kehityssuuntien mittareita kehittävän FESSI-hankkeen, Pohjoismaisia ekosysteemipalveluja kartoittaneen TEEB Nordic -hankkeen ja Vihreä infra -hankkeen kanssa. Hanke teki yhteistyötä myös useiden muiden hankkeiden kanssa. Erityistä huomiota kohdistettiin Suomessa toistaiseksi vähän tutkittuihin säätely- ja ylläpitopalveluihin sekä kulttuurisiin palveluihin.

Hankkeen loppuraportti sekä pääviestit suomeksi

 

Hankkeen tulokset esiteltiin 20.1.2015 julkaistussa englanninkielisessä loppuraportissa, joka on ladattavissa alta. Toisena liitteenä on suomenkielinen tiivistelmä hankkeen tärkeimmistä viesteistä päätöksentekijöille.

Lisätietoja

Yksikönpäällikkö Jukka-Pekka Jäppinen, puh. 0400 394 932, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Julkaistu 25.4.2013 klo 8.26, päivitetty 28.7.2023 klo 8.52