Kaupunkien täydennysrakentaminen ja viherrakenne - arviointimenetelmä suunnittelun tueksi (KATVI)

Tausta ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten käytettävissä oleviin paikkatietoihin perustuvaa menetelmää soveltamalla voidaan tukea täydennysrakentamisen suunnittelua ja seurantaa siten, että viherrakenteen arvokkaat ominaisuudet ja sen tarjoamat hyödyt yhdyskunnille tulevat huomioiduksi. Hankkeessa myös tunnistetaan haasteet eri näkökulmien ja mittakaavatasojen yhteensovittamisessa.

Hankkeessa hyödynnetään aiempia inventointeja valtakunnallisista aineistoista ja menetelmistä koskien yhdyskuntarakennetta ja viherrakennetta. Niiden pohjalta arvioidaan aineistojen saatavuutta ja käytettävyyttä sekä viherrakenteen että täydennysrakentamisen näkökulmien yhdistämisen näkökulmasta.

Menetelmät

Hankkeessa sovelletaan spatiaalista monitavoitearviointia arvioinnin teoreettiseksi viitekehykseksi. Monitavoitearviointi on lähestymistapa, jolla voidaan jäsentää monitahoisia vaikutuksia ja arvostuksia sisältäviä kysymyksiä.

Kaupunkien  mahdollisuuksia viherrakenteen paikkatietopohjaiseen arviointiin täydennysrakentamisen näkökulmasta kartoitetaan sähköisen kyselyn avulla sekä valtakunnallisia aineistoja inventoimalla.

Tulokset

Hanke tuottaa lähtötietoa siihen, miten täydennysrakentamiskohteita voidaan tunnistaa varmistamalla samalla viherrakenteen arvojen (luonnon monimuotoisuus) ja hyötyjen (ekosysteemipalveluiden) säilyminen ja jopa näiden parantaminen. Hankkeen loppuraportti julkaistiin 19.9.2016 Suomen ympäristökeskuksen raportteja -sarjassa:

Lisätietoja

Tutkija Maija Tiitu
Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 12.11.2015 klo 9.42, päivitetty 16.2.2021 klo 14.47