Kaupunkien viherryttämissuunnitelmien tukeminen (GreeningCities)

Näkymä Porvoon kaupungista.
© Elise Järvenpää

Projektin tausta

Euroopan komission vuonna 2019 käynnistämä vihreän kehityksen ohjelma eli Green Deal on laaja ja kunnianhimoinen toimenpidepaketti. Sen avulla EU tähtää siihen, että Eurooppa olisi ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Vihreän kehityksen ohjelman yleisenä tavoitteena on muuttaa EU nykyaikaiseksi, resurssitehokkaaksi yhteiskunnaksi, jolla on kilpailukykyinen talous ja joka vastaa maailmanlaajuisiin ympäristöön ja ilmastoon liittyviin haasteisiin.

Vihreän kehityksen ohjelmaan sisältyvässä EU:n biodiversiteettistrategiassa 2030 todetaan, että hyvävoimaisten ekosysteemien, vihreiden infrastruktuurien ja luontoon perustuvien ratkaisujen edistäminen olisi sisällytettävä järjestelmällisesti kaupunkisuunnitteluun. Tämän saavuttamiseksi biodiversiteettistrategiassa on asetettu yli 20 000 asukkaan kaupungeille viherryttämistavoitteita luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi ja säilyttämiseksi. Suomen ympäristökeskuksen GreeningCities-hankkeessa tuetaan kuntia viherryttämissuunnitelmien toteuttamisessa jakamalla tietoja ja kokemuksia viherryttämistavoitteista ja -ohjeista sekä siitä miten niitä voidaan kunnissa edistää.

GreeningCities-projektin tavoitteet

Päätavoitteena on vahvistaa kestävän kehityksen muutosta maankäytön suunnittelussa ja viheralueiden hoidossa kaupungeissa parantamalla kaupunkiympäristön laatua. Hankkeen tarkempia tavoitteita ovat:

  • Selvittää miten EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteet tulisi toimeenpanna ja toteuttaa paikallisella tasolla
  • Syventää VASU-hankkeessa saatuja tietoja kaupunkien viherryttämissuunnitelmista ja muista viherryttämiseen liittyvistä suunnitelmista tai ohjelmista.
  • Käydä läpi muiden Eurooppalaisten tai globaalien kaupunkien viherryttämissuunnitelmia

Menetelmät ja toteutus

  1. EU-tason suunnitelmien ja ohjeiden läpikäynti. Miten EU ohjeistaa viherryttämissuunnitelmien täytäntöönpanossa?
  2. Paikallistason viherryttämissuunnitelmien läpikäynti ja tutkiminen mm. haastatteluiden ja dokumenttien avulla.
  3. Eurooppalaisten kaupunkien viherryttämissuunnitelmien läpikäynti ja tutkiminen
  4. Parhaiden käytäntöjen tunnistaminen sekä Suomen että Euroopan tasolla ja tiedon jakaminen suomalaisille kunnille

Lisätietoja

Erikoistutkija Laura Costadone, Suomen ympäristökeskus SYKE (etunimi.sukunimi@syke.fi)

Julkaistu 14.9.2022 klo 10.20, päivitetty 14.9.2022 klo 14.44