Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Maatalousalueiden purojen tilaa voidaan parantaa uudella toimintamallilla

Uutinen 26.8.2020 klo 9.23
Vesistökunnostuksen suunnittelua maastossa. © Kuva: Liisa Hämäläinen

Uusi "suunnitelmallisen tavoitteenasettelun toimintamalli” edistää maatalousalueiden virtavesien kunnostuksien onnistumista. Mallin avulla virtavesien kunnostuksen suunnitteluun sisällytetään valuma-aluetarkastelu ja seurantaohjelman laatiminen. Tarkempi kuvaus mallista löytyy SYKEn tuoreesta julkaisusta. Uudet työkalut ovat tarpeen, koska maatalousalueiden purojen heikko tila edellyttäisi nopeasti korjaustoimia.

Suomen puroista huonoin tilanne on savimaiden uomilla, jotka sijaitsevat pitkään maatalouskäytössä olleilla alueilla. Maatalousuomien keskeisimpiä ongelmia ravinnekuormituksen lisäksi ovat maan kuivattamiseksi tehtyjen purojen perkausten aiheuttama rakenteellinen yksipuolisuus. Toisaalta maanviljely edellyttää toimivaa maankuivatusta Suomessa. Luontoarvojen ja maankuivatuksen yhteensovittamista on kuitenkin mahdollista edistää jo olemassa olevilla menetelmillä.

Menetelmiä luontoarvojen parantamiseksi puroissa

Maatalousalueen virtavesien tilaa voidaan parantaa luonnonmukaisten peruskuivatusmenetelmien ja uomien kunnostamisen avulla. Menetelmät vähentävät alapuolisten vesistöjen kiintoaines- ja ravinnekuormitusta ja lisäävät peltoalueen ekologista monimuotoisuutta. Peltojen kuivatustarpeen ja luonnon monimuotoisuuden parantamisen yhteensovittaminen vaatii kuitenkin aina tapauskohtaista arviointia, jotta tunnistetaan sopiva menetelmä.

Sopivan kunnostusmenetelmän valintaan vaikuttaa kunnostuksen tavoitteet sekä kunnostusalueen reunaehdot. Uoman ennallistaminen mutkittelun ja tulva-alueen palauttamisen avulla sopii erityisesti laidunkäytössä oleville alueille. Kaikilla alueilla ennallistaminen ei kuitenkaan ole realistinen vaihtoehto. Luonnonmukainen peruskuivatus sekä uoman monimuotoisuuden lisääminen puu- ja kiviaineksella sopivat myös intensiivisessä viljelykäytössä oleville alueille.

Kuivatustoiminnassa muuttuneiden virtavesien kunnostus ja hoito (KURVI) -hanke (2017– 2018)

Julkaisu perustuu Suomen ympäristökeskuksen Kuivatustoiminnassa muuttuneiden virtavesien kunnostus ja hoito (KURVI) -hankkeen tuloksiin. Tavoitteena oli kehittää menetelmiä maatalouden kuivatustoiminnan heikentämien virtavesien tilan parantamiseksi vuonna 2015 julkaistun kansallisen pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian ja vuonna 2011 uudistuneen vesilain tavoitteiden mukaisesti. Hanketta rahoitti ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja

Tutkija Turo Hjerppe, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 176, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Toiminnanjohtaja Liisa Hämäläinen, Suomen vesistösäätiö, p. 044 5373 398, etunimi.sukunimi@vesistosaatio.fi

Julkaisu: Maatalousalueiden virtavesien tilan parantaminen – menetelmiä ja suosituksia. Turo Hjerppe, Liisa Hämäläinen, Saija Koljonen, Jukka Jormola, Henna Raitanen, Kaisa Västilä. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 29/2020.


Kohderyhmä: