Ravinteiden kierrätys alkutuotannossa ja sen vaikutukset vesien tilaan – KiertoVesi

Ravinteiden kierrätys maataloudessa

Täysimääräisessä ravinteiden suljetussa kierrätyksessä perusajatus on estää ravinteiden poistumista systeemin ulkopuolelle samalla kun uusia ravinteita tuodaan systeemin ulkopuolelta mahdollisimman vähän. KiertoVesi-hankkeessa tarkastellaan kiertotalouden näkökulmasta erityisesti lannan laaja-alaisen ja optimaalisen peltoviljelykäytön mahdollisuuksia ja kuinka näin voitaisiin parantaa vesistöjen tilaa sekä vähentää mineraalilannoitteiden käyttöä.

 

Ravinteiden kierrätyksen edistäminen

Ravinteiden kierrätystä voidaan edistää ja toteuttaa peltolohkojen tai pienehköjen valuma-alueiden mittakaavassa tai laajemmin vesistöalueiden mittakaavassa. Vesistöjen hoitokalastukset ovat keino kierrättää vesistöihin saakka kerääntyneitä ravinteita takaisin kiertoon joko ihmisravinnon tai kalarehun muodossa. KiertoVesi- hankkeen moniin kuormitusmalleihin perustuvissa tarkasteluissa vertaillaan niin pellolla kuin vesistössä tehtävien, vesien parempaan tilaan tähtäävien toimenpiteiden vaikutuksia. Samalla tarkastellaan ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteiden ja vesipuitedirektiivin tavoitteiden yhteensovittamista mm. skenaariotarkasteluin.

 

Hankkeen tavoitteet

 • tuottaa nykyisin hajallaan olevat maatalouden ympäristövaikutuksia ja hoitokalastuksia kuvaavat mittaus- ja havaintoaineistot avoimeen käyttöön

 • arvioida ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteiden nykyisiä vaikutuksia ja kokonaispotentiaalia maatalouden kiintoaine- ja ravinnekuormitukseen

 • arvioida mahdollisuudet täydentää tai korvata edellä mainittuja valuma-aluetoimenpiteitä tehostamalla hoitokalastusta

 • arvioida kierrätysravinteiden aiheuttamaa muutosta ja sen vaikutusta vesistökuormitukseen pilottialueilla

 • yleistää saadut tulokset ja kuvata tulosten perusteella kiertotalouden mahdollisuudet uutena toimintatapana

 

Hankkeen ohjausryhmä

 • Neuvotteleva virkamies Sini Wallenius Maa- ja metsätalousministeriö

 • Professori Laura Alakukku Helsingin Yliopisto

 • Toiminnanjohtaja Seija Virtanen Salaojituksen tukisäätiö sr

 • Ympäristöneuvos Tarja Haaranen Ympäristöministeriö

 • Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä Elintarviketeollisuusliitto ry

 • Ympäristöjohtaja Liisa Pietola Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto

 • Neuvotteleva virkamies Ville Keskisarja Maa- ja metsätalousministeriö

 • Professori Eila Turtola Luonnonvarakeskus

 

Lisätietoja

Agronomi Markku Puustinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 526, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hydrologi Sirkka Tattari, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 685, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkija Sari Väisänen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 760, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 15.12.2016 klo 11.27, päivitetty 27.8.2019 klo 10.32