Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kiistanalainen konsensus - Yhteistoiminnallisen luonnonvarasuunnittelun mahdollisuudet ja rajat (CoCo)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Tavoitteet

Hankkeessa tarkastellaan yhteistoiminnallista luonnonvarasuunnittelua ympäristönhallinnan muotona. Tutkimme yhteistoiminnallisen luonnonvarasuunnittelun mahdollisuuksia, rajoja ja edellytyksiä sekä diskursiivisen demokratian että sen kritiikin näkökulmista. Tarkastelemme empiirisiä tapauksia  konsensus- ja konfliktiorientoituneiden teorioiden valossa ja analysoimme, miten ne käsitteellistävät tarkastelun kohteena olevia luonnonvarakiistoja ja yrityksiä niiden hallitsemiseksi. Pyrimme nivomaan yhteen mikro- ja makrotason, ja analysoimaan sekä yhteistoiminnallisen luonnonvarasuunnittelun prosesseja ja niihin osallistuvien toimijoiden vuorovaikutusta että prosessien institutionaalista ja poliittista kontekstia.

Keskeisiä tutkimusteemoja ovat:

- Jännite konsensus- ja konfliktiorientoituneiden lähestymistapojen välillä. Voidaanko yhteistoiminnallisten prosessien avulla löytää eri osapuolten kannalta hyväksyttäviä ratkaisuja, vai tuottavatko ne ainoastaan vesittyneitä kompromisseja, ja pahimmillaan tukahduttavat kriittisen keskustelun?

- Yhteistoiminnallisen luonnonvarasuunnittelun rooli oppimisessa ja sosiaalisten verkostojen muodostumisessa. Edistävätkö yhteistoiminnalliset prosessit reflektointia ja toimijoiden oppimista, ja luovatko ne sosiaalisia verkostoja ja pääomaa, jotka auttavat hallitsemaan kiistakysymyksiä jatkossa?

- Yhteistoiminnallisen prosessin onnistumisen kriteerit. Tulisiko onnistumista mitata saavutetun yhteisymmärryksen ja sitoutumisen asteella, ympäristö- ja/tai sosioekonomisten tavoitteiden saavuttamisella, tai jollain muulla kriteerillä?

- Yhteistoiminnallisen luonnonvarasuunnittelun edellytykset. Miten eri tekijät, sekä prosessin sisäiset että ulkoiset (lainsäädäntö, organisatoriset puitteet, päätöksentekojärjestelmä, jne.), vaikuttavat prosessien lopputulokseen?  

Julkaistu 11.4.2013 klo 14.49, päivitetty 10.5.2013 klo 15.26