Kiistanalainen konsensus - Yhteistoiminnallisen luonnonvarasuunnittelun mahdollisuudet ja rajat (CoCo)

 

Tavoitteet

Hankkeessa tarkastellaan yhteistoiminnallista luonnonvarasuunnittelua ympäristönhallinnan muotona. Tutkimme yhteistoiminnallisen luonnonvarasuunnittelun mahdollisuuksia, rajoja ja edellytyksiä sekä diskursiivisen demokratian että sen kritiikin näkökulmista. Tarkastelemme empiirisiä tapauksia  konsensus- ja konfliktiorientoituneiden teorioiden valossa ja analysoimme, miten ne käsitteellistävät tarkastelun kohteena olevia luonnonvarakiistoja ja yrityksiä niiden hallitsemiseksi. Pyrimme nivomaan yhteen mikro- ja makrotason, ja analysoimaan sekä yhteistoiminnallisen luonnonvarasuunnittelun prosesseja ja niihin osallistuvien toimijoiden vuorovaikutusta että prosessien institutionaalista ja poliittista kontekstia.

Keskeisiä tutkimusteemoja ovat:

- Jännite konsensus- ja konfliktiorientoituneiden lähestymistapojen välillä. Voidaanko yhteistoiminnallisten prosessien avulla löytää eri osapuolten kannalta hyväksyttäviä ratkaisuja, vai tuottavatko ne ainoastaan vesittyneitä kompromisseja, ja pahimmillaan tukahduttavat kriittisen keskustelun?

- Yhteistoiminnallisen luonnonvarasuunnittelun rooli oppimisessa ja sosiaalisten verkostojen muodostumisessa. Edistävätkö yhteistoiminnalliset prosessit reflektointia ja toimijoiden oppimista, ja luovatko ne sosiaalisia verkostoja ja pääomaa, jotka auttavat hallitsemaan kiistakysymyksiä jatkossa?

- Yhteistoiminnallisen prosessin onnistumisen kriteerit. Tulisiko onnistumista mitata saavutetun yhteisymmärryksen ja sitoutumisen asteella, ympäristö- ja/tai sosioekonomisten tavoitteiden saavuttamisella, tai jollain muulla kriteerillä?

- Yhteistoiminnallisen luonnonvarasuunnittelun edellytykset. Miten eri tekijät, sekä prosessin sisäiset että ulkoiset (lainsäädäntö, organisatoriset puitteet, päätöksentekojärjestelmä, jne.), vaikuttavat prosessien lopputulokseen?  

Julkaistu 11.4.2013 klo 14.49, päivitetty 2.8.2023 klo 14.51