Kohti vesiviisasta kiertotaloutta (VESIVIISAS)

Seuraa vesiviisaan ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Tavoite

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on yhteenveto vedestä ja vesiekosysteemeistä kiertotaloudessa. Tätä varten tuotetaan tietoa siitä, miten kiertotalous ja vesi sekä vesiekosysteemit kytkeytyvät toisiinsa, ja miten voidaan tukea myös vesien kannalta kestävää eli vesiviisasta kiertotaloutta.

Toiseksi tutkimuksessa tunnistetaan, analysoidaan ja esitetään ratkaisuvaihtoehtoja kiertotalouden ja vesiensuojelun ristiriitatilanteisiin konkreettisissa tapauksissa yritys- ja aluetasoilla.

Kolmantena tavoitteena on nostaa esille esimerkkejä vesiviisaan kiertotalouden ratkaisuista ja tekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet niiden toteutumiseen.

Neljäntenä tavoitteena on tuottaa suosituksia toimenpiteistä, joilla päätöksentekijät voivat edistää vesiviisaan kiertotalouden toteutumista. Tämä edellyttää tiedon kokoamista nykyisen ohjauksen ja sääntelyn luomista edellytyksistä ja esteistä.

Tutkimusmenetelmät

Tutkimuksen metodologinen perusta on tieteidenvälinen yhteistyö, tiedon yhteistuotanto, olemassa olevien tietojen ja tulosten hyödyntäminen sekä uutta ja täydentävää tietoa tuottavat empiiriset tapaustarkastelut. Tutkimuksessa hyödynnetään eri tieteenalojen teoria- ja metodiperustaa, laadullisia ja määrällisiä aineistoja ja menetelmiä sekä tieteidenvälisen tutkimuksen mahdollistamaa kokonaisvaltaisen käsityksen rakentumista tutkittavasta ilmiöstä, vesiviisaasta kiertotaloudesta.

Analyysi ja synteesi vesiviisaasta kiertotaloudesta tuotetaan kansallisella tasolla, jota täydennetään tapaustarkasteluilla: Säkylän Pyhäjärviseutu eteläisessä Satakunnassa (elintarviketuotanto ja -teollisuus) ja Meri-Lappi (metalli- ja metsäteollisuuskeskittymä).

Kohdealueita tutkitaan yhteistyössä alueellisten organisaatioiden, Pyhäjärvi-insituutin ja Digipoliksen, kanssa. Kohdealueilla on tehty merkittävää kiertotalouden mahdollisuuksiin ja/tai vesiensuojeluun liittyvää tausta- ja tutkimustyötä. Yhteistyökumppanit ovat vahvoja paikallisia toimijoita, jotka tuovat hankkeeseen omaa osaamistaan ja monipuoliset alueelliset verkostonsa.

Yhteissuunnittelu ja -tuotanto hankkeessa

Tutkimuksen keskeinen lähtökohta on yhteissuunnittelun (co-design) ja tiedon yhteistuotannon (co-production) periaate, jonka kautta varmistetaan politiikkarelevantti ja ratkaisukeskeinen tutkimusasetelma sekä maksimoidaan tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tämän vuoksi tutkimus etenee jatkuvassa kiinteässä vuorovaikutuksessa päätöksentekijöiden (ministeriöt), kiertotalouden toimijoiden (yritykset, etujärjestöt), viranomaisten (AVIt ja ELY-keskukset) sekä tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Vuorovaikutus ja viestintä toteutetaan kiinteässä yhteistyössä  Future Earth Suomen (FES), Ympäristötiedon foorumin (YTF), Baltic Sea Action Groupin (BSAG) sekä SYKEn oman viestinnän kanssa. Hanke toimii FES:en living lab -konseptin ensimmäisenä pilottihankkeena.

Odotettavissa olevat tulokset

Tutkimuksen keskeinen tulos on tieteellisesti perusteltu näkemys vesiviisaasta kiertotaloudesta, sen kannalta kriittisistä tekijöistä, edellytyksistä ja esteistä sekä ratkaisuvaihtoehdoista. Tutkimustulokset vastaavat monipuolisesti yhteiskunnalliseen tiedontarpeeseen vesiviisaan kiertotalouden edistämisestä.

Tutkimuksella osallistutaan aktiivisesti kiertotalouden määrittelyprosessiin sekä yhteiskunnallisessa että tieteellisessä keskustelussa ja tuotetaan tietoa kiertotalouden vesiviisaasta toteuttamisesta. Tutkimuksen tieteellinen merkitys muodostuu mm. siitä, että tutkimuksessa hyödynnetään ja kehitetään tieteidenvälistä, tiedon yhteistuotantoon ja vuorovaikutteisten menetelmien käyttämiseen perustuvaa tutkimusotetta.

Hankkeen ohjausryhmä

  • Ylijohtaja Anni Huhtala, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
  • Johtava asiantuntija Kari Herlevi, Sitra
  • Tutkimusjohtaja Laura Höijer, Ympäristöministeriö
  • Asiantuntija Jouni Lind, Teknologiateollisuus ry.
  • Varatoimitusjohtaja Markus Tuukkanen, Finnish Water Forum

Loppuraportti: Jani Salminen Sarianne Tikkanen, Jari Koskiaho (toim.), 2017. Kohti vesiviisasta kiertotaloutta

Lisätietoja

Erikoistutkija Jani Salminen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 608, etunimi.sukunimi@syke.fi

Erityisasiantuntija Sarianne Tikkanen, Ympäristöministeriö, p. 0295 250 042, etunimi.sukunimi@ym.fi

Tutkimusinsinööri Jari Koskiaho, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 312, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 26.11.2015 klo 9.40, päivitetty 1.12.2020 klo 13.05

Kohderyhmä: