Kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta (KOKOSOPU)

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen koskee yhteiskuntaa laajasti. Tämä korostuu mm. EU:n uudessa sopeutumisen strategiassa. Myös Suomessa monet selvitykset ja tutkimukset ovat valottaneet ilmastonmuutoksen vaikutusten monia ulottuvuuksia ja ilmastovuosikertomus 2021 korostaa sopeutumisen merkitystä. Sekä julkisten että yksityisten toimijoiden on oltava tietoisia ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista toimiakseen oikea-aikaisesti. Sopeutumispolitiikka on kehys, joka ohjaa yhteiskunnan toimintaa ja vahvistaa eri toimijoiden tietoperustaa sekä heidän kykyään soveltaa tietoa omassa toiminnassaan.

Jotta sopeutumispolitiikkaa voitaisiin kehittää mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, tarvitaan arviointi siitä, miten tähänastiset toimet ovat edistäneet asetettuja tavoitteita. Lisäksi tulee syventää ymmärrystä näköpiirissä olevista muutoksista toimintaympäristössä. Toimintaympäristöön vaikuttavat mm. varsinaisen ilmastonmuutoksen eteneminen seurauksineen, EU:n ja laajemman kansainvälisen ilmastopolitiikan kehitys sekä yleiset yhteiskunnalliset muutokset, jotka vaikuttavat mm. yhteiskunnan altistumiseen ja haavoittuvuuteen ilmastonmuutokselle.

Sopeutumispolitiikka hankkeen keskiössä

KOKOSOPU-hanke tuottaa arvion Suomen sopeutumispolitiikan ja voimassa olevan sopeutumissuunnitelman onnistumisista ja haasteista, vertaa Suomen sopeutumispolitiikan kehitystä verrokkimaiden vastaavaan politiikkaan ja analysoi toimintaympäristön näköpiirissä olevia muutoksia. KOKOSOPU rakentaa analyysinsä yhdistämällä korkeatasoista tutkimusta ja politiikka-arvioita eri aloilta ja luo synteesin, joka auttaa Suomea ylläpitämään edelläkävijäasemansa sopeutumispolitiikan kehittäjänä.

KOKOSOPU-hankkeen päätavoitteena on tuottaa kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta.

Tämän saavuttamiseksi hanke:

  1. tuottaa tilannekuva kansallisen sopeutumissuunnitelman toimenpiteiden toteutumisesta eri hallinnonaloilla, tavoitteiden saavuttamisesta sekä vaikutuksista sopeutumisen edistämiseksi laajemmin yhteiskunnassa;
  2. arvioi toimeenpanon onnistumisia ja haasteita sekä näihin vaikuttavia taustatekijöitä. Nykyisen sopeutumissuunnitelman väliarvio osoitti, että sopeutumispolitiikassa on edistytty merkittävästi vuodesta 2005, mutta että erityisesti alueellisen ja paikallisen sopeutumisen eteneminen on vaihdellut. Lisäksi tarkastellaan mm. oikeudenmukaisuuskysymyksiä, joita ei aikaisemmissa arvioinneissa ole pohdittu, mutta jotka mm. EU:n vihreän kehityksen ohjelman mukaan ovat nousseet merkittäviksi;
  3. analysoi Suomen sopeutumispolitiikan pidemmän aikavälin kehitystä ja uusia haasteita vuoteen 2030, mukaan lukien ylikansallisen sopeutumispolitiikan tuomat tarpeet sekä;
  4. laatii suositukset uuden sopeutumissuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden suuntaamiseksi, sopeutumispolitiikan toimeenpanon ja seurannan mekanismien kehittämiseksi sekä Suomen sopeutumispolitiikan tulosten ja oppien hyödyntämiseksi kansainvälisessä yhteistyössä.

Lisätietoja

Johtaja Mikael Hildén , Suomen ympäristökeskus, p. 040 740 1675, etunimi.sukunimi(at)syke.fi
Julkaistu 4.9.2021 klo 11.39, päivitetty 16.9.2021 klo 15.52

Kohderyhmä: