Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tärkeimpiä projektiorganisaation julkaisuja aiheesta (EPIC-projekti)

EPIC-projektin julkaisut

Ahkola H., Äystö L., Mehtonen J., Nystén T. & Leppänen M. 2019. Passive sampling as a tool for determining total chemical discharge in waste waters, Poster, presented at the 29th Annual meeting of SETAC 2019, Helsinki 26.–30.5.2019.

Ajo, P., 2018. Hydroxyl radical behavior in water treatment with gas-phase pulsed corona discharge, Acta Universitatis Lappeenrantaensis 793, 1456-4491.

Ajo, P., Preis, S., Vornamo T., Mänttäri, M., Kallioinen, M. & Louhi-Kultanen, M. 2018. Hospital Wastewater Treatment with Pilot-Scale Pulsed Corona Discharge for Removal of Pharmaceutical Residues, Journal of Environmental Chemical Engineering 6(2), 1569-1577https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.02.007

Häkkinen, E. 2018. Hoitolaitosten lääkejätehuollossa huomioitavia asioita. (pdf)

Karlsson, S. 2018. Lääkeaineet ympäristössä – luokittelua Ruotsin malliin. Apteekkari-blogi 28.2.2018

Karlsson, S., Sikanen, T., Vieno, N., Virtanen, V., Äystö, L. 2020. Lääkkeiden ympäristövaikutukset. Teoksessa Kariaho ym. (Toim.), Pharmaca Fennica 2020: 1373–1375.

Karlsson, S., Äystö, L., Vieno, N., Yli-Kauhaluoma, J. & Sikanen, T. 2019. The impact of human drug metabolism and disposition on the occurrence of pharmaceuticals in wastewaters – A case study on Finnish influent wastewater, Poster, presented at the 29th Annual meeting of SETAC 2019, Helsinki 26.–30.5.2019

Laitinen J., Näykki T., Perkola N. & Äystö L. 2017. Mittausten kehittämisellä tehokkaampaan ravinteiden kierrätykseen. Vesitalous 4/2017: 14–20.

Laitinen, J., Vieno, N. & Kandelberg, K. 2020. Jätevesien lääkejäämien käsittelyn kustannustehokkuus. Vesitalous 1/2020: 17–19.

Mehtonen, J., Äystö, L., Vieno, N. & Nystén, T. 2020. Lääkeaineet lääketeollisuuden ympäristöluvissa. Vesitalous 1/2020: 20–22.

Mänttäri, M., Vornamo, T. & Kallioinen, M. 2020. Tekniikat lääkeaineiden poistamiseen jätevesistä. Vesitalous 1/2020: 13–16.

Nystén, T. 2016. Lääkejäämät kannattaa puhdistaa jo päästölähteillä. Apteekkari-blogi 23.0.2016

Nystén T. 2020. Käytetty lääkelaastari palautetaan apteekkiin. Blogi, Lääkkeetön Itämeri kampanja, 24.8.2020

Nystén, T. & Äystö, L. 2020. Ohjauskeinoilla ja tehokkailla jätevedenpuhdistusmenetelmillä voidaan vähentää lääkejäämien päästöjä ympäristöön. Vesitalous 1/2020: 4.

Nystén, T., Äystö, L., Laitinen, J., Mehtonen, J., Alhola, K., Leppänen, M., Perkola, N., Vieno, N., Sikanen, T., Yli-Kauhaluoma, J., Karlsson, S., Virtanen, V. & Teräsalmi, E. 2019. Environmental drug load can be reduced. SYKE Policy Brief 17.5.2019.

Nystén, T., Äystö, L., Laitinen, J., Mehtonen, J., Alhola, K., Leppänen, M., Perkola, N., Vieno, N., Sikanen, T., Yli-Kauhaluoma, J., Karlsson, S., Virtanen, V. & Teräsalmi, E. 2019. Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää. SYKE Policy Brief 17.5.2019.

Sikanen, T., Karlsson, S., Äystö, L., Vieno, N. & Yli-Kauhaluoma, J. 2020. Systemaattinen lähestymistapa lääkeaineiden metabolian huomioimiseksi ympäristömittauksissa. Vesitalous 1/2020: 9–12.

Sikanen, T., Äystö, L., Vieno, N., Karlsson, S. & Virtanen, V. 2020. Lääkkeiden käytön ympäristövaikutukset. Lääkärilehti 22/2020: 13631368.

Teräsalmi, E. 2017. From Environmental Theories to Pharmacy Practice, Poster presented in 6th Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC) Stockholm, Sweden 21.–14.5.2017 Future medicines for one world, FIP, congress abstracts.

Teräsalmi E., Sikanen T., Kärkkäinen R., Äystö L., Mehtonen J., Virtanen V. & Nystén T. 2020. Lääkkeiden ympäristövaikutusten hallinta sääntelyn avulla. Dosis: Farmaseuttinen aikakauskirja 36(3), 354–366. English summary: Prevention of environmental adverse impacts of medicines from regulatory perspective.

Vieno, N., Karlsson, S., Äystö, L., Mehtonen, J., Sikanen, T., Kärkkäine,n R., Yli-Kauhaluoma, J. & Nystén, T. 2019. Lääkeaineiden ympäristöluokittelun käyttöönoton mahdollisuudet Suomessa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja. 19/2019.

Vieno N., Sikanen, T., Äystö, L., Mehtonen, J., Karlsson, S. & Nystén, T. 2020. Lääkeaineiden ympäristöluokituksen hyödyt ja haasteet. Vesitalous 1/2020: 23–24.

Vieno, N., Äystö, L., Mehtonen, J., Sikanen, T., Karlsson, S., Fjäder, P. & Nystén, T. 2020. Lääkejäämien vesistöriskien arviointi Suomessa. Vesitalous 1/2020: 25–28.

Äystö, L., Fjäder, P. & Nystén, T. 2018. Pharmaceutical load to municipal wastewater treatment plants and their primary emission sources. Poster, presented at the Water JPI Conference in Helsinki 6.–.7.6.2018.

Äystö L., Laitinen J., Vieno N., Nystén T., Fjäder P. & Kandelberg K. 2020. Lääkejäämien esiintyminen sairaalajätevedessä – Tapaus TYKS. Ympäristö ja Terveys 4/2020: 7075.

Äystö, L. & Mehtonen, J. 2017. Tuleeko lääkejäämien poistaminen jätevesistä pakolliseksi? Vesikirje 1/2017.

Äystö, L., Mehtonen, J., Vieno,, N., Ahkola H., Leppänen, M., Sikanen, T., Yli-Kauhaluoma, J. & Nystén, T. 2019. Lääkeaineet lääketeollisuuden ympäristöluvissa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 20/2019.

Äystö, L., Vieno, N., Fjäder, P., Mehtonen, J. & Nystén, T. 2020. Lääkeaineiden kuorma jätevedenpuhdistamoille ja niiden primääripäästölähteet. Vesitalous 1/2020: 5–8.

Äystö, L., Vieno, N., Sikanen, T., Karlsson, S. & Virtanen, V. 2019. Ympäristöön päätyvien lääkeainejäämien aiheuttama riski pintavesille Suomessa. (1. versio julkaistiin 27.11.2019. Taulukkoa päivitetään satunnaisesti, kun uutta aineistoa on saatavilla.) http://hdl.handle.net/10138/307536

Muut julkaisut

Ajo, P., Krzymyk, E., Preis, S., Kornev, J., Kronberg, L. & Louhi-Kultanen, M., 2016. Pulsed Corona Discharge Oxidation of Aqueous Carbamazepine Micropollutant, Environmental Technology 37(16) 2072–81.

Fjäder P., Lehtoranta S. & Äystö L. 2018. Jätevesien hyödyntäminen kaipaa uusia ratkaisuja. Maaseudun tulevaisuus 9.7.2018, mielipideosaston yliöteksti.

Lehtoranta S. & Äystö L. 2018. Kiertotalouden riskeistä tarvitaan lisää tietoa. Helsingin sanomat 9.7.2018, mielipidekirjoitus.

Mannio, J., Lehtonen, K., Jörgensen, K., Kankaanpää, H., Korneev, O., Mehtonen, J., Roots, O., Vallius, H., Vuorinen P., Äystö, L., Fedorova, N., Keinänen, M., Lukki, T., Lyachenko, O., Rybalko, A., Salo, S., Söderström, S., Turja, R. & Zhakovskaja, Z. 2016. Hazardous substances. Luku julkaisussa The Gulf of Finland assessment (Ed. M. Raateoja, O. Setälä), Reports of the Finnish Environment Institute 27/2016.

Miettinen, M., Äystö, L. & Kauppi, S. 2020. Lääkeaineet lääketuotantolaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvissa – nykytilanne ja teollisuusjätevesisopimuksen rooli ohjausinstrumenttina. Ympäristöjuridiikka 1/2020:3967

Munne, P. & Äystö, L. 2015. Eräiden lääkeaineiden ja triklosaanin esiintyminen puhdistamolietteissä sekä käyttäytyminen suomalaisilla maatalousmailla. Ympäristö ja Terveys 4/2015:34–39.

Panorel, I., Kornev, I., Hatakka H., Preis S. & Louhi-Kultanen, M. 2013. Oxidation of Aqueous Paracetamol by Pulsed Corona Discharge, Ozone Science and Engineering 35(2), 116–124.

Panorel, I. C., Preis, S., Kornev, I., Hatakka, H., & Louhi-Kultanen, M., 2013. Oxidation of aqueous pharmaceuticals by pulsed corona discharge, Environmental Technology 34, 923–930.

Perkola, N., Juntunen, J., Tuominen, S., Nysten, T., Rosendahl, K., Huttula, T., Pitkänen, T., Kauppinen, A., Kusnetsov, J., Hokajärvi, A-M., Meriläinen, P., Miettinen, I. & Happonen, M. 2015. Kuluttajakemikaalit ja mikrobit Kokemäenjoen vesistössä. Ympäristö ja terveys 2015; 46(3): 50–55.

Siimes, K., Mehtonen, J. & Mannio, J. 2016. EU:n tarkkailulistan aineet pintavesissä – Suomen kartoitustulokset. Substances on the EU watch-list in surface water – results from a survey in Finland. Vesitalous 5/2016: 30–34. (In Finnish with English abstract.)

Vieno, N. & Sillanpää, M. 2014. Fate of diclofenac in municipal wastewater treatment plant – A review. Environment International, 69, 28–39.

Vieno, N. 2014. Haitalliset aineet jäteveden puhdistamoilla -hankkeen loppuraportti. Hazardous substances at wastewater treatment project report. Skadliga ämnen i avloppsreningsverk projekt slutrapport. Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 34. (In Finnish with English and Swedish abstract.)

Vieno, N. 2015. Haitalliset aineet puhdistamo- ja hajalietteissä. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen julkaisu 73/2015.

Vieno, N. 2016. Lääkeaineiden poisto jätevedestä PAC-MBR -tekniikalla.  Removing pharmaceuticals from wastewater with PAC-MBR technology. Vesitalous 5/2016: 21–24. (In Finnish with English abstract.)

Vieno, N, Männynsalo, J. & Lahti K. Sako- ja umpikaivolietteiden sisältämät kuluttajakemikaalit. Ympäristö ja Terveys, 4/2016.

YM 2013. Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma. Väliarviointi ja tarkistus 2012. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö 2/2013. 50 s.

Äystö, L., Mehtonen, J. & Kalevi, K. 2014. Kartoitus lääkeaineista puhdistetussa yhdyskuntajätevedessä ja pintavedessä. 45 s. + liitteet. www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Kemikaalien_ymparistoriskit

Äystö, L., Mehtonen, J. & Mannio, J. 2015. Lääkeaineet Etelä-Suomen pintavesissä ja puhdistetussa jätevedessä. Ympäristö ja Terveys 4/2015: 40–46.

Julkaistu 24.3.2017 klo 10.35, päivitetty 1.10.2020 klo 10.25