Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tärkeimpiä projektiorganisaation julkaisuja aiheesta (EPIC-projekti)

EPIC-projektin julkaisut

Ajo P., 2018. Hydroxyl radical behavior in water treatment with gas-phase pulsed corona discharge, Acta Universitatis Lappeenrantaensis 793, 1456-4491. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-213-1

Ajo P., Preis S., Vornamo T., Mänttäri M., Kallioinen M. Louhi-Kultanen M., 2018. Hospital Wastewater Treatment with Pilot-Scale Pulsed Corona Discharge for Removal of Pharmaceutical Residues, Journal of Environmental Chemical Engineering 6(2), 1569-1577. https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.02.007

Vieno N., Karlsson S., Äystö L., Mehtonen J., Sikanen T., Kärkkäinen R., Yli-Kauhaluoma J., Nystén T. 2019. Lääkeaineiden ympäristöluokittelu -raportti, Suomen ympäristökeskuksen raportteja. 19/2019. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/302213

Äystö L., Mehtonen J., Vieno N., Ahkola H., Leppänen M., Sikanen T., Yli-Kauhaluoma J., Nystén T. 2019. Lääkeaineet lääketeollisuuden ympäristöluvissa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 20/2019. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/302215

Muut julkaisut

Ajo P., Krzymyk E., Preis S., Kornev J., Kronberg L., Louhi-Kultanen M., 2016. Pulsed Corona Discharge Oxidation of Aqueous Carbamazepine Micropollutant, Environmental Technology 37(16) 2072–81.

Mannio J., Lehtonen K., Jörgensen K., Kankaanpää H., Korneev O., Mehtonen J., Roots O., Vallius H., Vuorinen P., Äystö L., Fedorova N., Keinänen M., Lukki T., Lyachenko O., Rybalko A., Salo S., Söderström S., Turja R., Zhakovskaja Z. 2016. Hazardous substances. Luku julkaisussa The Gulf of Finland assessment (Ed. M. Raateoja, O. Setälä), Reports of the Finnish Environment Institute 27/2016. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/166296/SYKEra_27_2016.pdf

Munne P., Äystö L. 2015. Eräiden lääkeaineiden ja triklosaanin esiintyminen puhdistamolietteissä sekä käyttäytyminen suomalaisilla maatalousmailla. Ympäristö ja Terveys 4/2015:34–39.

Nystén, T., Äystö, L., Laitinen, J., Mehtonen, J., Alhola, K., Leppänen, M., Perkola, N., Vieno, N., Sikanen, T., Yli-Kauhaluoma, J., Karlsson, S., Virtanen, V. & Teräsalmi, E. 2019. Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää. SYKE Policy Brief 17.5.2019. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/301742

Panorel, I., Kornev, I., Hatakka H., Preis S., Louhi-Kultanen, 2013. Oxidation of Aqueous Paracetamol by Pulsed Corona Discharge, Ozone Science and Engineering 35(2), 116–124.

Panorel, I. C., Preis, S., Kornev, I., Hatakka, H., and Louhi-Kultanen, M., 2013. Oxidation of aqueous pharmaceuticals by pulsed corona discharge, Environmental Technology 34, 923–30.

Perkola N., Juntunen J., Tuominen S., Nysten T., Rosendahl K., Huttula T., Pitkänen T., Kauppinen A., Kusnetsov J., Hokajärvi A-M., Meriläinen P., Miettinen I. & Happonen M. 2015. Kuluttajakemikaalit ja mikrobit Kokemäenjoen vesistössä. Ympäristö ja terveys 2015; 46(3): 50–55.

Siimes K., Mehtonen J., Mannio J. 2016. EU:n tarkkailulistan aineet pintavesissä – Suomen kartoitustulokset. Substances on the EU watch-list in surface water – results from a survey in Finland. Vesitalous 5/2016: 30–34. (In Finnish with English abstract.)

Vieno N., Sillanpää M. 2014. Fate of diclofenac in municipal wastewater treatment plant – A review. Environment International, 69, 28–39.

Vieno N. 2014. Haitalliset aineet jäteveden puhdistamoilla -hankkeen loppuraportti. Hazardous substances at wastewater treatment project report. Skadliga ämnen i avloppsreningsverk projekt slutrapport. Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 34. (In Finnish with English and Swedish abstract.) https://www.vvy.fi/files/4119/Haitalliset_aineen_jatevedenpuhdistamoilla_-hankkeen_loppuraportti.pdf

Vieno N. 2015. Haitalliset aineet puhdistamo- ja hajalietteissä. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen julkaisu 73/2015. http://www.vhvsy.fi/files/upload_pdf/5004/Julkaisu%2073%5F2015.pdf

Vieno N. 2016. Lääkeaineiden poisto jätevedestä PAC-MBR -tekniikalla.  Removing pharmaceuticals from wastewater with PAC-MBR technology. Vesitalous 5/2016: 21–24. (In Finnish with English abstract.)

Vieno N, Männynsalo, J ja Lahti K. Sako- ja umpikaivolietteiden sisältämät kuluttajakemikaalit. Ympäristö ja Terveys, 4/2016.

YM 2013. Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma. Väliarviointi ja tarkistus 2012. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö 2/2013. 50s. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41086/SY_2_2013.pdf

Äystö, L., Mehtonen, J. & Kalevi, K. 2014. Kartoitus lääkeaineista puhdistetussa yhdyskuntajätevedessä ja pintavedessä. 45 s. + liitteet. www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Kemikaalien_ymparistoriskit

Äystö L., Mehtonen J., Mannio J. 2015. Lääkeaineet Etelä-Suomen pintavesissä ja puhdistetussa jätevedessä. Ympäristö ja Terveys 4/2015: 40–46.

Julkaistu 24.3.2017 klo 10.35, päivitetty 29.5.2019 klo 12.19