Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

VACCIA työpaketti 5: GIS -alustan kehittäminen rannikkoekosysteemien hallintakriteereiden muutosten tunnistamiseen

VACCIA_logo

Tämä työpaketti keskittyy Suomenlahden länsiosan rannikkoekosysteemeihin. Tähän alueeseen kuuluu useita luonnonvaroja, jotka ovat luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja talouden kannalta arvokkaita ja joihin ilmastonmuutoksen aiheuttamat paineet vaikuttavat suoraan. Näihin luonnonvaroihin kuuluvat laaja Natura-2000 merensuojelualue (FI0100005, 52 000 ha) sekä 52 neliökilometrin laajuinen Tammisaaren saariston kansallispuisto, jossa on monipuolinen eläimistö (selkärangattomia, kaloja, lintuja ja nisäkkäitä) ja ainutlaatuinen vesikasvisto. Ilmastonmuutoksen aiheuttama paine tuottaa näille luonnonvaroille muutoksia rehevöitymistasoissa (johtuu kasvavasta talvivalunnasta), pienentää suolapitoisuutta, aiheuttaa hydrologisten mallien muutoksia osittain sulkinaisissa merenlahdissa ja lisää hapettoman merenpohjan määrää. Nämä tekijät ovat merkittävä haaste luonnon monimuotoisuudelle ja niiden vaikutukset kattavat muun muassa avainlajien, kuten sinisimpukoiden, kantojen pienenemisen suolapitoisuuden laskiessa sekä lintujen muutto- ja lisääntymisaikataulujen sekoittumisen.

Tämän työpaketin tarkoitus on kehittää GIS -alusta, joka yhdistää spatiaalista dataa ympäristöstä kuvaten sekä biologisia parametreja (esimerkiksi lajiston rakenne) että fysikaaliskemiallisia parametreja (esimerkiksi suolaisuus, happipitoisuus ja ravinteet), joiden tiedetään muuttuvan herkästi ilmaston muuttumisen prosesseissa. Alusta tulee sisältämään sekä tieteellistä dataa että seurantadataa. Se mahdollistaa uusimman informaation saatavuuden nopeasti antaen siten mahdollisuuden ajantasaisten johtopäätösten vetämiseen hallinnoimisen avuksi. Alustan data kerätään Suomenlahden länsiosan (WelFin) LTER -jäseniltä, joihin kuuluvat kaikki merkittävimmät organisaatiot jotka harjoittavat seurantaa ja/tai tieteellisen datan keräämistä alueella. Tähän työpakettiin lisätään informaatiota aikaisemmista ja käynnissä olevista tiedonkeruujärjestelmistä, jotka tulevat saataville internet-pohjaisen GIS -alustan kautta. Kehitystyötä tullaan tekemään Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla Hangossa, läheisessä yhteistyössä paikallisten sidosryhmien (tiedontuottajat ja paikalliset viranomaiset) kanssa. Alusta ja sen käyttöön saattaminen esitellään paikallisille viranomaisille ja kansalaisjärjestöille (kalastus-, metsästys- sekä muille yhdistyksille) ja myös suurelle yleisölle.

Menetelmät

Tämä työpaketti kerää tietoa saatavilla olevasta alueellisesta ympäristödatasta (tieteellinen data, tieteelliset julkaisut ja seurantadata). Informaatio tulee saataville internet-pohjaisen GIS -alustan kautta, toisin sanoen data annetaan spatiaalisissa koordinaateissa. GIS -alustaan sisältyy haettavia karttoja, joissa datatyypit on järjestetty omiin kerroksiinsa. Informaatioon voi päästä käsiksi joko katselemalla kaikkea saatavilla olevaa tietoa, joka on annettu halutusta alueesta tai tekemällä avainsanahaun tietystä aiheesta. Linkitys tehdään joko datan tuottajalle tai suoraan ladattavissa olevaan tietokokonaisuuteen riippuen ehdoista, joita haetulle tiedolle on asetettu.

Tietoja käyttävät LTER:n osapuolet analyysien (raporttien) tuottamiseen merkittävistä muutoksista alueella. Analyyseissa voidaan keskittyä esimerkiksi lintujen muutto- ja lisääntymisaikatauluihin, vesikasvistoon, hydrologisten mallien muutoksiin osittain sulkinaisissa merenlahdissa tai suolaisuuden muutoksiin ja muutosten vaikutuksiin esimerkiksi kaloihin ja sinisimpukoihin.

Odotettavissa olevat tulokset

Tämä työpaketti tuottaa seuraavia tuloksia:

  • Internet-pohjaisen GIS -alustan, jossa on tietoa ympäristöstä
  • Analyysejä ja raportteja merkittävistä ilmastonmuutoksen aiheuttamista ympäristörasitteista ja -muutoksista alueella
  • Työpajoja GIS -alustan käytöstä sekä raporttien tuloksista, joiden mukaan hallintoa tulee sopeuttaa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin
  • Julkista tiedottamista GIS -alustan käytöstä

Yhteyshenkilö

Marko Reinikainen, Helsingin yliopisto, marko.j.reinikainen(at)helsinki.fi

Julkaistu 5.5.2013 klo 14.24, päivitetty 6.5.2013 klo 9.38