Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

VACCIA -hankkeen kuvaus

VACCIA_logo

Suomen ympäristökeskus (hankkeen koordinaattori), Ilmatieteen laitos sekä Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistot ovat 1.1.2009 aloittaneet laajan, kolmivuotisen (2009-2011) EU:n LIFE+ -ohjelmaan kuuluvan hankkeen “Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon”, jossa selvitetään ilmastonmuutoksen vaikutusta suomalaisiin ekosysteemipalveluihin. Hankkeesta käytetään sen englanninkieliseen nimeen perustuvaa lyhennettä VACCIA (Vulnerability Assessment of Ecosystem Services for Climate Change Impacts and Adaptation). Sen kokonaisbudjetti on 3.12 miljoonaa euroa, josta puolet rahoittaa EU. Hankkeessa tullaan selvittämään, kuinka ilmaston lämpeneminen muuttaa suomalaisia ekosysteemipalveluja, kuten luonnon monimuotoisuutta, veden hyvää laatua ja muita luonnon tarjoamia edellytyksiä maa-, metsä-, ja kalataloudelle, luontomatkailulle sekä maankäytölle kaupunkiympäristöissä. VACCIA on Suomen kansallisen tason tutkimus-infrastruktuuriin kuuluvaan pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkostoon (FinLTSER-verkosto) perustuva ensimmäinen iso hanke.

Ilmastonmuutos etenee – sopeutumista tarvitaan

Ilmastonmuutoksesta on tulossa suuri haaste ekosysteemin tuottamien hyödykkeitten ja palvelujen (esim. biodiversiteetti, maa- ja metsätaloustuotanto, vesivarat ja vedenlaatu) kestävälle hallinnalle. Vaikka kasvihuonekaasupäästöjä yritetään rajoittaa koko ajan tiukentuvin keinoin, osoittavat maa-ilmanlaajuisia kiertokulkuja kuvaavat mallit edelleen, että tämä ei riitä estämään suuria ilmastollisia muutoksia. Monilla yhteiskunnan sektoreilla tarvitaan sopeuttamistoimia, joiden on perustuttava tietoon (i) odotettavissa olevien muutosten arvioiduista todennäköisyyksistä, (ii) eri sektorien alttiudesta odotettavissa oleville muutoksille, sekä (iii) paikallistason sopeuttamismahdollisuuksista.

On siis syytä kehittää menetelmiä ja työkaluja, joilla globaaliset ja laajoja alueita koskevat muutosskenaariot voidaan kytkeä paikalliseen tai alueelliseen mittakaavaan, jossa sopeuttamistoimia käytännössä suunnitellaan ja toteutetaan. Eri tasoilla toimivien viranomaisten ja sidosryhmien on saatava tietoa odotettavissa olevista muutoksista voidakseen ymmärtää ja suunnitella tarvittavia sopeuttamistoimia. Tieto on lisäksi annettava sellaisessa muodossa, että se soveltuu käyttäjille ja päätöksentekijöille.

VACCIA-hanke perustuu aineistoon, jota on kertynyt FinLTSER-verkoston intensiivisesti tutkituilta paikoilta ja osa-alueilta. Tietoa on runsaasti ja se on hyvin kytkettävissä paikallistason talouden ja toiminnan tarkasteluun. Näin saadaan aikaan linkki mittakaavaan, jossa realistisia sopeuttamistoimia voidaan suunnitella ja arvioida.

Työkaluja, menetelmiä ja inventointeja sopeutumisen tueksi

Hankkeen tuloksena saadaan menetelmäkuvauksia, työkaluja ilmastovaikutusten ja sopeuttamisen arvioimiseksi sekä inventointi ekosysteemin tuottamien tärkeimpien hyödykkeitten ja palvelujen edellyttämistä sopeuttamistoimista. Tuotettua tietoa ja kehitettyjä menetelmiä voivat käyttää eri sidosryhmät paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hankkeen voidaan myös odottaa vaikuttavan suoraan alalla olemassa ja suunnitteilla olevien kansainvälisten ja kansainvälisten verkostojen ja poliittisten toimien kehitykseen.

Tavoitteet    

 • Kehittää realistisia, paikka- ja aluekohtaisia ilmastonmuutosskenaarioita, joissa otetaan huomioon myös nykyinen tieto ennustusten epätarkkuudesta. Näin on mahdollista tehdä todennäköisyyteen perustuvia ekosysteemipalvelujen haavoittuvuusarvioita.
 • Tuottaa satelliittiaineistoon perustuvia GMES-palveluita (GMES = Global Monitoring for Environment and Security; maailmanlaajuinen kaukokartoitustekniikkaan perustuva ympäristön ja turvallisuuden seurantaohjelma).                       
 • Tuottaa esimerkkejä ilmastonmuutokselle herkkää maanpeitettä koskevan informaation käytöstä ilmastonmuutoksen tutkimuksessa. Tällä kohden tarkastellaan myös mm. lunta koskevaa ja fenologista informaatiota. 
 • Kehittää työkaluja ilmastonmuutoksen vaikutuksen ja siihen sopeutumisen mallintamista ja siihen käytettävän aineiston hallintaa varten (paikkatietosovellukset, tietokoneohjelmat).
 • Laatia arvioita tiettyjen tärkeitten ekosysteemipalvelujen/sektorien (biodiversiteetti, metsä- ja maataloustuotanto, hiilen sitoutuminen, vesivarat ja veden laatu, kalantuotanto, luontomatkailu, maankäyttö) alttiudesta ilmastonmuutoksen vaikutuksille, käyttäen paikkakohtaista, laadultaan varmistettua aineistoa ja FinLTSER-verkostossa käytettävissä olevaa osaamista.
 • Arvioida ympäristönmuutosten kriittisiä kynnysarvoja ympäristöpoliittisten tavoitteitten ja sopeuttamistoimien suunnittelua ja ympäristölainsäädännön kehittämistä varten.
 • Kartoittaa mahdollisia ilmastonmuutoksen yhteydessä tarvittavia sopeuttamistoimia yhdessä alue- ja paikallistason hallinnon ja sidosryhmien kanssa, käyttäen laadittuja sektorikohtaisia haavoittuvuusarvioita ja kriittisiä kynnysarvoja.
 • Tuottaa hallinnolle ja sidosryhmille paikallisella tasolla (suojelualueet, yhdyskunnat, tuottajat) ja valtakunnallisella tasolla sekä kansainvälisille järjestöille ja verkostoille tietoa
  • Ilmastoskenaarioitten muodostamisesta sekä haavoittuvuuden arvioinnin menetelmistä ja työkaluista
  • Ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja ympäristövaikutusten kriittisistä kynnysarvoista
  • Sektorikohtaisista sopeuttamistoimista ilmastonmuutoksen haittavaikutusten lievittämiseksi
 • Edistää ilmastonmuutokseen sopeutumisessa tarvittavien poliittisten toimien suunnittelua eurooppalaisella (Green Paper ja Euroopan toinen ilmastonmuutosohjelma) ja kansallisella tasolla.
 • Vaikuttaa olemassa ja suunnitteilla olevissa, ilmastonmuutosta/globaalimuutosta ja siihen sopeutumista käsittelevissä kansainvälisissä verkostoissa (EU, Arktinen neuvosto, UNEP) esittelemällä hyvin todennettuja menetelmiä ja tutkimustuloksia ekosysteemien tuottamiin hyödykkeisiin ja palveluihin kohdistuvista ilmastovaikutuksista ja sopeutumisesta muutokseen. 

Hankkeeseen liittyviä toimia:

 • Projektin toimintojen ohjaus ja seuranta
 • Maankäyttöaineiston tuottaminen GMES-pohjaisia tuotteita käyttäen
 • Ilmastonmuutoksen ja ilman epäpuhtauksien kulkeutumisen skenaarioiden tuottaminen ekosysteemin tuottamiin hyödykkeisiin ja palveluihin kohdistuvien vaikutusten tutkimusta sekä sopeuttamisen tutkimusta varten
 • Ilmastonmuutokselle altistumisen ja sopeuttamistoimien arviointi seuraavilla aloilla:
  • biodiversiteetti
  • metsäntuotanto ja hiilen sitoutuminen
  • maataloustuotanto
  • vesivarat ja vedenlaatu
  • kalatalous
  • luontomatkailu
  • maankäyttö luonnonympäristöissä ja kaupunkiympäristöissä
 • hankkeen tulosten synteesi ja tuloksista tiedottaminen

Odotetut tulokset

 • Ilmastonmuutosskenaarioiden johtaminen vaikutus- ja sopeuttamistutkimusta varten (tietokanta)
 • Näyttöjä satelliittiaineistoon perustuvien GMES-palvelujen käytöstä ilmastonmuutoksen vaikutusten ja niihin sopeutumisen tutkimuksessa
 • SYKEn GMES-palvelujen kalibrointi ja niiden laadun toteaminen
 • Paikkakohtaisten tietokantojen muodostaminen vaikutus- ja sopeutusarviointeja varten
 • Ekosysteemin avaintuotteitten ja –palvelujen haavoittuvuuden arvioinnissa tarvittavia data-analyysejä ja mallinnustyökaluja (raportteja, artikkeleita, paikkatietosovelluksia, mallinnus-työkaluja)
 • Ympäristömuutosten kriittisten kynnysarvojen määrittäminen: herkkyys ennustetuille ilmastonmuutoksille ja sopeuttamismahdollisuudet (raportteja, artikkeleita)
 • Sopeuttamistoimien kartoitus yhdessä paikallisten ja alueellisten sidosryhmien kanssa (raportteja)
 • Levitettävä aineisto (verkkosivuja, esitteitä, raportteja)
 • Työtapaamisia sidosryhmille paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla
 • Apua kansallisten sopeuttamistoimien ja -strategioiden kehitystyössä, yhteistyössä kansallisen sopeuttamisohjelman ohjausryhmän ja muodostuneitten kansallisten verkostojen kanssa
 • Panoksia kansallisen ympäristölainsäädännön kehittämisessä, esimerkiksi jakamalla tietoa ympäristövaikutusten arviointia koskevien säännösten kehittämiseksi
 • Panoksia EU-tason toimien kehittämiseksi (Euroopan ilmastonmuutosohjelma II) ilmaston-muutokseen sopeuttamiseksi, kuten työkaluja, mittausaineistoa sekä esimerkkejä ilmastollisista vaikutuksista ja sopeuttamistoimista
 • Panoksia kansainvälisten verkostojen kehittämiseksi ilmastonmuutoksen/globaalimuutoksen vaikutusten arvioinnin alalla:
  • - European LTER-network
  • - International LTER-network
  • - International Integrated Monitoring programme (Ympäristön yhdennetty seuranta)
  • - SAON (Sustained Arctic Observing Networks)
  • - Global Atmosphere Watch (GAW)
  • - “Global Climate Change Adaptation Network", jota UNEP parhaillaan suunnittelee yhteistyössä ILTER-verkoston kanssa

Yhteyshenkilöt

Hankkeen johtaja, prof. Martin Forsius, Suomen ympäristökeskus, p. 040 740 2364, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Koordinaattori, erikoistutkija Jussi Vuorenmaa, Suomen ympäristökeskus, p. 0400 148 765, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 5.5.2013 klo 13.43, päivitetty 6.5.2013 klo 13.21