Luontokunta-verkosto

Luontokunta-verkostohanke tähtää kuntien verkostomaiseen yhteistyöhön, joka tukisi monipuolisella tavalla erilaisia kuntia niiden toimissa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luonnon kestävässä käytössä. Vuonna 2019 toteutetussa esiselvityksessä (Luontoviisaat kunnat esiselvitys) kehitettiin yhdessä kiinnostuneiden kuntien kanssa toimintamalli verkostomaiselle toiminnalle.
 
Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen merkitys ja tarve sen turvaamiseen on tunnistettu yhä laajemmin. On myös ymmärretty, että ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat usein paikallisia. Esiselvityksen ja muiden havaintojen perusteella kunnilla on kykyä ja halua suojella, hoitaa ja käyttää monipuolisesti ja tavoitteellisesti luonnon monimuotoisuutta. Kunnat mm. toteuttavat suojeluhankkeita, kunnostavat vesistöjä, perustavat kaupunkipuistoja, uudistavat metsien ja viheralueiden hoitokäytäntöjä, hyödyntävät luontopohjaisia ratkaisuja kaupunkirakenteessa, tekevät erilaisia kokeiluita ja luontokartoituksia sekä ottavat luontoasiat huomioon maankäytön suunnittelussaan. Kunnilla on myös tärkeä rooli luontotietoisuuden lisääjänä. Joissakin kunnissa luonnon tilan seurantaa on jo hyödynnetty myös koulujen opetuksessa.
 
Luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimet tuovat mukanaan myös erilaisia hyötyjä, jotka voivat näkyä kunnissa esimerkiksi elinkeinotoiminnan, kuten luontomatkailun, edellytysten paranemisena tai kunnan vetovoiman ja elinvoimaisuuden lisääntymisenä. Suomi on valittu maailman vetovoimaisimmaksi luontomatkailukohteeksi ja luonto on vuoden 2016 asukasbarometrin mukaan kaupunkien asuinalueiden toiseksi tärkein viihtyvyystekijä heti sijainnin ja liikenneyhteyksien jälkeen.
Puistometsä
Keväinen puistometsä Tammisaaressa. Koronakriisin aikana lähivirkitysalueiden käyttö ihmisten arjessa on tutkimuksien mukaan kasvanut yli 50 prosenttia. Kuvat Riku Lumiaro.
 
Hanke tähtää kuntien verkostomaiseen yhteistyöhön, joka tukisi monipuolisesti erilaisia kuntia niiden toimissa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luonnon kestävässä käytössä. Esiselvityksen perusteella kunnat kaipaavat etenkin teemaan liittyvää verkostoitumista muiden kuntien kanssa. Kunnilla on myös tarve toiminnan koordinaatiolle, informaatio-, resurssi- ja vertaistuelle. Tavoiteltu yhteistyö tarjoaa kunnille yhteisiä tapaamisia, työpajoja ja seminaareja, joiden avulla kunnat voivat verkostoitua ja jakaa keskenään tietoa hyvistä käytännöistä sekä onnistuneista hankkeista ja niiden toteutustavoista. Yhteistyö tarjoaa kunnille sekä ideoita että valmiita malleja ja mahdollistaa myös kuntien yhteisiä hankkeita.
 
Verkoston tavoitteena on myös tietoisuuden lisääminen kuntien lumo-työstä sekä kuntien erilaisten mahdollisuuksien tunnistaminen. Keskeistä tavoitteiden saavuttamisessa on luonnon monimuotoisuustyön valtavirtaistaminen ja luonnonsuojelun voimavarojen kohdentaminen myös suojelualueiden ulkopuolelle.

Verkosto tukee ja kehittää kuntien lumo-työtä 

Työ käynnistetään kaikille halukkaille kunnille suunnatulla matalan kynnyksen verkostomaisella toiminnalla, jota fasilitoivat SYKE ja Kuntaliitto yhteistyössä. Verkostoa varten kootaan koordinoidusti yhteen ne ihmiset ja tahot, jotka työskentelevät kunnissa luonnon monimuotoisuuden parissa.
 
Verkostossa kertyvillä opeilla, kokemuksilla ja tiedoilla toimintaa kehitetään tavoitteellisemmaksi, luodaan kriteerit ja käynnistetään tiiviimpi verkosto edelläkävijäkuntien kanssa. Samalla selvitetään kuntien halukkuus sitoutua verkoston rahoitukseen. Tämänkin jälkeen kuntien on mahdollista olla mukana verkostoyhteistyössä niiden kiinnostuksen pohjalta saamassa tietoa ja tekniikoita sekä ottamassa mallia hyvistä käytännöistä, ilman kunnan ylemmiltä päättäjiltä vaadittavaa sitoumusta.
Perinteinen riukuaita
Perinneympäristöjen hoito ja ylläpito on tärkeä osa kuntien lumo-työtä.
 
Verkoston toiminta tukee kuntatoimijoiden lisäksi asukkaiden, yhteisöjen ja elinkeinoelämän toimia. Verkoston tavoitteena on myös vahvistaa kuntien ja valtion ympäristöhallinnon ja tutkimuslaitosten yhteistyötä ja vuorovaikutusta, vaihtaa sekä oppeja että tietoa uusimmasta tutkimustiedosta, kuten luonnon tarjoamista taloudellisista tai ilmastohyödyistä kunnille. Tavoitteena on myös esitellä jo tehtyjä hankkeita, niiden vaikutuksia ja oppeja sekä kannustaa kuntia uusiin toimiin ja hyvien kokemusten siirtämiseen.
 
Toimenpiteet vuosina 2020-2022:
• Perustetaan ja ylläpidetään sähköpostilistaa kuntien edustajista, jotka ovat kiinnostuneet verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia luonnon monimuotoisuudesta. Mukana olevista kunnista nimetään yhteyshenkilö verkostoon.
• Perustetaan verkostoa kehittävä ohjausryhmä.
• Toiminnan vakiintuessa mukana oleviin kuntiin perustetaan poikkihallinnollinen työryhmä. Sen tavoitteena on edistää kunnan sisäistä yhteistyötä niin, että verkostossa toimivan kunnan edustajan näkemykset edustavat koko kunnan näkemystä.
• Perustetaan alueellisia yhteistyöverkostoja esimerkiksi maakunnittain.
• Toiminnan vakiintuessa kunnat päättävät, muodostetaanko kansallinen yhteistyöverkosto, jossa jäsenkunnalla on selkeät, valtuuston kuntastrategiassa tai erillisessä lumo-strategiassa hyväksymät lumo-tavoitteet sekä toimintasuunnitelma, johon sisältyviä toimenpiteitä seurataan ja niistä raportoidaan.
• Luodaan yhdessä kuntien kanssa toiminnalle porrastetut kriteerit ja tavoitteet.
• Luodaan verkostolle graafinen ilme.
• Perustetaan toiminnan tueksi verkkosivusto hyödyntäen jo olemassa olevia kunnille tuttuja verkkosivustoja tai tekemällä verkostolle oma erillissivusto.
• Tehdään yhteistyötä muiden verkostojen kanssa sekä edistetään kuntien ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä.
• Järjestetään tapaamisia/seminaareja (2krt/vuosi), joissa kuntien edustajat voivat esitellä hyviä käytäntöjään ja tutustua toisiinsa.
• Tuotetaan uutiskirjeitä, jotka tarjoavat tuoreimman tiedon siitä, mikä verkostossa ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa on ajankohtaista.
• Tarjotaan temaattisia koulutuksia ja seminaareja, jotka toteutetaan verkossa tai lähiopetuksena.
• Perustetaan keskustelualusta.
• Kannustetaan kuntia hyödyntämään kansalaishavainnointia luontotiedon keräämisessä.
• Tuetaan kuntia viestinnässä ja markkinoinnissa. Nostetaan hyviä esimerkkejä verkoston sivustolle ja julkaistaan tiedotteita verkoston toiminnasta. Viestitään verkoston toiminnasta ja kuntien toimista sosiaalisessa mediassa.
• Tuetaan kuntia tarpeen mukaan myös alan kansainvälisessä verkostoitumisessa.
SYKE ja Kuntaliitto koordinoivat toimintaa, mutta kunnat vastaavat siihen liittyvän kuntatason tiedon tuottamisesta. Kunnilta edellytetään tiedonvaihtoa myös oman kunnan suuntaan. Osallistuminen vaatii kunnalta aktiivista panostamista yhteistyöhön ja kunnan toimintojen kehittämistä.
 

Lisätiedot

Biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lumiaro, p. 040 509 8654, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 4.9.2020 klo 7.37, päivitetty 4.12.2020 klo 14.53

Kohderyhmä: