Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -oppaan päivitys (LUOPAS)

Ajankohtaista

Uusi opas julkaistu

Hankkeessa valmisteltu opas "Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi. Opas tekijälle, tilaajalle ja viranomaiselle" on julkaistu 17.12.2021  Suomen ympäristökeskuksen raportteja -sarjassa. Opas on vapaasti ladattavissa tämän linkin kautta.

Uutta opasta esitellään ja sen sisältöjä päivitetään LUOPAS-jatkohankkeessa vuosina 2022–2023. 

Taimikkoa voimalinjan johtoaukealla.
© Kuva: Seppo Tuominen

Hankkeessa uusitaan kokonaan SYKEn vuonna 2003 julkaisema luontoselvitysopas muuttuneen lainsäädännön ja sen vaatimusten sekä uusien tietojen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. Oppaassa tullaan ohjeistamaan aiempaa tarkemmin sitä, millainen on riittävä luontoselvitys: mitä selvitetään ja minkälaisin menetelmin. Huomioon otettavia uusia asiakokonaisuuksia ovat uhanalaiset luontotyypit. Oppaassa tullaan ohjeistamaan myös luontoselvitysten tilaamista, luontoselvitysten maastotöitä, luonnonarvojen arvottamista, luontovaikutusten arviointia sekä raportointia.

Työ on jaettu viiteen työpakettiin:

  • Tietolähteet
  • Luontoselvitykset
  • Luontovaikutusten arviointi YVA-lainsäädännössä
  • Natura-arviointi
  • Luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa.

Hankkeelle on perustettu oppaan eri aihealueet hyvin hallitseva tukiryhmä. Uuden oppaan ensimmäinen käsikirjoitusversio valmistellaan yhteistyössä tukiryhmän kanssa syksyyn 2021 mennessä, ja valmis opas julkaistaan verkkojulkaisuna vuoden 2021 lopussa.

Uusi opas on tarkoitettu kaikille luontoselvitysten ja luontovaikutusten arvioinnin parissa työskenteleville eli niin selvitysten tilaajille ja tekijöille, viranomaisille kuin lausuntojen antajillekin. Opas valmistellaan yhteistyössä näiden sidosryhmien kanssa. Tietoa, näkemyksiä ja kokemuksia sidosryhmiltä kerätään verkkokyselyiden, seminaarien ja työpajojen avulla.

© Kuva: Markku Heinonen

Uusi opas luontoselvitysten laadintaan ja luontovaikutusten arviointiin -sidosryhmäseminaari ja käsikirjoitusluonnoksen kommentointi

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus SYKE järjestivät hankkeen sidosryhmäseminaarin etäyhteyksin 29.9.2021. Seminaarissa luotiin kokonaiskatsaus valmistuvan oppaan sisältöön ja esiteltiin tarkemmin keskeisiä aihepiirejä. Samalla kuultiin myös eri sidosryhmien näkemyksiä näihin kokonaisuuksiin.

Seminaarin ohjelma ja esitykset

Oppaan käsikirjoitusluonnokseen pyydettiin sidosryhmäseminaarin osallistujien lisäksi myös oppaan valmistelutyöhön jo aiemmin osallistuneilta tahoilta. Kommentointiaikaa oli yhteensä kolme viikkoa ajalla 22.9.–13.10.2021. Oppaan käsikirjoitusluonnosta muokattiin edelleen useilta eri tahoilta saatujen hyvien kommenttien ja huomioiden perusteella.

Etsintäkuulutus - hyviä esimerkkejä kaivataan!

Toivomme saavamme vinkkejä hyviksi koetuista luontoselvityksistä, selvitysten osista tai esimerkiksi selvityksissä esitetyistä, jotakin asiakokonaisuutta hyvin valaisevista tai kokoavista taulukoista. Tilaajat, selvitysten tekijät ja viranomaiset: lähettäkää näistä tietoa sähköpostitse Katariina Mäkelälle ja Pälvi Salolle! (ks. yhteystiedot Lisätietoja-kohdasta).

Työpajat

Hankkeessa järjestettiin syksyn 2020 aikana kaksi etätyöpajaa, joista ensimmäisen teema oli "Luontoselvitysten sisältö, riittävyys ja tilaaminen" ja toisen "Luontotiedon arvottaminen ja vaikutusten arviointi". Työpajoihin osallistui luontoselvitysten tekijöitä sekä ELY-keskusten, kuntien, maakuntien, luonnonsuojelujärjestöjen ja Metsähallituksen edustajia yhteensä noin 30 henkilöä. Työpajojen keskustelut ja niissä työstetyt virtuaaliset valkotaulut tukevat uuden oppaan valmistelutyötä. Suuri kiitos kaikille keskusteluihin osallistuneille!

Verkkokysely

Syksyllä 2020 pidettävien työpajojen teemoihin liittyen järjestettiin verkkokysely 28.8.–20.9.2020. Kyselyn vastauksia käytettiin osin työpajojen keskustelujen pohjana. Kiitokset kaikille vastauksiaan lähettäneille! 

Otteita Miro-valkotauluista
Otteita työpajoissa työstetyistä virtuaalisista valkotauluista.

Uusi opas luontoselvitysten laadintaan ja luontovaikutusten arviointiin -aloitusseminaari

Hankkeen aloitusseminaari järjestettiin 13.2.2020 Helsingissä. Seminaarissa luotiin katsaus arviointien taustalla olevaan lainsäädäntöön sekä kuultiin eri tahojen näkemyksiä ja toiveita oppaan sisällöstä.

Seminaarin esitykset

© Kuva: Markku Heinonen

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Katariina Mäkelä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 443, etunimi.sukunimi@syke.fi [katariina makela]

Suunnittelija Pälvi Salo, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 252 152, etunimi.sukunimi@syke.fi [palvi salo]

 

Julkaistu 23.3.2020 klo 11.32, päivitetty 16.2.2022 klo 12.55