MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin (BEMINE)

Kaupungistuminen on dynaaminen ja monimuotoinen ilmiö. Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa BEMINE-hankkeessa parannamme ymmärrystä siitä, millaista tietoa kaupungistumisesta tulisi tuottaa, miten tietoa voidaan hyödyntää ja millaisia vaikutuksia tällä voisi olla kaupungistumisen kehityskulkujen muovaamisessa. Luomme sekä hankkeeseen että sen sidosryhmien työskentelyyn uusia tiedon hyödyntämisen, ennakoinnin ja ymmärryksen käytäntöjä. Ymmärrys paranee ja käytännön työkalut syntyvät yhteiskehittämällä.

Mikä on MALPE?

MALPE:lla tarkoitetaan maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen suunnittelun ja kehittämisen yhteistyötä. MALPE-toimintamalli auttaa sovittamaan yhteen eri sektorien näkökulmia.

Teoriassa mallin pitäisi tarjota hyvät mahdollisuudet tehokkaaseen yhteistoimintaan. Käytännössä MALPE-toimintamallin soveltaminen ei ole ollut ongelmatonta. Kaupunkiseudut eivät ole sen paremmin poliittisesti kuin hallinnollisestikaan yhtenäisiä ja yhdenmielisiä. MALPE-sektorien yhteistyön käytännön toteutukseen ei ole patenttiratkaisuja, vaan sekä valtiotason toimijoiden että kaupunkiseutujen on keksittävä “omat pyöränsä” yhä uudelleen eri tilanteissa.

Tärkeimmät tutkimuskysymykset

BEMINE-hankkeen tutkimuksellinen lähestymistapa on samankaltainen kuin MALPE-toimintamallissa: eri tutkimusotteita integroiva tieteidenvälinen näkökulma. Tutkimus keskittyy kaupungistumiseen liittyvien ilmiöiden ymmärtämiseen ja kaupungistumisen hallinnan ja ohjaamisen haasteisiin.

  • Mitä ovat ne monimutkaiset ja alati muuttuvat yhteydet eri kehityskulkujen välillä, jotka eniten muovaavat tulevaisuuden kaupunkien mahdollisuuksia vastata vielä tuntemattomiin haasteisiin?
  • Miten hallintoa, yhteistyöverkostoja sekä kansalaisten aktiivista osallisuutta tulisi asemoida osana tulevaisuuden kaupunkiseutujen viisasta kasvua?

Hankkeen edetessä asetamme uusia, tarkempia tutkimuskysymyksiä. Päämääränämme on löytää vastauksia myös hyvin käytännöllisiin kysymyksiin:

  • Miten parantaa hallinnon sektoreiden välistä yhteistyötä käytännössä?
  • Miten vapauttaa kaupunkiseutujen kapasiteetteja strategiseen ja aidosti integroituun kehittämistyöhön?
  • Miten uusilla visioilla, malleilla, menetelmillä ja käytännöillä tuetaan kestävämpää, vähähiilisempää, onnellisempaa, terveempää, demokraattisempaa ja vauraampaa kaupungistumista?

Hankkeen tulokset löytyvät pääosin koko konsortion yhteiseltä sivustolta http://bemine.fi/

Julkaistu 19.12.2017 klo 13.50, päivitetty 5.8.2020 klo 14.49