Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Maa- ja metsätalouden kuormituksen ja sen vesistövaikutusten seuranta (MaaMet)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Posterikuva

Lyhytosoite www.syke.fi/hankkeet/maamet

Aihe ja tavoitteet

Maa- ja metsätalouden hajakuormitus on Suomen vesien tilaa laaja-alaisimmin heikentävä tekijä. Etenkin rehevöityminen, liettymishaitat ja haitallisten aineiden kohonneet pitoisuudet uhkaavat hyvän ekologisen tilan saavuttamista erityisesti pienemmissä järvissä, jokivesissä ja rannikon hajakuormitetuilla alueilla. Pohjavesissä voi hyvän kemiallisen tilan tavoite vaarantua maa- ja metsätalouden toimenpiteiden seurauksena.

Maa- ja metsätalouden kuormittamien vesien tilaa seurataan MMM:n rahoittamassa ns. MaaMet-seurantaohjelmassa. MaaMet-seuranta tuottaa valtakunnallisesti kattavaa tietoa hajakuormituksen vaikutuksista pinta- ja pohjavesien tilaan. Seurantaverkko on osa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin vaatiman vesienhoitoasetuksen toimeenpanoa. Lainsäädännön mukaan hajakuormituksen vaikutuksia tulee seurata kohteissa, joissa kuormitus muodostaa merkittävän riskin vesien tavoitetilan eli hyvän ekologisen tilan heikkenemiselle.

MaaMet-seurannan tuottamaa tietoa käytetään useisiin tarpeisiin, etenkin maa- ja metsätalouden vesiensuojelun parantamiseen, hajakuormitettujen alueiden vesistöjen tilan arviointiin ja alueiden vesienhoidon suunnitteluun. Seurantatieto palvelee myös mm. nitraattidirektiivin velvoittamaa tiedonkeruuta. Seurannan tuottamaa tietoa käytetään lukuisissa vesiensuojelua ja -hoitoa edistävissä tutkimus- ja kehityshankkeissa.

MaaMet-seurantaverkkoon on valittu koko maan alueelta 63 joki- ja 51 järvivesimuodostumaa, joissa seurataan hajakuormituksen vaikutuksia laaja-alaisesti ekologiseen ja fysikaalis-kemialliseen tilaan. Muodostumissa seurataan vedenlaadun, kasviplanktonin, päällyslevien, vesikasvillisuuden, pohjaeläimistön ja kalaston tilaa. Seurantaverkossa on neljä intensiiviasemaa, joiden avulla arvioidaan maatalouden ravinnekuormituksen määrää. Seurantaverkkoon kuuluu myös kahdella karjatalousvaltaisella valuma-alueella automaattiset mittausasemat, joilla selvitetään erityisesti lietelannan levityksen vesistövaikutuksia. Rannikon happamilla sulfaattimailla seurataan maankäytön riskejä jokien kemialliselle ja ekologiselle tilalle. Pohjavesien kemialliseen tilaan kohdistuvia vaikutuksia on selvitetty yhteensä jo lähes 200 pohjavesialueella, joista noin 100 aluetta on mukana pitkäaikaisseurannassa. SYKE koordinoi seurantaa yhteistyössä ELY-keskusten ja LUKEn kanssa.

MaaMet-seuranta jakaantuu kuuteen osahankkeeseen (suluissa vastuuhenkilöt):

 1. Sisävesien biologinen seuranta (Jukka Aroviita, SYKE)
 2. Sisävesien kalaston seuranta (Jukka Ruuhijärvi, RKTL)
 3. Pintavesien fysikaalis-kemiallisten laatutekijöiden seuranta (Sari Mitikka, SYKE)
 4. Pohjavesien seuranta (Janne Juvonen, SYKE)
 5. Haitallisten aineiden seuranta (Jaakko Mannio, SYKE)
 6. Kuormituksen seuranta, automaattiasemat (Jarmo Linjama, SYKE)

 

Lepsämänjoki
MaaMet-seurantaverkkoon kuuluvan Lepsämänjoen yläosan maisemia Uudellamaalla (https://goo.gl/maps/UR2sSkkW1iA2). © Kuva:Jaana Rääpysjärvi
Kartta_MaaMet_seurantakohteet3
Kartta. Maa- ja metsätalouden kuormituksen aiheuttamien vaikutusten seurantakohteet

Seurantatulokset

 • Juvonen, J., Hentilä, H. & Aroviita, J. 2017. Maa- ja metsätalouden kuormittamien pohjavesien MaaMet-seuranta – Torjunta-aineet ja ravinteet 2007–2015. SYKEn raportteja 15/2017.
 • Mitikka S. (toim.) 2017. Nitraattidirektiivin täytäntöönpano Suomessa – Raportointijakso 2012–2015. SYKEn raportteja 1/2017
 • Rääpysjärvi, J., Karjalainen, S. M., Karttunen, K., Kuoppala, M. ja Aroviita, J. 2016. Metsätalouden vaikutukset purojen ja jokien biologiseen tilaan – MEBI -hankkeen tulokset. SYKEn raportteja 20/2016.
 • Karjalainen Anna K, Siimes Katri, Leppänen Matti T, Mannio Jaakko (toim.) 2014. Maa- ja metsätalouden kuormittamien pintavesien haitta-aineseuranta Suomessa. Seurannan tulokset 2007–2012. SYKEn raportteja 38/2014.
 • Aroviita J. ym. 2014. Maa- ja metsätalouden kuormittamien pintavesien ekologinen tila ja sen seuranta. SYKEn raportteja 12/2014.

Ohjeet

Blogit

Muita julkaisuja

Tieteelliset julkaisut

Seminaariesitykset 9.5.2014

MaaMet-seurannan vuosien 2007-2012 tuloksia esiteltiin seminaarissa SYKEssä 9.5.2014.

Seminaariohjelma 9.5.2014

Esitykset

Lisätietoja

Erikoistutkija Jukka Aroviita, Suomen ympäristökeskus SYKE

Julkaistu 29.6.2016 klo 14.55, päivitetty 14.2.2019 klo 15.05