Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Maa-aineslain toimivuuden arviointi

Tausta

Maa-aineslain toimivuuden arviointi -hanke liittyy ympäristöministeriön 30.11.2011
asettamaan ympäristönsuojelulain ja –asetuksen sekä eräiden muiden ympäristösäädösten
uudistamista valmistelevaan hankkeeseen.

Maa-aineslaki tuli voimaan vuonna 1982 ja sitä on uudistettu useita kertoja sen yli 30-vuotisen voimassaolon aikana. Merkittävimmät muutokset tehtiin vuosina 1997 ja 2005. Maa-ainesasetus uudistettiin kokonaan vuonna 2005. Maa-aineslaki oli alkujaan lähinnä soranottamista koskeva laki, jolla pyrittiin ensisijaisesti suojelemaan harjuluontoa. Maa-aineslain voimassaolon aikana ottamistoiminta on muuttunut merkittävästi. Kalliokiviaineksen ottamislupien määrä on lisääntynyt huomattavasti ja soran ottamislupien määrä on vastaavasti vähentynyt. Myös muussa lainsäädännössä, kuten ympäristönsuojelulaissa ja laissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, on otettu huomioon maa-ainesten ottamiseen liittyviä tekijöitä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on arvioida lupajärjestelmän toimivuutta ja vastaavuutta maa-aineslainsäädännölle aikanaan asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi tavoitteena on tuottaa yleisnäkemys maa-ainesten ottamisen nykytilasta ja esittää maa-ainesten ottamisen ohjausmekanismit. Näiden tulosten perusteella esitetään maa-ainesten ottamisen sääntelyä koskevat kehittämistarpeet.

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Jari Rintala, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 31.10.2013 klo 12.24, päivitetty 18.6.2015 klo 12.44