Maankäytön suunnittelua palvelevan porotalouden paikkatietokannan rakentaminen ja käyttöön saaminen (POROT)

Hankkeen kuvaus

Poronhoitoalueeseen liittyy monia, keskenään ristiriitaisia tarpeita. Kullakin elinkeinolla on omat, sen toiminnan kannalta oleellisen tärkeät, joskus alueellisesti hyvin laajat maankäyttötarpeensa. Eri maankäyttömuodot siis myös kilpailevat toistensa kanssa. Päällekkäisyydet ja ristiriidat on tunnistettava ja toiminnot on sovitettava yhteen.

Poronhoito tukeutuu laajoihin maa-alueisiin, ja samoille alueille on sijoittunut tai suunnitellaan muun muassa kaivoshankkeita ja kaivosten laajennuksia, tuulipuistoja, turvetuotantoalueita ja tekoallashankkeita. Metsätalous ja metsien hakkuut muuttavat perinteisiä laidunympäristöjä, samoin maatalous eri muodoissaan. Myös tiet, moottorikelkka- ja mönkijäreitit sekä erilaiset virkistyskäyttöä palvelevat rakenteet ovat suhteellisen uusia elementtejä poronhoitoalueella. Yllättävän pienet ja huomaamattomat muutokset alueen ympäristössä saattavat vaikuttaa muiden elinkeinojen, erityisesti porotalouden edellytyksiin.

POROT-hankkeessa luodaan verkosto aihepiiriin tietoja tuottavien tahojen kesken yhteistyön pohjaksi ja kehittämiseksi sekä työnjaon luomiseksi. Hankkeessa kootaan ja päivitetään porolaitumiin, poronhoitoympäristöön ja poronhoitoon liittyvät paikkatietoaineistot helposti käytettäväksi ja hyödynnettäväksi maankäytön suunnittelun, kuten eritasoisen kaavoituksen lähtötiedoksi, sekä muille tietoa tarvitseville.

POROT-hanke on luonteeltaan sateenvarjo, joka kokoaa käyttöön mahdollisimman kattavasti eri hankkeissa eri puolilla sirpaleisena tuotetun tiedon sekä mahdollistaa kyseisen tiedon yhtenäistämisen, käytön ja hyödyntämisen laadukkaana, monipuolisena, ajantasaisena ja helppokäyttöisenä paikkatietoinformaationa.

POROT hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat:

  • yhteistyön paraneminen eri toimijoiden välillä
  • poroelinkeinon erityistarpeiden parempi huomioon ottaminen maankäytössä ja 
  • keskeisten porotaloutta ja muita maankäyttömuotoja palvelevien paikkatietoaineistojen käyttöön saaminen priorisoidusti

Aloitusseminaarin esitykset

 

Kari Oinonen
SYKE

Jouko Kumpula
RKTL

Juha Piisilä
Lapin liitto

Marja Anttonen
Paliskuntain yhdistys

Juhani Karjalainen
Metsähallitus

Mika Kavakka
Kemi-Sompion paliskunnan poroisäntä

 

Kenttäretkien materiaali

Loppuraportti

 

Lisätietoa

Kehittämispäällikkö Kari Oinonen
Suomen ympäristökeskus SYKE, 
puh. 0400 148 748
etunimi.sukunimi@syke.fi

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Julkaistu 31.1.2014 klo 12.33, päivitetty 30.11.2020 klo 14.51

Kohderyhmä: