Maankäyttö- ja maanpeiteaineistojen tuottaminen CORINE Land Cover 2000 -hankkeessa

Koko Suomen peittävä satelliittikuvamosaiikki sekä paikkatietoaineistot maankäytöstä ja maanpeitteestä valmistuivat Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) vuonna 2004 osana eurooppalaisia CORINE2000 ja IMAGE2000 -hankkeita (CLC2000, IMAGE2000).

Tausta ja tavoitteet

Euroopan ympäristökeskus (EEA) ja Joint Research Centre (JRC) käynnistivät Euroopan-laajuiset IMAGE2000 ja CLC2000-hankkeet tunnistaakseen merkittävät maanpeitteen ja -käytön muutokset. Vastaavanlainen hanke tehtiin 1990-luvun alussa, jolloin ensimmäisen kerran kartoitettiin silloisten EU-jäsenmaiden maankäyttö ja maanpeite käyttämällä yhtenäistä luokittelukriteeriä ja laatuvaatimustasoa.

Suomessa CLC2000-hankkeen tavoitteena oli tuottaa ensisijaisesti tarkempi kansalliseen käyttöön soveltuva maankäyttö- ja maanpeiteaineisto. Tästä aineistosta tuotettiin yleistetty aineisto, joka vastasi EEA:n asettamia laatuvaatimuksia ja kriteerejä. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa automaattisia menetelmiä satelliittikuvien tulkintaan sekä aineistojen yleistämiseen.

CORINE Land Cover 1990 ja 2000 Euroopassa

Suurimmassa osassa hankkeisiin osallistuvista maista CLC2000-aineistot on tehty päivittämällä 1980-1990 luvun taiteessa tehtyjä maanpeitetietokantoja (CORINE Land Cover 1990). Aineistot on tuotettu molempina ajankohtina tulkitsemalla satelliittikuvia visuaalisesti tietokoneen näytöltä. CLC1990-hankkeeseen osallistuneista maista on tuotettu CLC1990 ja CLC2000-aineistojen lisäksi tietokanta maankäytön muutoksista 1990-2000.

CLC2000-aineistojen tuottaminen Suomessa

Suomesta tuotettiin maankäyttö- ja maanpeitetietokanta yhdistämällä satelliittikuvatulkinnan avulla saatu maanpeitteisyyttä kuvaava tieto ja paikkatietoaineistojen sisältämä maankäyttö- ja maaperätieto. Vuoden 1990 aineistoa tai muutostietoa ei ole meiltä saatavissa, koska Suomesta ei tuotettu CORINE yhteensopivaa aineistoa vuoden 1990 tilanteesta.

Tulokset

Suomessa  on tuotettu seuraavat CLC2000-aineistot:

  • Suomen kattava satelliittikuvamosaiikki (IMAGE2000)
  • Rasterimuotoinen kansallinen paikkatietokanta (CLC2000 -maankäyttö/maanpeite (25 m))
  • Vektorimuotoinen CLC2000 – maankäyttö/maanpeite (yleistetty 25 ha) -paikkatietokanta

Vektorimuotoinen yleistetty aineisto käyttää kolmitasoista hierarkkista luokittelua. Rasterimuotoisen kansallisen aineiston luokitteluun on lisätty paikoin neljäs taso.

IMAGE2000 & CLC2000–hankkeisiin osallistuneiden maiden vektoriaineistot (CLC2000 - maankäyttö/maanpeite (yleistetty 25 ha)) on yhdistetty Euroopan ympäristökeskuksessa Euroopan maanpeitettä kuvaavaksi digitaaliseksi paikkatietokannaksi. Samoin eri maiden satelliittikuva-aineistot on yhdistetty koko Länsi- ja Keski-Euroopan kattavaksi satelliittikuvamosaiikiksi.

Tulosten soveltaminen

Hankkeen aikana kerättyjä aineistoja ja kehitettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää jatkossa maanpeitteen seurannassa ja tutkimuksissa. Suomessa tietoa käytetään maankäytön ja luonnonvarojen käytön seurannassa sekä luonnon monimuotoisuuden tutkimuksissa. Tulokset toimivat lisäksi lähtötietona ympäristöä kuvaavissa malleissa muun muassa tulvaennusteiden laadinnassa ja ravinnekuormituksen arvioinnissa.

CLC2000 tietoja  ja menetelmiä on testattu mm. Suomen biologista monimuotoisuutta koskevan kansallisen toimintaohjelman arvioinnissa ja luonnon monimuotoisuuden mallinnuksessa. Euroopan unionissa tietoa käytetään maatalous-, alue- ja ympäristöpolitiikan vaikuttavuuden arvioinnissa.

Rahoitus ja yhteistyötahot

Hanketta on rahoitettu sekä EU:n että kansallisin varoin. Kotimaisina rahoittajina olivat SYKEn lisäksi ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö. EU on rahoittanut puolet hankkeen kustannuksista ja lisäksi valvonut hankkeen tuloksia. SYKE toimii Suomessa Euroopan ympäristökeskuksen kansallisena tietokeskuksena.

SYKE on ollut vastuussa aineiston tuotannosta Suomessa. Yhteistyökumppaneita tutkimuksessa olivat VTT, Metsähallitus ja UPM.

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskus (SYKE),
Tietokeskus, Geoinformatiikkayksikkö
PL 140, 00251 Helsinki

Pekka Härmä, +358 400 148 738, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [pekka harma]

Muut julkaisut

Härmä, P., Teiniranta, R., Törmä, M., Repo, R., Järvenpää, E., Kallio, M. The Production of Finnish CORINE Land Cover 2000 Classification.   XXth ISPRS Congress, Istanbul, Turkey, 12.-23.7.2004. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing

Törmä, M, Härmä, P. Accuracy of CORINE Land Cover Classification in Northern Finland.   International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 20-24 September 2004 Anchorage USA

Härmä, P., Teiniranta, R., Törmä, M., Repo, R., Järvenpää, E., Kallio, M. Finnish CORINE Land Cover 2000 Classification.   International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 20-24 September 2004 Anchorage US

Törmä, M., Härmä, P. Topographic Correction of Landsat ETM-Images in Finnish Lapland. International Geoscience and Remote Sensing Symposium, July 21-25 2003 Toulouse France.

Julkaistu 26.4.2013 klo 12.41, päivitetty 25.7.2023 klo 16.44

Kohderyhmä: