Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Maaseudun tyhjien asuinrakennusten sijainti, käyttö ja tulevaisuus (MATARA)

Tutkimuksen tausta

Suomessa sijaitsi Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennustietojen mukaan vuonna 2009 noin 170 000 vailla vakituista asutusta olevaa pientaloa, joista noin 140 000 on ollut ilman pysyviä asukkaita vähintään kolme vuotta. Tällaisten asuinrakennusten osuus rakennuskannasta on suuri etenkin harvaan asutulla maaseudulla.

Tyhjillä asuinrakennuksilla tarkoitetaan tässä vailla vakituisia asukkaita jääneitä taloja, joita ei Suomen ympäristökeskuksessa käytettävissä olevien väestötietojärjestelmän rakennustietojen mukaan kuitenkaan käytetä loma-asumiseen. Rakennustiedoissa on kuitenkin jonkin verran puutteita, ja hankkeessa kartoitetaankin muun muassa sitä, miten suurta osaa vailla vakituista asutusta olevista asuinrakennuksista käytetään todellisuudessa vapaa-ajan asuntoina.  

Tulevina vuosikymmeninä vailla vakituisia asukkaita olevien asuinrakennusten määrä kasvaa etenkin monilla väestöään menettävillä alueilla. Ilmiö koskettaa paitsi haja-asutusalueita, myös maaseudun pieniä taajamia.

Tavoitteet

Tässä hankkeessa tarkennetaan kuvaa vailla vakituisia asukkaita olevasta asuinrakennuskannasta ja sen kehityksestä tulevaisuudessa. Tavoitteena on tutkia: Mikä on vailla vakituisia asukkaita olevien asuinrakennusten lukumäärä tällä hetkellä eri alueilla ja miten paljon asuinrakennuksia tyhjenee vakituisista asukkaista nykyisen kehityksen jatkuessa lähivuosikymmenten aikana? Miksi rakennukset ovat jääneet vaille vakituisia asukkaita ja miten näitä asuinrakennuksia ja niiden kiinteistöjä käytetään ja aiotaan käyttää tulevaisuudessa? Millaisia ovat vailla vakituisia asukkaita olevan ja tyhjenevän asuinrakennuskannan tulevaisuuden näkymät ja millaisten strategioiden avulla niihin voidaan vaikuttaa?

Valtakunnallinen rekisterianalyysi

Vailla vakituisia asukkaita olevien asuinrakennusten määrää ja muutoksia eri alueilla selvitetään koko maan kattavasti väestötietojärjestelmän rakennustietojen perusteella. Rakennusten käyttöhistorian pohjalta arvioidaan asuntojen tyhjenemiskehitystä tulevaisuudessa. Asuinrakennusten yhdyskuntarakenteellista sijaintia, saavutettavuutta ja ympäristön ominaisuuksia tarkastellaan valtakunnallisten paikkatietoaineistojen avulla. Aineiston pohjalta laaditaan alueellisia tilastoja kuntatasolla ja yhdyskuntarakenteen aluejakojen mukaan. Julkaistavat tulokset eivät sisällä mitään yksittäisiin rakennuksiin liittyviä tietoja.  

Kyselytutkimus vailla vakituisia asukkaita olevien asuinrakennusten käytöstä

Vaille vakituisia asukkaita jäämisen syitä, asuinrakennusten nykyistä käyttöä, ylläpitoa ja kunnostusta sekä omistajien tulevaisuuden suunnitelmia selvitetään kyselytutkimuksen avulla. Kyselyn kohdealueena ovat Itä-Lapin ja Savonlinnan seutukunnat sekä Satakunnan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien rajalle sijoittuvat kunnat. Kysely toteutetaan kesällä 2011. Kyselyn vastaajien kesken arvotaan viisi lahjakorttia.

Vajaakäyttöisen asuinrakennuskannan tulevaisuuspolut

Valtakunnallisen rekisteritutkimuksen ja kyselyn tulosten perusteella luodataan vailla vakituista käyttöä olevan asuinrakennuskannan tulevaisuutta. Asuinrakennusten käytön vähenemisen vaikutuksia arvioidaan aluetalouden, infrastruktuurin, rakennetun ympäristön ylläpidon, paikallisyhteisön ja ympäristön kannalta. Lisäksi pohditaan, millaisten strategioiden avulla voidaan varautua tulevaan kehitykseen ja hyödyntää vailla vakituista asutusta olevaa rakennuskantaa mahdollisimman hyvin. Arvioinnissa ja strategioiden muodostamisessa käytetään tukena workshop-työskentelyä, johon kutsutaan mukaan kuntien sekä eri  sidosryhmien ja tutkimusalojen edustajia, esimerkiksi  yhdyskuntatalouden, aluesuunnittelun ja -kehittämisen sekä maaseutututkimuksen asiantuntijoita.

Tulosten julkaisu- ja hyödyntämissuunnitelma

Tutkimuksen tulokset julkaistaan erillisessä tutkimusraportissa, hankkeen Internet-sivuilla, kansainvälisessä tutkimusartikkelissa ja seminaareissa. Tyhjistä asuinrakennuksista eri aluejakoihin (taajamat, haja-asutusalueet) lasketut yleistetyt tilastotiedot tulevat vapaasti saataville siten, että tietosuojakysymykset on otettu huomioon. Tutkimuksen tuloksista ei ole missään muodossa johdettavissa yksittäisiin rakennuksiin tai kyselyvastauksiin liittyviä tietoja. 

Lisätietoja

Antti Rehunen, puh. 0400-148750 

Suomen ympäristökeskus

Rakennetun ympäristön yksikkö

PL 140, 00251 Helsinki

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 29.4.2013 klo 16.44, päivitetty 29.4.2013 klo 16.44