Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Maatalousluonnon tila Ahvenanmaalla 2002-2011

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida Ahvenanmaan maatalousluonnon monimuotoisuudessa tapahtuneita muutoksia verrattuna vuoteen 2002, jolloin alueella tehtiin vastaavat lajistoselvitykset. Havaituille lajistomuutoksille pyrittiin osoittamaan joko elinympäristöjen tilaan tai maatalouden ympäristönsuojelutoimiin liittyviä selittäviä tekijöitä. Erityisesti haluttiin arvioida maatalouden ympäristötuen toimenpiteiden osuutta muutoksiin.

Hankkeen toteutus

Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus, joka vastasi myös sen perhos- ja kasviosioista. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) vastasi peltojen pesimälinnuston muutosten arvioinnista.

Hankkeen maastotyöt toteutettiin kesällä 2011. Perhosten, kasvien ja pesimälinnuston inventoinnit toistettiin samoilla alueilla ja samoilla menetelmillä kuin vuonna 2002. Tämän ansiosta eri vuosien tulokset olivat keskenään mahdollisimman vertailukelpoisia. Aiemmat tulokset vuoden 2002 inventoinneista on julkaistu alta löytyvässä raportissa: 

Inventointeja tehtiin yhteensä kymmenellä satunnaisesti valitulla tutkimusalueella, jotka sijaitsivat eri puolilla Ahvenanmaan pääsaaria:

Tutkimuksen otanta-asetelma oli sama kuin manner-Suomen  MYTVAS3 -seurantahankkeen ns. satunnaisruutu-tutkimuksessa. Linkki MYTVAS3-hankkeen kuvaukseen löytyy oikealta.

Tulosten raportointi

Hankkeen tulokset raportoitiin Ahvenanmaan maakuntahallitukselle maaliskuussa 2012. Maakuntahallitus on julkaissut hankkeen ruotsinkielisen loppuraportin sähköisenä omassa julkaisusarjassaan. Julkaisu on ladattavissa alla olevan linkin kautta.

Ahvenanmaan maatalousalueiden linnustoa koskeneen osahankkeen tulokset on lisäksi raportoitu suomeksi BirdLife Suomen Linnut -vuosikirjassa 2011.

Lisätietoja

  • tutkija Janne Heliölä, SYKE (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi), p.040-0148 654.
Julkaistu 2.4.2013 klo 12.43, päivitetty 2.4.2013 klo 12.41