Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Maatilan luontoarvojen mittaaminen: tilataso ja erityistukialueet (MALMI)

Tausta

Maatalouden tuotantotavat ja maankäyttö ovat tehostuneet rajusti viime vuosikymmeninä. Tämän seurauksena maatalouteen sidonnaisten eliölajien tila on heikentynyt maassamme jo pitkään. Tilannetta pyritään korjaamaan etenkin maatalouden ympäristötuella rahoitettujen toimien avulla. Maatalousluonnon tilan ja sen kehityksen seuraamiseksi on kehitetty erilaisia mittareita, joiden antaman kuvan realistisuudesta tarvitaan luotettavaa tutkimustietoa.

Tämä tutkimus jatkoi ja täydensi kahta aiempaa MMM:n rahoittamaa tutkimushanketta, joiden loppuraportit löytyvät oikealla olevien linkkien kautta.

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksella oli kaksi päätavoitetta:

  • Arvioida aiemmin kehitettyä, pelkkiin rekisteriaineistoihin perustunutta menetelmää, jolla pyrittiin tuottamaan kokonaisarvio yksittäisen maatilan luontoarvoista, sekä
  • Tuottaa seurantatietoa ympäristötuen erityistuella hoidettujen luontoalueiden sekä niiden hoidon laadusta.

Tutkittavilta maatiloilta inventoitiin ja rajattiin kaikkien luontoarvoiltaan merkittävien, maatalouteen sidonnaisten elinympäristöjen esiintyminen, sekä arvioitiin niiden laatua kuvastavia ominaisuustietoja. Työn päämääränä oli tuottaa määrällisesti mahdollisimman vertailukelpoinen kokonaisarvio kunkin yksittäisen maatilan luontoarvoista. Näitä arvioita verrattiin aiemmassa tutkimushankkeessa (2007-2009) kehitetyn, pelkkiin rekisteriaineistoihin perustuvan menetelmän antamiin tuloksiin; antaako tämä karkeampi menetelmä riittävän realistisen kuvan maatilojen luontoarvoista?

Tutkimuksen toisena tavoitteena oli tuottaa seurantatietoa perinnebiotooppien hoidon sekä luonnon monimuotoisuuden ja maiseman edistämisen erityistukea saavien sopimusalueiden ja niiden hoidon laadusta. Tämän vuoksi osa tutkimuskohteista valittiin samoista maatiloista, joilla tehtiin vastaava erityistukialueen inventointi jo kesällä 2004.

Hankkeen eteneminen

Hankkeessa kerättiin tietoaineistoja Uudenmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueilta. Kullakin otanta-alueella tutkimusta tehtiin noin 40 maatilalla.  Maastotyöt tehtiin Uudenmaan ja Pohjois-Pohjanmaan osalta kesällä 2010 ja Pirkanmaalla kesällä 2011. Tutkimukseen sisältyneiden maatilojen sijainnit ilmenevät oikealla olevasta kartasta.

Tulosten raportointi

Loppuraportti hankkeen tuloksista valmistui syyskuussa 2012. Raportti on ladattavissa alla olevalta verkkosivulta:

Lisätietoja

  • tutkija Janne Heliölä, SYKE (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi), p.040-0148 654.
Julkaistu 2.4.2013 klo 11.39, päivitetty 2.4.2013 klo 11.37