Muovien haitalliset ympäristö- ja terveysvaikutukset sekä mahdollisuudet niiden vähentämiseksi (MYSTEERI)

Ajankohtaista

Hankkeen tausta
Roskaantuminen ja erityisesti hitaasti hajoavien muovien kulkeutuminen ympäristöön on viime aikoina yhä suurempaa huomiota saanut ympäristöongelma. Aivan viime vuosina on julkaistu paljon erilaisia tutkimustuloksia muovien päästölähteistä, kulkeutumisreiteistä, niiden esiintymisestä ympäristön eri osissa sekä mahdollisista eliö- ja terveysvaikutuksista. 

Muoveihin liittyvät ympäristö- ja kestävyystarkastelut muodostavat hyvin laajan ja useista osakysymyksistä muodostuvan, jatkuvasti täydentyvän - mutta hajanaisen - kokonaisuuden. Näin ollen yksittäisten muovien ympäristö- ja terveysvaikutusten mittakaavan ja merkityksen hahmottaminen nykytilanteessa on varsin hankalaa. Yhteiskunnan eri toimijoilla kuten, päätöksentekijöillä, toiminnanharjoittajilla, tutkijoilla ja kansalaisilla tulisikin olla riittävästi tietoa, jotta muoveista aiheutuvien haittojen merkitystä ja laajuutta voitaisiin arvioida luotettavasti. Ajantasainen ja luotettava tietopohja luo perustan erilaisten ratkaisujen ja politiikkatoimien suunnittelulle, jotta ne olisivat vaikutuksiltaan mahdollisimman hyvin kohdennettuja ja kustannustehokkaita. 

Toteutus
Tässä hankkeessa luodaan katsaus jo olemassa olevaan tutkimustietoon muovien ympäristö- ja terveyshaittoista. Arvio kattaa eliövaikutusten tarkastelun niin maaperän kuin vesiympäristönkin suhteen. Tämän nykytila-arvion tavoitteena on koota yhteen tietoa osakokonaisuuksittain, arvioida tiedon tasoa ja tietoaukkoja sekä prosessoida tieto, jotta se olisi helpommin hyödynnettävissä eri toimijoiden tarpeisiin. Hankkeessa luodaan tiivis vuorovaikutus muovien ympäristö- sekä terveysvaikutuksista kiinnostuneiden sidosryhmien välille. Tällä tavoin pyritään kartoittamaan näkemyksiä olemassa olevan tiedon saatavuudesta sekä tiedon hyödynnettävyydestä eri toimijoiden näkökulmasta. Hankkeessa luodaan myös katsaus jo tunnistettuihin tietotarpeisiin sekä niiden johdosta käynnistettyihin toimenpiteisiin. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan olemassa olevia sääntelykeinoja, joilla pyritään vaikuttamaan muovien ympäristö- ja terveysvaikutuksiin. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Hanke alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.12.2021. Hankkeen rahoittaa ympäristöministeriö. 
 

Julkaistu 4.8.2020 klo 11.30, päivitetty 17.12.2021 klo 17.45