Muuttuvat palvelutarpeet ja järjestelmäratkaisut: Tulevaisuusskenaariot sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi (MUUTOS)

Tavoitteet

MUUTOS-hankkeen tavoitteena on selvittää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeiden muutoksia ja tutkia, miten sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi järjestää ja palveluverkkoa uudistaa, jotta muuttuviin palvelutarpeisiin voidaan vastata. Työssä tarkastellaan väestön ikärakenteen, alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä aluetalouden muutosten vaikutuksia palvelutarpeeseen, palvelutoimipaikkaratkaisuihin ja asiointimatkoihin. Muutostarkastelun ja vaihtoehtoisten palveluratkaisujen perusteella hankkeessa tuotetaan tulevaisuusskenaarioita sekä arvioidaan niiden toteutumisedellytyksiä ja seurauksia.

Tausta

Tällä hetkellä Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa eletään suurten päätösten aikaa. Palvelutarpeet kasvavat väestön ikääntymisen myötä ja alueellinen eriytyminen jatkuu. Palvelujen rahoituspohja on samaan aikaan heikentynyt. Merkittävä osa nykyistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toimipaikoista sijaitsee tulevien palvelutarpeiden kannalta väärässä paikassa. Palvelutarpeisiin vastaaminen edellyttää palveluiden järjestämisen uutta organisointia. Eri alueilla kehittämisessä on lisäksi omat painopisteensä.

Päätöksenteon tulee perustua mahdollisimman luotettaviin arvioihin. Koska tulevaan kehitykseen liittyy monia epävarmuustekijöitä, on tärkeää ennakoida erilaisia mahdollisia tulevia kehityspolkuja sekä arvioida niiden toteutumisedellytyksiä ja seurauksia.

Menetelmät

Palvelujärjestelmien nykytilannetta ja uudistusvaihtoehtoja selvitetään tutkimalla alue- ja valtiontalouden kestävyyden, vanhushuoltosuhteen sekä työvoiman saatavuuden vaikutuksia palveluratkaisuihin, tarkastelemalla terveydenhuollon palveluverkon rakenteellisen uudistamisen kohdistamista sekä arvioimalla sosiaali- ja terveyspalvelujen eri tarjontamuotojen tulevia rooleja ja fyysisten lähipalvelujen saavutettavuutta. Hankkeessa laaditaan skenaarioita, joissa otetaan huomioon sekä palvelukysynnän erilaiset kehityssuunnat että erilaiset tavat vastata niihin palvelujärjestelmää kehittämällä. Kunkin skenaarion osalta laaditaan lyhyt kuvaus toteutuvasta kehityksestä, sen vaikutuksista ja toteutumisedellytyksistä.

Hanke perustuu pääosin kirjallisuuskatsauksiin ja asiantuntija-arvioihin sekä tämän materiaalin pohjalta pidettäviin tutkimusryhmän ja sidosryhmien työpajoihin. Hankkeessa hyödynnetään myös VATT:n ja SYKE:n olemassa olevia laskentamalleja, rekisteriaineistoja ja aluerajauksia. Hankkeessa tehdään uusia empiirisiä analyyseja vain hyvin kohdennetusti ja lähinnä paikkatietoaineistojen pohjalta.

Tulokset

Hanke tuottaa tietopohjaa sosiaali- ja terveyspalvelurakenteiden uudistamiseen. Hankkeen tulokset ovat tärkeitä niin valtionhallinnon kuin kuntien ja maakuntien näkökulmasta. Tulevaaan kehitykseen varautuminen on erittäin haasteellista, ja hankkeessa tuodaan esille erilaisia kehityssuuntia ja järjestelmäratkaisuja selkeällä tavalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon, aluetalouden sekä ja alue- ja yhdyskuntarakennetta kuvaavien laajojen tietoaineistojen ja laskentamallien yhdistäminen tuottaaa synteesejä, joita ei aiemmin ole ollut käytettävissä. Tulokset koskettavat hallinnon eri toimialoja, joiden toiminnan yhdensuuntaisuus on tärkeää kustannustehokkuuden edistämiseksi.

Miniseminaari tulevaisuusskenaarioista

Miniseminaari SOTE-palveluiden tulevaisuusskenaarioista pidettiin 22.6.2016 Suomen ympäristökeskuksessa. Seminaarissa esiteltiin palvelutarpeiden, yhdyskuntarakenteen ja aluetalouden kehityssuuntia ja keskusteltiin palveluiden järjestämisen tulevaisuusskenaarioista. Seminaarin esitykset:

Hankkeen loppuraportti julkaistiin Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa 2.12.2016:

Lisätietoja:

Erikoistutkija Antti Rehunen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi(at)syke.fi

 

Julkaistu 25.2.2016 klo 0.14, päivitetty 30.11.2020 klo 14.50

Kohderyhmä: