Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Perfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS) ympäristötutkimukset ja riskinarviointi (PFARA)

PFAS-yhdisteet ovat ympäristössä pysyviä, minkä lisäksi monet niistä ovat myrkyllisiä, biokertyviä, vesiliukoisia ja helposti kulkeutuvia. Paloharjoitusalueiden maaperässä sekä pinta- ja pohjavesissä yleisesti esiintyvien PFAS-yhdisteiden aiheuttamia riskejä ympäristölle ja terveydelle on arvioitava tarkemmin. Myös kansallisia tutkimus- ja arviointimenettelyjä on kehitettävä näille alueille ja myös muista toiminnoista, kuten teollisuudesta ja jätevedenpuhdistamoilta, ympäristöön päätyvien PFAS-yhdisteiden arviointiin, jotta mahdollisen riskinhallinnan tarve ja tavoitteet yksittäisissä tapauksissa voidaan perustellusti määritellä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä PFAS-yhdisteiden esiintymisestä ja käyttäytymisestä ympäristössä sekä tuottaa valtakunnallisesti sovellettavaa tietoa yhdisteiden kohdekohtaisiin ympäristötutkimuksiin ja riskinarviointiin. Tarkoituksena on, että hankkeen tulokset ovat sovellettavissa kaikissa kohteissa, joissa ympäristön PFAS-pitoisuuksia on päätöksentekoa varten selvitettävä ja tulkittava.

Hanke koostuu kohdekohtaisista ympäristötutkimuksista ja riskinarvioinneista neljässä ongelmakenttää edustavassa kohteessa sekä näistä saatavien tulosten ja kirjallisuusselvityksen perusteella laadittavasta yhteenvedosta.

Hankkeen tulokset suosituksineen pyritään esittämään siten, että niitä voidaan hyödyntää jatkossa myös mahdollisten ohjeiden ja säädösten valmistelussa sekä muun suunnittelutyön ja päätöksenteon tukena. Hankkeen tuloksia hyödynnetään pilaantuneiden maiden kansallisen riskinhallintastrategian 1. tavoitteen täyttämisessä: Riskikohteet tunnistetaan, tutkitaan ja tarvittaessa kunnostetaan järjestelmällisesti.

Raportti

Jussi Reinikainen, Noora Perkola, Mikael Takala, Lauri Äystö & Heidi Ahkola, 2019. Perfluorattujen alkyyliyhdisteiden ympäristötutkimukset ja riskinarviointi

Lisätietoa

Erikoistutkija Jussi Reinikainen
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 7.6.2016 klo 17.57, päivitetty 15.5.2019 klo 13.47