Pienvesien tilan kartoitus ja tiedon hyödyntäminen vaelluskalojen palauttamisessa Iijoen valuma-alueella (Pienvesi-GIS)

Hankkeen lopputuotteet

Hankkeen tulokset on julkaistu kahdessa työraportissa.

Kati Häkkilä, Minna Kuoppala, Jani Heino, Teemu Ulvi ja Liisa Hämäläinen: Paikkatietopohjaisen purojen tilan arviointimenetelmän kehittäminen. Menetelmän tarve, perusteet ja käyttömahdollisuudet.

Jukka Jormola, Kati Häkkilä, Teemu Ulvi ja Mika Visuri: Ohitusuomista ja puroista korvaavia vaelluskalojen lisääntymisalueita Iijoen alaosalle.

Hankkeen lähtökohta

Pienvesien tila tunnetaan verraten heikosti, vaikka ne ovat vesiekosysteemien kannalta hyvin merkittäviä, koska ne vaikuttavat sekä hydrologisesti että ekologisesti alapuolisiin vesistöihin ja niiden lajistollinen monimuotoisuus on usein suuri. Pienvesien laatua ja niiden eliöstöä uhkaavat monet ihmisperäiset muutokset ja niiden suojelu- ja kunnostustarpeen arvioimiseksi tarvitaan lisää tietoa.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja testata, voidaanko paikkatiedon avulla arvioida pienten virtavesien tilaa. Testikohteena oli Iijoen vesistöalue, josta oli käytettävissä Metsähallituksen laaja, useita satoja puroja käsittävä maastoinventointiaineisto. Eri paikkatietoaineistojen perusteella laskettiin useita puron rakenteellisia ja valuma-alueen ominaisuuksia kuvaavia muuttujia. Näiden muuttujien riippuvuussuhteita puron luonnontilaisuusastetta kuvaavan muuttujan kanssa testattiin korrelaatiomenetelmillä. Testaukset osoittivat, että valitussa purojoukossa parhaiten luonnontilaisuuden astetta kuvasivat mutkaisuusindeksi, harvapuustoisten alueiden osuus ja ojitettujen turvemaiden osuus.

Paikkatietopohjaista kartoitusmenetelmää sovellettiin hankkeessa käytäntöön testaamalla sen sopivuutta vaelluskaloille soveltuvien lisääntymisalueiden määrittelyssä Iijoen alaosalle laskevissa sivu-uomissa. Maastotarkastelut vahvistivat, että menetelmän antamien tulosten perusteella voidaan tehdä suuntaa antavia johtopäätöksiä purojen luonnontilaisuudesta. Tuloksia hyödynnettiin, kun arvioitiin, voisivatko sivu-uomat soveltua vaelluskalojen lisääntymisalueiksi osana Iijoen voimalaitosten kalatie- ja ohitusuomaratkaisuja.

Hanke osoitti, että paikkatietoperusteisella menetelmällä on mahdollista arvioida pienten purovesien tilaa. Hankkeessa saatujen kokemusten perusteella laadittiin myös ehdotus toimintamalliksi valtakunnalliseen pienvesien paikkatietoperusteiseen kartoitukseen. Menetelmä vaatii kuitenkin jatkokehittämistä, ennen kuin sitä voidaan soveltaa laajemmin. Menetelmän perusteita on tarpeen varmentaa vielä laajemmalla puroinventointiaineistolla ja sen toimivuutta on syytä testata myös maantieteellisesti erilaisilla alueilla. Lisäksi menetelmän teknisiä yksityiskohtia on tarvetta vielä hioa ja kehittää sen käytön nopeuttamiseksi ja sujuvoittamiseksi.

Lisätietoja

Hankkeen projektipäällikkö, tutkimusinsinööri Teemu Ulvi,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh: +358 295 251 716

Julkaistu 26.6.2014 klo 11.49, päivitetty 22.5.2015 klo 12.08

Kohderyhmä: