Pintavesien tila -tietojärjestelmän jatkokehitys PIVET2

Ympäristötiedon hallintajärjestelmän (Hertta) Pintavesien tila -osion Vedenlaatu-tietojärjestelmä sisältää fysikaalis-kemiallisia määritystuloksia joista, järvistä ja rannikkovesistä. Järjestelmä sisältää tällä hetkellä yli 27 milj. analyysi- ja mittaustulosta 1960-luvulta alkaen. Ne ovat peräisin ympäristöhallinnon vedenlaadun seurannoista ja tutkimuksista sekä vesistöjen velvoitetarkkailusta, jota hoitavat eri konsultit ja vesiensuojeluyhdistykset.

Uudistus

Vedenlaatujärjestelmä on Hertan vanhimpia ja tarvitsee peruskorjauksen. Järjestelmää uudistetaan siten että:

  • hallinnon ulkopuolisille organisaatioille tarjotaan mahdollisuus tallentaa itse aineistonsa järjestelmään ilman ELY-keskusten tallennusresurssien käyttöä,
  • uudistuksessa huomioidaan ympäristöseurantojen uuden strategian ja uusien seurantamenetelmien vaatimukset, 
  • lisätään eri raportointien vaatimia tietoja ja kasvatetaan hakutulosten maksimimäärää,
  • lisätään automaattista laadunvarmistusta uuden tiedon osalta (esim. määritysrajan alittavat tulokset),
  • merentutkimuksen metatiedot (mm. alus, matka, näytteenoton tarkat koordinaatit) saadaan järjestelmän piiriin,
  • toteutetaan yhteistyösopimusten edellyttämät rajapintapalvelut vedenlaatutiedoille (erillinen hanke Ympäristötietojen rajapintapalvelut).

Samassa yhteydessä Vedenlaatu-järjestelmä muutetaan kokonaisuudessaan nykyisin käytössä olevaan ohjelmointiympäristöön (.NET).

Vaikutus muihin järjestelmiin

Muihin Pintavesien tilan tietojärjestelmiin tehtiin pienempiä muutoksia, mm. vedenlaatu-, kasviplankton- ja pohjaeläinjärjestelmät sekä kalarekisterit ja hydrologinen rekisteri linkitettiin VHS seuranta -järjestelmän osioon seurannan toteumasta.  Tämän seurauksena manuaalista seurannan toteuman tallentamisesta ei enää ELY-keskuksissa tarvita. Nämä toiminnot toteutettiin syksyllä 2013 ja otettiin käyttöön vuoden 2014 alussa.

Käyttöönotto

Uusittu vedenlaatutietojärjestelmä tullaan käyttöönottosuunnitelman mukaisesti ottamaan käyttöön hallinnon sisällä 1.6.2016.  Tästä päivämäärästä lähtien tietojen ylläpito ja mm. uusien aineistojen tallennus siirtyvät uuteen ohjelmistoon ja Vesla-tietokantaan.

Vanha vedenlaatujärjestelmä ja sen Pivet-tietokanta pyritään jättämään toistaiseksi rinnalle, mutta vain selauskäyttöön, sillä sen tietosisältöä ei enää päivitetä 27.5.2016 jälkeen.

Käyttäjätunnukset tallennusta varten

Uuteen järjestelmään on myös hallinnon ulkopuolisten mahdollisuus saada käyttäjätunnukset aineistojen tallennusta ja tietojen ylläpitoa varten. Tämä edellyttää kirjallista sopimusta tietoja tuottavan organisaation ja SYKEn välillä. Hallinnon ulkopuolisten tallennusmahdollisuus tulee mahdolliseksi 8.6.2016 lähtien.

Laaduntarkistus

Uuden järjestelmän myötä tulevat käyttöön myös laaduntarkistukseen liittyvät, tarkennetut hälytysrajataulukot, joilla pyritään estämään mm. virheellisten nolla-arvoisten tulosten pääsy tietokantaan. Samalla poistetaan käytöstä vanhimmat epätarkat määrityskoodit.

Siirtoformaatti

Uuden järjestelmän myötä otetaan nykyisen .vyh siirtoformaatin rinnalle käyttöön uusi xml formaatti, joka tulee mahdollistamaan mm. paikka ID:n käytön ja vedenlaadun rajapintojen hyödyntämisen  siirtotiedostoissa. Sen sijaan vanhin siirtoformaatti jää nyt pois käytöstä.

Avoin tieto

Avoimen tiedon järjestelmät ja rajapintapalvelut vaihdetaan käyttämään uutta Vesla-tietokantaa elokuuhun 2016 mennessä. Siihen asti Avoimen tiedon järjestelmät käyttävät vanhaa tietokantaa, jota ei päivitetä uusilla tiedoilla 27.5.2016 jälkeen.

http://www.syke.fi/avointieto

Projekti

Projektilla on YM:n myöntämä rahoitus vuosille 2013–2016. Projektiryhmässä ovat edustettuina SYKEn lisäksi Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskukset.

Liitteet

Päivitetty 10.10.2016

 

Lisätietoja

Jouko Rissanen (projektin päällikkö) (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi)

Jarmo Linjama (projektin sihteeri) (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi)

 

Julkaistu 12.6.2013 klo 11.20, päivitetty 9.8.2023 klo 11.21