Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pohjanlahti kestävän kehityksen alueena (SmartSea)

SmartSea-hankkeen tavoitteena on tukea Pohjanlahden seudun merialan elinkeinotoiminnan kasvua. Pohjanlahti on merkittävä resurssi mm. kalankasvatuksen ja tuulivoiman näkökulmasta, ja myös Pohjanlahden geologisten luonnonvarojen hyödyntäminen on mahdollista.

Pohjanlahti on myös alue, jossa ilmastonmuutos vaikuttaa tuntuvasti olosuhteisiin, jäätalvien ankaruudesta kalakantojen vahvuuteen. Nopea merialan elinkeinotoiminnan kasvu ja ilmastonmuutoksen seuraukset voivat johtaa eri toimintojen ristiriitoihin ja vahingoittaa Pohjanlahden meriekosysteemiä. Hanke pyrkii tunnistamaan riskit ja löytämään ratkaisuja meren kestävälle käytölle.

Ilmastonmuutosen myönteiset ja kielteiset vaikutukset esiin

Hanke arvioi, miten Pohjanlahti muuttuu seuraavien vuosikymmenien aikana. Ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioimisen lisäksi hankkeessa selvitetään miten merenpohjan luonnonvaroja voidaan käyttää kestävästi, kartoitetaan elinkeinotoiminnan riskejä meriluonnolle ja kehitetään uusia menetelmiä kalankasvatukselle. Tärkeä osa hanketta on sinisen kasvun eli mereen liittyvän elinkeinotoiminnan käytännöllisten ja hallinnollisten esteiden tunnistaminen.

Hanke tuottaa työkalun riskien punnintaan

SmartSea tutkii myös, voidaanko ihmistoiminnan rasitusta meriympäristöön vähentää keskittämällä toimintoja, kuten kalankasvatusta ja tuulivoiman tuotantoa, samoille alueille. Hanke tuottaa merialuesuunnittelutyökalun, jonka avulla eri toimintojen kuten rannikkorakentamisen, luonnonsuojelualueiden ja merelle sijoittuvien offshore-toimintojen riskejä voidaan punnita. Ydinajatus on, että kestävä kasvu saavutetaan vain merialueiden käytön järkevällä suunnittelulla. Samalla pystytään lisäämään toimintojen välisiä synergioita.

Hanketta koordinoi Ilmatieteen laitos, ja sitä rahoittaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto. Hanke kestää kuusi vuotta, ja sen rahoitus on lähes kahdeksan miljoonaa euroa. Hankkeessa on mukana miltei 40 tutkijaa 8 eri laitoksesta.

Lisätietoja

Yksikönpäällikkö Jari Haapala, SmartSea-konsortion johtaja
Ilmatieteen laitos
etunimi.sukunimi@fmi.fi
Puh. 040 757 3621

Tutkimusprofessori Markku Viitasalo, SmartSea-konsortion varajohtaja
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh. 029 525 1742

Suomen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden huippualueet ensi kertaa kartalla 9.11.2018
Suomen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden huippualueet on ensimmäistä kertaa koottu kartalle. Tutkimuksen mukaan kuitenkin kolme neljäsosaa merkittävistä vedenalaisista luontoarvoista jää nykyisten suojelualueiden ulkopuolelle. Positiivista on, että vain yhden prosentin tarkasti kohdennettu lisäys suojelualueiden pinta-alaan voisi tuplata suojelutehon.
Lue lisää
Julkaistu 4.11.2015 klo 11.01, päivitetty 8.9.2016 klo 13.25