Pohjaveden tyyppimallit vesienhoidon ja vedenhankinnan riskinarvioinnissa ja hallinnassa (TYYLI)

Pohjaveden mallintaminen on erittäin käyttökelpoinen työkalu arvioitaessa vedenhankinnan riskejä ja suunniteltaessa keinoja niiden hallintaan. Kohdekohtainen pohjavesimalli vaatii paljon lähtötietoja, joiden hankkiminen ei esimerkiksi erityistilanteissa aina ole mahdollista rajallisten resurssien tai kiireellisen aikataulun vuoksi. Näissä tilanteissa arvioinnin apuna voitaisiin käyttää suuntaa-antavaa tyyppimuodostumamallia.

Tyyppimuodostumille laadittuja pohjavesivirtauksen ja aineen kulkeutumisen malleille on tarvetta riskinarvioinnissa ja -hallinnassa arvioitaessa esimerkiksi vedenoton, onnettomuustilanteiden, ilmastonmuutoksen ja muun ihmistoiminnan vaikutuksia pohjaveteen yleisellä tasolla. Tyyppimalleilla voidaan tehdä suuruusluokkatason arvioita (myös tulevaisuuden kehityksestä). Kohdekohtaisia tapauksia tarkasteltaessa on kuitenkin syytä tehdä niille omat, paremmin kulloistakin kohdetta kuvaavat mallit.

Tyyppimuodostumien mallinnusta on Suomessa tehty jo 1990-luvulla. Tuolloin tehtyjen tyyppimuodostumamallien suorassa hyödyntämisessä on esteenä se, että niitä ei ole tehty yleisesti käytössä olevalla ohjelmalla eikä mallinnuksessa tarvittavia tiedostoja ole saatavilla sähköisessä muodossa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa laaditaan kustakin tyyppimuodostumasta virtausmalli ja aineen kulkeutumismalleja, jotka saatetaan kaikkien käytettäviksi syke.fi:iin MODFLOW-yhteensopivassa muodossa. Hankkeen toisessa vaiheessa ELYjen ja maakuntien pohjavesiasiantuntijoita perehdytetään käyttöliittymän ja tyyppimallien hyödyntämiseen pohjavesiriskien arvioinnissa. Perehdyttämistä varten laaditaan tyyppimallien käyttöönottoa helpottavaa opastusmateriaalia, joka laitetaan saataville samalle nettisivulle kuin mallien syöttötiedostotkin.

Lisätietoja

Erikoistutkija Sirkku Tuominen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 1.3.2017 klo 17.06, päivitetty 1.12.2020 klo 12.40