Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pohjavedenoton velvoitetarkkailu – nykykäytännöt ja kehittämistarpeet

POLVEKE vedenottamo 556px
© Kuva: Jari Rintala

Aihe ja tavoitteet

Pohjavedenottaminen vaatii vesilain mukaisen luvan, jossa määritetään lupaehdot kestävän käytön mukaiselle vedenotolle ja vedenoton haitallisten vaikutusten minimoimiseksi. Vedenottoluvassa määrätään luvanhaltija tarvittaessa tarkkailemaan hankkeen toteuttamista ja sen vaikutuksia. Tarkkailuvelvoitteen asettamisen perusteena on, että vedenottotoiminnasta voi aiheutua muutoksia pohjavesi- tai luonnonolosuhteissa. Pääsääntöisesti vedenotto edellyttää tarkkailun järjestämisen.

Pohjavedenottamoiden velvoitetarkkailun nykytilaa ja kehittämistarpeita on selvitetty Suomen ympäristökeskuksessa ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston ja Suomen ympäristökeskuksen rahoittamassa hankkeessa. Hankkeen yhteydessä tehtiin pohjavedenoton velvoitetarkkailun kehittämistarpeista kyselytutkimus, johon osallistui lähes 90 vesihuoltolaitosta ja 10 ELY-keskusta. Lisäksi alueellisiin ryhmätapaamisiin osallistui noin 50 vesihuollon ja pohjaveden asiantuntijaa ELY-keskuksista ja vesihuoltolaitoksista. Hankkeessa käytiin läpi myös useita kymmeniä vedenottolupia ja niihin liittyviä tarkkailuohjelmia sekä aiheeseen liittyviä muita selvityksiä.

Hankkeen tulosten pohjalta on tarkoitus laatia suositukset velvoitetarkkailun järjestämiseksi. Suositusten tarkoitus on yhdenmukaistaa vedenoton tarkkailusuunnitelmien sisältövaatimuksia sekä velvoitetarkkailun järjestämistä ottamalla huomioon kuitenkin alueelliset olosuhteet.

Julkaisut

Rintala, J. 2019. Pohjavedenoton velvoitetarkkailu – Nykytila sekä suositukset tarkkailusuunnitelman laadintaan ja tarkkailun järjestämiseksi. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 42/2019. 80 s.

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Jari Rintala, SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 5.4.2019 klo 11.39, päivitetty 18.2.2021 klo 17.44