Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pohjois-Suomen keräyspisteverkoston kattavuus ja keräysverkoston ympäristövaikutukset (LAPPIKERÄYS)

Hanke lyhyesti

Suomessa on parhaillaan käynnissä jätealan lainsäädännön kokonaisuudistus. Uudistuksen tavoitteena on ajanmukaistaa alan lainsäädäntö vastaamaan nykyisiä jäte- ja ympäristöpolitiikan painotuksia sekä EU-lainsäädännön vaatimuksia. Uusi jätelaki tuli voimaan 1.5.2012. Uudet asetukset ovat parhaillaan valmisteilla, yhtenä niistä uusi pakkausjäteasetus, johon on tarkoitus sisällyttää vaatimus pakkausjätteiden keräyspisteverkoston kattavuudesta. Koska Suomi on asutuksen jakautumiseltaan maantieteellisesti hyvin hajanainen maa, keskustelua käydään käsittely- ja hyödyntämispalveluita tarjoavien yritysten, kuntien jätelaitosten, asukkaiden, sidosryhmien ja päättäjien välillä siitä, miten erilliskeräys kannattaa järjestää harvaan asutuilla alueilla. Vaikuttavia kriteerejä ovat kuljetusten aiheuttamat ympäristövaikutukset, kuljetusten ympäristövaikutusten merkitys suhteessa käsittelyn ympäristövaikutuksiin, sekä kustannukset.

Tämän selvitystyön tavoitteena on tuottaa tietoa pakkausjätteiden erilliskeräysjärjestelmien ja erilaisten hyödyntämistapojen ympäristövaikutuksista ja kustannuksista harvaan asutuilla alueilla Pohjois-Suomessa. Työ toteutetaan Suomen ympäristökeskuksessa soveltamalla elinkaariarviointimenetelmää ja -ajattelua. Työtä varten kootaan saatavilla olevat ympäristökuormitus- ja kustannustiedot jätteiden syntymistä seuraavista käsittely-, kuljetus-, prosessointi- ja hyödyntämisvaiheista sekä prosesseista, joita järjestelmissä tuotetuilla tuotteilla voidaan korvata. Tuloksia käytetään pohjana pakkausjätteitä koskevan valtioneuvoston asetuksen ja siihen määriteltävän pakkausjätteen keräyspisteverkoston kattavuusvaatimusten valmistelussa.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Tuuli Myllymaa
Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 22.4.2013 klo 12.26, päivitetty 14.1.2015 klo 16.54